deň

deň 1 časová jednotka 24 hodín
jour-fixe žúrfiks pevne stanovený d. na prijímanie návštev v spoločenskom styku franc.
ultimo posledný d. v mesiaci, štvrťroku, polroku, roku tal. peňaž.
Silvester posledný d. v roku vl. m.
férie voľné dni, dni odpočinku lat. kniž.
sabat hebr.
šábes siedmy d. v týždni pripadajúci na sobotu, zasvätený pokoju a oddychu, žid. sviatok; sviatočný, voľný d. hebr. hovor. pren. kniž. expr.
kalendy prvý deň mesiaca v starom Ríme lat.
nony siedmy d. v marci, máji, júni, októbri, piaty v ostatných mesiacoch v starom Ríme lat.
ídy dni mesačného splnu, 13. al. 15. deň v mesiaci v starom Ríme lat.
termín lat.
terminus čas, doba, obdobie, lehota, d. na splnenie úlohy lat. odb.
maturita d. splatnosti, splatnosť lat. ekon.
valuta d. splatnosti, splatnosť pohľadávky, dlhu tal. účt.
skadencia d. splatnosti, splatnosť záväzku, dlhu tal.
per diem každý d., každodenne lat. kniž.
pro die pró dije na d., denne lat. kniž.
eodem v ten istý d. lat. práv.
à jour ažúr
ažúr na určitý d., dátum, načas, dokončiť prácu, byť hotový franc. kniž.
a dato a. d. od uvedeného, príslušného dňa, dátumu, odo dňa lat. kniž.
a die od tohto dňa lat.
carpe diem kar- využi deň, uži si život lat. porovnaj obdobie

spev

spev 1 hud. prejav ľudského hlasu; pieseň
melódia gréc.
melo- gréc. v zlož. sl.
cantus kan- nápev, melodický hlas lat.
sólo s. jednotlivca tal.
monodia jednohlasý s. tal. hud.
duo
dueto s. dvoch hlasov zároveň, dvojspev tal.
ária sólový s. so sprievodom hud. nástrojov tal. hud.
kavetina krátky sólový s. v opere kratší než ária tal.
scat sket
scatovanie sket- džezový s. používajúci slová a slabiky bez určitého významu angl. hud.
koloratúra lat. hud.
tiráda s. s uplatnením melodických ozdôb franc. hud.
fioritúrta ozdobný, okrasný s. tal. hud.
trilok chvejivý zvuk vznikajúci rýchlym opakovaním dvoch susedných tónov, chvejivý, trasľavý tón al. s. tal.
parlando s. približujúci sa hovorenej reči tal. hud.
heterofónia jednoduchý viachlas, prednes melódie niekoľkými spevákmi a pod., v kt. sú drobné obmeny a ozdoby gréc. hud.
bel canto ka-
belkanto s. s dôrazom na dokonalú techniku dychu a krásu tónu, od 17. a 18. st. tal. hud.
jódlovanie s. s rýchlym striedaním hlasových polôh, preskakovaním z prsného registra do falzetu nem.
machalath starožid. kultový zborový s. hebr.
organum technika tredovekého viechlasého s. gréc.-lat. hud.
gymel jedna z najstarších techník viachlasu, pôvodne Anglicko angl. hud.
karaoke amatérsky s. na podklade vopred nahratej hudby jap.
de profundis dé profundís smútočná starozákonná pieseň, modlitba, žalm, t. j. z hlbín duše lat.
chorál bohoslužobný jednohlasný kresťanský s. gréc.
sekvencia bohoslužobný s. spievaný pri omši v určitých dňoch lat. cirk.
gregorián vl. m.
gregoriánsky chorál jednohlasný s. zavedený pápežom Gregorom I., 6. st. vl. m. gréc.
intonácia úvodný vstupný s. v gregoriánskom choráli tal. hud.
Dies irae dijés iré s. pri zádušnej omši, deň hnevu lat. cirk.
roráty spevy spievané pri rannej katolíckej adventnej omši lat. cirk.
antifóna bohoslužobný s. so striedaním dvoch zborov gréc. cirk. hud.
impropérie s. pri katolíckej bohoslužne na Veľký piatok lat. cirk.
responzórium s., pri kt. na sólový s. duchovného odpovedá zbor spevákov al. veriacich lat. cirk.
psalmódia s. žalmov gréc. hud.
lamentácia žalospev pri katolíckej omši v pašiovom týždni lat. cirk.
jeremiáda žalostný, plačlivý s., žalospev, nárek nad skazou, katastrofou vl. m. kniž.
nénia žalostný s., pohrebný žalospev lat. hist.
glória oslavný s. v katolíckej liturgii lat. cirk.
haleluja radostný náb., cirk. chválospev na boha hebr. cirk.
Te Deum ďakovný chválospev al. omša lat. cirk.
Magnificat -kat chválospev Panny Márie lat. náb.
sanctus chválospev biblického pôvodu používaný pri katolíckej omši lat. cirk.
dityramb oslavná, nadšená pieseň, chválospev gréc. bás.
dityramb s. na oslavu boha Dionýza, zborová pieseň gréc. hist.
thrénos tré- starogréc. smútočný s. nad mŕtvym gréc. lit. porovnaj skladba 1 pieseň

denne

per diem každý deň, každodenne lat. kniž.
pro die pró dije na deň lat. kniž.

dávka

dávka 2 vymedzené množstvo
porcia lat.
dupľa druhá al. dvojnásobná d. jedla lat. slang.
repete opakovaná d., najmä jedla lat. hovor.
dasch deš d. odmeraná dávkovacou zátkou angl. potrav.
dóza d. lieku gréc. farm.
šarža d. látky vyrobená naraz franc.
pro dosi dózi na jednu d., jednotlivo lat. farm.
pro die pró dije denná d., najmä lieku lat. lek.
dosis letalis smrteľná d. lat. lek.
joint džojnt d. drogy vo forme cigarety angl. slang.
trip d. drogy LSD a pod. angl. slang.

deň

deň 3 časy, obdobie
dies irae dijés iré dni hnevu; posledný, súdny d. lat. kniž. porovnaj obdobie