deň

deň 1 časová jednotka 24 hodín
jour-fixe žúrfiks pevne stanovený d. na prijímanie návštev v spoločenskom styku franc.
ultimo posledný d. v mesiaci, štvrťroku, polroku, roku tal. peňaž.
Silvester posledný d. v roku vl. m.
férie voľné dni, dni odpočinku lat. kniž.
sabat hebr.
šábes siedmy d. v týždni pripadajúci na sobotu, zasvätený pokoju a oddychu, žid. sviatok; sviatočný, voľný d. hebr. hovor. pren. kniž. expr.
kalendy prvý deň mesiaca v starom Ríme lat.
nony siedmy d. v marci, máji, júni, októbri, piaty v ostatných mesiacoch v starom Ríme lat.
ídy dni mesačného splnu, 13. al. 15. deň v mesiaci v starom Ríme lat.
termín lat.
terminus čas, doba, obdobie, lehota, d. na splnenie úlohy lat. odb.
maturita d. splatnosti, splatnosť lat. ekon.
valuta d. splatnosti, splatnosť pohľadávky, dlhu tal. účt.
skadencia d. splatnosti, splatnosť záväzku, dlhu tal.
per diem každý d., každodenne lat. kniž.
pro die pró dije na d., denne lat. kniž.
eodem v ten istý d. lat. práv.
à jour ažúr
ažúr na určitý d., dátum, načas, dokončiť prácu, byť hotový franc. kniž.
a dato a. d. od uvedeného, príslušného dňa, dátumu, odo dňa lat. kniž.
a die od tohto dňa lat.
carpe diem kar- využi deň, uži si život lat. porovnaj obdobie

obchod

obchod 1 kúpa a predaj tovaru
trading trej- obchodný vzťah, najmä výmenný o., obchodovanie angl. ekon.
deal díl
dealing díl- bankový al. burzový o., niektoré druhy; o. s tovarom všeobecne angl.
job džob výhodný o. angl. obch. hovor. expr.
kšeft nem. hovor. pejor.
handel o., najmä pokútny, nečestné konanie vôbec; obchodovanie zastar. nem. hovor. pejor.
šmelinárstvo čierny, nedovolený o. s nedostatkovým tovarom hebr.-nem. hovor. pejor.
veksláctvo nezákonné obchodovanie, výmena, vymieňanie peňazí, tovaru a pod. nem. hovor. pejor.
čachre nečestný, nepoctivý, pokútny o. hebr.-nem. pejor.
frajmok výmena, kupčenie nem. zastar.
chrémastika výmenné vzťahy, kt. účelom je dosiahnutie zisku a pre úžeru gréc.
hauzírka podomové obchodovanie nem. zastar. slang.
bargain nerovný o. s jedným poškodeným účastníkom, príležitostná výhodná kúpa angl. obch.
business biznis
biznis podnikanie vo väčšom rozsahu angl.
showbiznis šou
šoubiznis angl. hovor.
šoubiz o. v oblasti zábavy, so zábavnými predstaveniami angl. slang.
sexbiznis o. s pohlavným pudom, vzťahmi, službami angl. hovor.
komisia o., pri ktorom obstarávateľ, samostatný obchodník, koná vo vlastnom mene, ale na účet iného, príkazcu, sprostredkovanie lat. obch.
doupson o., pri kt. dvaja kupujúci ovládajú trh lat.
duopol o., pri kt. dvaja predávajúci ovládajú trh, napr. dvaja výrobcovia určitého tovaru gréc.-lat.
burza výmenný o., miesto predaja al. výmeny tovarov lat.
stock exchange stok ixčejndž londýnska burza s cennými papiermi angl.
steláž termínový burzový o., pri kt. jedna zo strán má právo buď tovar, cenné papiere, odobrať al. dodať franc. obch.
deport termínový burzový o. na zníženie kurzu cenných papierov v budúcnosti lat.
report termínový burzový o. na zvýšenie kurzu cenných papierov v budúcnosti lat.
špekulovanie úsilie o zisk pomocou rýchlych obchodov založených na odhade lat. ekon.
à la hausse ala ós burzová špekulácia na stúpanie cien, kurzov franc. obch.
à la baisse ala bes burzová špekulácia na pokles cien, kurzov franc. obch.
kontremina špekulácia à la baisse vykonaná skupinou osôb franc. obch.
arbitráž špekulácia na porovnávanie cien a termínov tovarov, cenných papierov, devíz a pod. franc. ekon.
ažiotáž burzová špekulácia na vyvolanie dopytu po cenných papieroch a pod. tal.-franc. peňaž.
corner ko-
korner burzová špekulácia, skúpenie tovaru s úmyslom predávať ho neskôr za vyššiu cenu angl.
barter angl. obch.
kompenzácia výmenný o. bez použitia peňažnej hotovosti lat. obch.
junktim viazaný medzinárodný o., keď je vývoz jedného tovaru viazaný dohodou medzi štátmi na dovoz iného tovaru lat. ekon.
switch svič výmenný o., pri kt. sa vymieňajú meny na základe nepriameho tovarového obchodu angl. fin. obch.
industrial-offset -das- kompenzácia veľkého objemu, najmä s voj. tovarom angl. fin. obch.
swap svop, svap výmenný, pri kt. banka kupuje devízy za iné devízy a súčasne kúpené devízy predáva s odloženou dobou dodania angl. fin.
hedge hedž
hedging hedžing
hedžing o. na krytie rizika zmeny ceny angl. ekon.
detail -tajl predaj v drobnom, v malom množstve priamym spotrebiteľom, maloobchod franc. zastar.
retail riteil o., predaj v malom, maloobchod angl. obch.
wholesale houlseil o., predaj vo veľkom, veľkoobchod angl. obch.
marketing obch. a výrobná metóda vychádzajúca z potrieb trhu, odbyt angl. ekon. porovnaj predaj kúpa

po

po
à pri uvádzaní ceny za kus, meter a pod. franc. à 10 Sk
met- gréc. v zlož. sl.
post- nasledujúci po niečom lat. v zlož. sl.

načas

à jour ažúr
ažúr na určitý deň, dátum franc. kniž. dokončiť prácu a. , byť hotový a.

účet

účet 2
konto tal. fin.
sporožíro bežný ú. slúžiaci na bezhotovostné platby a sporenie sl. + tal.
kontokorent bežný ú. v banke so stanovenou výškou rámcového úveru tal. obch.
subkonto pomocný, vedľajš ú., podúčet lat. + tal. fin.
nostro ú. otváraný al. vedený bankou al. inou osobou pre druhú osobu na jej príkaz a riziko, napr. účet slov. banky vedený u zahraničnej banky tal. obch.
loro ú. otváraný al. vedený bankou al. inou osobou pre druhú osobu na jej príkaz a riziko, napr. u slov. banky vedený účet zahraničnej banky tal. obch.
a conto á kon- na ú., ako preddavok a pod. tal. obch.
à fond perdu fon –dü pohľadávka odpísaná na ú. strát franc. účt.
a metà na spoločný ú., príležitostné spojenie dvoch firiem s rovnakým dielom na zisku tal. obch.

priamo

vis-à-vis vizaví naproti, zoči-voči franc. hovor.
tête à tête tetatet medzi štyrmi očami, dôverne franc. kniž. t. rozhovor
expressis verbis výslovne, vyslovene, naplno, jednoznačne, jasne, dôrazne lat. kniž. vyjadriť e. v.
rekta- bezprostredne lat. v zlož. sl.
akurát práve, priam, presne lat. hovor. porovnaj priamy 1 priamy 2 priamy 3

sám

auto- samo-, seba-, vlastný gréc. v zlož. sl.
sua sponte s. od seba, z vlastnej vôle, dobrovoľne lat. kniž.
in propria persona osobne lat.

dobrovoľne

sua sponte z vlastnej vôle, sám od seba lat. kniž.

jemne

delicato -iká- tal. hud.
sensibile -zí- citlivo, precítene tal. hud.
suave -á- ľúbezne, sladko tal. hud.
teneramente nežne tal. hud.
pastoso -tózo pôvabne, mäkko tal. hud.
grazioso -ciózo pôvabne, milo, spanilo, nežne tal. hud.
delicioso -čózo rozkošne, lahodne tal. hud.
dolce dolče sladko, ľúbezne, nežne tal. hud.
dolcissimo dolči- veľmi nežne, sladko, ľúbezne tal. hud.
amoroso -ózo nežne, ľúbezne, láskyplne, milostne, ľúbostne tal. hud. porovnaj jemný

ľúbezne

suave -á- jemne, sladko tal. hud.
amoroso -ózo nežne, láskyplne, milostne, ľúbostne tal. hud.
amabile milo, nežne tal. hud.
affabile afá- milo, prívetivo, vľúdne tal. hud.
dolce dolče sladko, jemne, nežne tal. hud.
dolcissimo dolči- veľmi nežne, sladko tal. hud. porovnaj jemne
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 48. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.