Výsledky vyhľadávania

úmysel

idea gréc.
cieľ (zámer, účel) nem.
plán (zámer, predstava budúcnosti) lat.
projekt (návrh tech. al. stav. diela, zámer) lat.
tendencia (úsilie o uplatnenie určitých myšlienok, názorov, zámer, cieľ) lat.
intencia (zámer, zameranie, smerovanie) lat. kniž. a odb. konať v intenciách
taktika (premyslený zámer pri určitej činností vedúcej k dosiahnutiu určeného cieľa) gréc.
tanatománia (chorobná túžba po smrti, samovražedný ú.) gréc. lek. psych.
bona fide /boná fidé/ (s dobrým ú., v dobrej viere, dobromyseľne, úprimne) lat.
bono sensu /-zu/ (s dobrým ú., v dobrom zmysle) lat. kniž.
optima fide (s najlepším ú., v najlepšej dôvere) lat. kniž.
malo sensu /senzu/ (so zlým ú.) lat. kniž.
mala fide (so zlým ú., v zlej viere, zákerne) lat. kniž.
malevolencia (zlomyseľnosť, zlá vôľa) lat. kniž. zried.
malicióznosť (zlý ú., zlomyseľnosť, zloprajnosť, škodoradosť) lat. kniž.
dolus (úmyselné zavinenie, úskok, podvod) lat. práv.
dolus malus (zlý ú., podvod) lat. práv.
mens rea (zlý, zlomyseľný ú., zámer) lat. kniž.
nablind (bez určitého ú., zámeru, cieľa) nem. slang. porovnaj cieľ 1

dedičstvo

irek maď. zastar.
legát (odkaz veci al. peňazí v závete) lat. práv.
prelegát (odkaz zanechaný jednému zo spoludedičov okrem jeho podielu) lat. práv.
primogenitúra (d., pre kt. platí dedičský poriadok zabezpečujúci prednostné právo prvorodeného pri dedičskej postupnosti) lat. hist. práv.
sekundogenitúra (d., pre kt. platí dedičský poriadok zabezpečujúci práva druhorodeným potomkom) lat. hist. práv.
tertiogenitúra /-ci-/ (d., pre kt. platí dedičský poriadok zabezpečujúci práva treťorodeným potomkom) lat. hist. práv.
ultimogenitúra (d., pre kt. platí dedičský poriadok zabezpečujúci práva najmladšej línii príbuzných) lat. hist. práv.
caduca bona /ka-/ (pozostalosť bez dediča, odumretý majetok) lat.

dobromyseľne

bona fide /boná fidé/ (s dobrým úmyslom, v dobrej viere, úprimne) lat.
bono sensu /-zu/ (v dobrom zmysle, s dobrým úmyslom) lat. kniž. porovnaj dobromyseľný

majetok

majetok 1 (vlastníctvo)
bonum lat.
mamona (bohatstvo) hebr.-gréc. expr.
valor (hodnota) lat. kniž. zastar.
doména (veľké panstvo, statky, pozemkové vlastníctvo, ovládané územie) franc. hist.
erár (štátny m.) lat. hovor.
konfiškát (zhabaný štátom vlastníkovi bez náhrady) lat.
koakvizícia (spolunadobudnutý m. oboch manželov) lat. práv.
parafernum (m. manželky prinesený do manželstva okrem vena) lat. práv.
patrimónium (m. zdedený po otcovi podľa rím. práva) lat. hist.
fideikomis (zverenský m. prechádzajúci ako celok na potomkov podľa poriadku určeného v závete na zaistenie dedičnej nedeliteľnosti majetku, zverenstvo) lat. hist.
majorát (m. podliehajúci dedičskému právu, kt. ustanovuje za dediča najstaršieho mužského potomka) lat. hist. práv.
minorát (m. podliehajúci dedičskému právu, kt. ustanovuje za dediča najmladšieho potomka) lat. hist. práv.
caduca bona /ka-/ (odumretý m., pozostalosť bez dediča) lat.
kapitál (veľký m., najmä v peniazoch) lat. hovor.
venture /venčer/ (kapitál dlhodobo uložený do podnikov spojených s rizikom) angl. ekon.
aport (majetková nepeňažná hodnota vkladaná do novej obchodnej spoločnosti, napr. pozemky, budovy, stroje, prínos) franc. ekon.
aktíva (m. a pohľadávky, hosp. prostriedky bez dlhov) lat. ekon.
valeur /valor/ (hnuteľný m., najmä cenné papiere a peňažné prostriedky) lat. ekon.
realita (nehnuteľný majetok, nehnuteľnosť) lat.
imobílie (nehnuteľný majetok, nehnuteľnosti) lat. odb.
nadácia slov. + lat.
fundácia (m. určený na všeobecne užitočný, dobročinný, sociálny, kultúrny a pod. účel) lat.
urbariát (m. zapísaný v súpise pôdy, majetku poddaných v Uhorsku) lat.-nem. hist. práv.
sesia (poddanský urbársky m., pozemok) lat.
votčina (pozemkový rodový m. odovzdávaný podľa nástupníctva, feudálna pozemková držba) rus. hist.
temenos (kráľovský al. chrámový m. v starom Grécku) gréc. hist.
domínium (feudálne panstvo, statok, veľkostatok) lat. hist.
dominikál (šľachtický, vrchnostenský pozemok, do 1757 nepodliehajúci dani, panská pôda) lat. hist.
patrimónium (šľachtické pozemkové vlastníctvo, feudálny veľkostatok, panstvo) lat. hist.
donácia (panstvo, statok darovaný uhorským panovníkom šľachte) lat.
rustikál (pôda vo vlastníctve feudála, kt. mal za poplatok v držbe poddaný roľník, kt. na nej sídlil a obrábal ju) lat. hist.
alódium (m. v plnom, t. j. nedelenom vlastníctve, najmä šľachtický, za feudalizmu) lat. hist. práv.
léno nem.
feudum lat. hist.
manstvo (pozemok, výsady, úrad, ktorý dáva, prepožičiava vlastník, feudál do doživotného al. dedičného užívania) nem.
benefícium (pozemok al. úrad udelený panovníkom za preukázané služby) lat.
feod nem.
feudum (benefícium s dôchodkami) hist.
pays d’etat /pejideta/ (léno vo franc. kráľovstve voľne pripútané k ústrednej kráľovskej vláde) franc. hist.
čiftlik (pozemok s právom dedičného vlastníctva v Osmanskej ríši, 18. st.) tur.
timara (malé pozemkové léno v Osmanskej ríši spojené s voj. povinnosťou) perz.-tur. hist.
džágir (léno, pozemkový funkčný údel v ind. mughalskej ríši) perz.
vilikácia (m. panovníka v okolí menej významných hradov) lat. hist.
paragium (pozemok poskytovaný ako odstupné neskôr narodeným šľachtickým synom, v stredoveku) lat. hist. porovnaj vlastníctvopozemok

viera

viera 1 (pevné presvedčenie o pravdivosti, správnosti niečoho)
animizmus (v. v existenciu zosobnených nadprirodzených bytostí a síl prejavujúcich sa vo všetkých predmetoch a javoch a pôsobiacich i na človeka) lat.
dynamizmus (v. v existenciu neosobnej nadprirodzenej, magicky ovládateľnej sily, kt. prestupuje celou prírodou a spoločnosťou) gréc. teol.
animatizmus (v. vo všeobecné oduševnenie prírody ako počiatok náb. predstáv človeka) lat. etnogr.
okultizmus (v. v možnosť nadprirodzeného spojenia s posmrtnými javmi, s dušami zomretých, v tajomné skryté sily, duchárstvo) lat.
špiritizmus (v. v možnosť spojenia s dušami, duchmi zomretých ľudí a pokusy o takéto spojenie, duchárstvo) lat.
mesianizmus (v. v osobitné poslanie osoby alebo národa) hebr.-lat. kniž.
fatalizmus (v. v neodvratný osud vylučujúca slobodnú vôľu a náhodu) lat.
tychizmus (v. v šťastnú náhodu v gréc. mytológii) gréc.
mysticizmus (v. v nadprirodzené sily, nadprirodzený svet) gréc.
atanizmus (v. v nesmrteľnosť) gréc.
mesianizmus (v. v príchod vykupiteľa, kt. zašle boh a kt. prinesie spásu) hebr.-lat. náb.
providencializmus (v. v prozreteľnosť, schopnosť najvyššej božskej bytosti, kt. všetko predvída a riadi) lat. filoz. náb.
bona fide /boná fidé/ (v dobrej v., s dobrým úmyslom, dobromyseľne, úprimne) lat.
optima fide (v najlepšej v., s najlepším úmyslom) lat. kniž.
mala fide (v zlej v., so zlým úmyslom, zákerne) lat. kniž. porovnaj dôvera

dôvera

fides /-dés/ lat.
konfidencia (dôvernosť) lat. kniž.
kredibilita (dôveryhodnosť, úverová vierohodnosť) lat. ekon. kniž.
bona fide /boná fidé/ (s dobrým úmyslom, v dobrej viere, dobromyseľne, úprimne) lat.
optima fide (s najlepším úmyslom, v najlepšej viere, d.) lat. kniž.
uberrima fides (najhlbšia, najplnšia d.) lat. kniž.

úprimne

bona fide /boná fidé/ (s dobrým úmyslom, v dobrej viere, dobromyseľne) lat. porovnaj úprimný

učiteľka

guvernantka (domáca u. al. vychovávateľka v meštianskej al. šľachtickej spoločnosti) franc.
bona (súkromná vychovávateľka detí, pestúnka) franc. zastar.
ovodáška (vychovávateľka, u. v materskej škole) maď. zastar. porovnaj učiteľ

opatrovníčka

au-pair /o pér/ franc.
operka (opatrovateľka detí, pomocníčka v domácnosti v cudzine za stravu a ubytovanie, najmä s cieľom naučiť sa jazyk) franc. hovor.
babysit /bej-/ (varovkyňa starajúca sa príležitostne o dieťa) angl.
bona (súkromná vychovávateľka detí, pestúnka) franc. zastar.
gardedáma (sprievodkyňa dievčaťa do spoločnosti) franc. hovor. zastar.
dueňa (staršia, o., sprievodkyňa mladého dievčaťa) špan.
guvernantka (domáca vychovávateľka al. učiteľka v meštianskej al. šľachtickej spoločnosti) franc.