vyjednávač

diplomat franc. pren.
taktik obratný, skúsený, obozretný, prezieravý v., kt. sa vyzná v zaobchádzaní s ľuďmi gréc. pren.
parlamentár osoba poverená rokovať, vyjednávať s nepriateľom, prostredník, poverenec, poverený zástupca franc.

úradník

funkcionár ú. s určitou hodnosťou, funkciou slang.
byrokrat franc. + gréc.
úradný šimeľ nepružný ú. lipnúci na úradných predpisoch lat.-nem. hovor.
papaláš gréc. lat. hovor. pejor.
aparátnik vyšší verejný činiteľ, osoba s funkciou, vysoký, najmä stranícky ú., pôvodne za socializmu, ú. výkonného administratívneho úradu al. polit. strany lat. polit. slang. aj pejor.
guvernér vysoký správny ú. franc.
notár ú. štátnej správy v minulosti lat. hist.
korešpondent ú. vybavujúci bežné listy lat.
registrátor ú., kt. niečo zapisuje do zoznamu, zaznamenáva lat.
ingrosátor ú. vykonávajúci zápisy do pozemkových kníh lat. hist.
cenzor ú. vykonávajúci dozor nad informáciami najmä z polit. a mravného hľadiska lat.
oficiant nižší pomocný ú. lat. zastar.
solicitátor advokátsky ú. lať. práv. zastar.
asesor lat. práv. hist.
jurátus úradnícka hodnosť v súdnej službe, prísediaci na súde lať. práv. zastar.
oficiál nižší správny al. súdny ú. lat. hist.
aktuár nižší správny ú., súdny pisár, zapisovateľ lat. zastar.
auskultant nižší súdny ú., právnik v prípravnej sudcovskej službe lat. hist.
amanuensis -zi- nižší súdny al. knižničný ú. lat. zastar.
kancelista nižší kancelársky ú., uchádzač lat. zastar.
akcesista nižší kancelársky ú., čakateľ, uchádzač lat. hist.
koncipient uchádzač advokátstva al. notárstva lat.
referendár právny ú. s rozličnou hodnosťou lat. hist.
coroner ko- právny ú. vyšetrujúci príčiny smrti v prípade neprirodzenej smrti, obhliadač mŕtvol angl.
exspektant uchádzač, čakateľ na úrad, najmä banský lat. hist.
adjunkt pomocný ú. lat. zastar.
recepčný ú. v hotelovej prijímacej kancelárii lat.
feršter ú. lesnej správy, polesný nem. zastar.
revírnik ú. lesnej správy, vedúci polesia, lesník franc.-nem.
ombudsman -bucman nezávislý štátny ú. obhajujúci práva občanov proti byrokracii, porušovaniu ľudských práv, zneužívaniu úradnej moci, verejný činiteľ poverený parlamentom švéd. práv.
titulár vedúci ú. zastupiteľského úradu, napr. veľvyslanec lat. dipl.
atašé dipl. ú. na zastupiteľskom úrade ako odborník na určitú oblasť, nižšia diplomatická hodnosť, pridelenec zastupiteľského úradu franc.
konzul zástupca štátu vo veľkých mestách iného štátu, poverený ochranou najmä hosp. a práv. záujmov, dipl. úradník, kt. nie je členom dipl. zboru lat.
pedel nižší ú. na vysokej škole sprevádzajúci hodnostára školy pri slávnostných príležitostiach lat.
disponent ú. oprávnený uzavierať obchody, ale bez oprávnenia podpisovať zmenky, zastupovať podnik pred súdom a pod., obchodný zmocnenec, zástupca riaditeľa al. majiteľa lat.
protonár pápežský ú. gréc. + lat. cirk.
eurokrat ú. v ústredných orgánoch Európskej únie vl.m. + gréc. pejor.
komisár ú. al. dôstojník voj. zásobovacej služby v niektorých armádach v Európe v minulosti lat.
archont jeden z deviatich najvyšších úradníkov v starovekých. Aténach gréc. hist.
stratég vysoký ú. v starom Grécku gréc. hist.
prytan najvyšší ú. v niektorých obciach starého Grécka gréc. hist.
efor jeden z piatich najvyšších volených úradníkov v starovekej Sparte gréc. hist.
diktátor mimoriadne menovaný ú. so zvrchovanou mocou za rím. republiky lat.
tribún jeden z dvoch, neskôr deviatich úradníkov v starom Ríme, chrániaci práva plebejcov lat. hist.
edil jeden z dvoch vysokých úradníkov v starom Ríme lat. hist.
duumvir jeden z dvoch úradníkov zastávajúcich spoločný úrad v starom Ríme lat. hist.
kvestor ú. spravujúci štátnu pokladňu a pokladne provincií v starom Ríme lat.
kvestor súdny ú. vykonávajúci dozor nad dodržiavaním zákonov v starom Ríme lat.
konzul lat.
hypatos najvyšší ú. s voj. a súdnou právomocou v starom Ríme gréc.
prokonzul konzul, správca provincie lat. hist.
prokurátor cisársky ú. v starom Ríme lat. hist.
prétor najvyšší štátny al. súdny ú., hodnostár v starom Ríme, lat. hist.
prefekt vysoký správny ú. v starom Ríme lat. hist.
cenzor vysoký štátny ú. v starom Ríme vykonávajúci sčítanie ľudu a majetkový odhad lat.
comes ko- vyšší ú. so súdnou právomocou, správca územia v starom Ríme lat.
suffeta jeden z dvoch najvyšších úradníkov v starovekom Kartágu, volený každoročne na ľudovom zhromaždení semit. hist.
eparcha vysoký správny ú. v byzantskej ríši menovaný cisárom a podriadený cisárovi gréc.
fojt stredoveký súdny ú. vykonávajúci súdnu právomoc v zastúpení vrchnosti nem. hist.
syndikus ú. vybavujúci práv. agendu mesta al. inštitúcie gréc.-lat.
palatín najvyšší kráľovský ú. vo feudálnom Uhorsku, zástupca panovníka na súde a najvyšší veliteľ vojska lat. hist.
išpán maď. hist.
župan najvyšší kráľovský ú. na čele územného správneho a súdneho obvodu v Uhorsku, správca župy, stolice, kraja lat.
hajtman ú. stojaci na čele správneho, okresného, krajinského úradu v čes. krajinách za Rakúska nem. hist.
regent vrchný ú. spravujúci niekoľko panstiev toho istého majiteľa lat. hist.
justiciár ú. na veľkostatku so súdnou právomocou, 17. – 18. st. lat. hist.
taverník vysoký kráľovský úradník, hodnostár v Uhorsku, pôvodne pokladník panovníka lat.-maď. hist.
maršalek vysoký dvorný ú. germ. hist.
komorník vysoký kráľovský ú. poverený starostlivosťou o obydlie a poklad, neskôr ako čestný titul, Nemecko a Rakúsko gréc.-lat.
tribún mestský ú. v stredoveku lat. hist.
bailli baji vysoký stredoveký ú. v západnej Európe lat.-franc. hist.
corregidor korechi- ú. obhajujúci záujmy panovníka v špan. mestách al. kolóniách špan.
oidor ú. zastupujúci záujmy kráľa v Kastílii, od 14. st. v špan. kolóniách v Amerike špan. hist.
penzionár ú. zastupujúci miestodržiteľa v holandských provinciách, 15. – 18. st. lat. hist.
prokurátor najvyšší vládny ú. v stredovekých Benátkach lat. práv.
comes palatinus ko- palatýnus vyšší ú., správca panovníckeho dvora v merovejskej ríši lat.
voyer voaje franc. kráľovský ú. poverený údržbou ciest a kontrolu verejného poriadku franc. hist.
intendant správny ú. zastupujúci záujmy kráľa v provincii, Francúzsko, 17. a 18. st. franc. hist.
konzul najvyšší štátny ú., Francúzsko, 1799 – 1804 lat.
adelantado ú. v stredovekom Španielsku, správca a veliteľ pohraničného územia dobytého pri reconquiste špan. hist.
podesta výkonný a súdny ú., Taliansko, 12. – 16. st. tal.
ajan ú. spravujúci obvod v Osmanskej ríši arab. hist.
ámil správny ú. v kalifáte, arab. správnej jednotke, správca okresu arab. hist.
beg
bej nižší moslimský ú. tur.
nahib nižší moslimský samosprávny ú. tur.
efendi titul tur. ú., kňaza a učenca tur.-gréc.
aga titul nižšieho ú. al. dôstojníka v Turecku, Iráne, Indii tur.
diak vysoký štátny ú. v starom Rusku gréc.-rus.
esquire eskvajr titul vyššieho ú., starostu mesta, sudcu a pod. vo Veľkej Británii angl.
lord titul niektorých vysokých úradníkov vo Veľkej Británii angl.
gaulajter najvyšší župný ú. v nacistickom Nemecku nem.
kuraka titul nižšieho úradníka v ríši Inkov kečuánčina
šerif vedúci ú. bezpečnostnej služby v USA angl. porovnaj správca 1

veliteľ

veliteľ 1 kto velí organizovanej ozbrojenej skupine
komandír franc. hovor. zastar.
hajtman voj. v., vodca, náčelník nem. hist.
admirál v. vojnového loďstva arab.
turtánu najvyšší v. asýr. vojska ? voj. hist.
serdar v. staroegypt. armády perz. hist.
stratég voj. v. v starom Grécku gréc. hist.
nauarchos hlavný v. loďstva v starovekej Sparte gréc. hist.
diadoch vojvodca Alexandra Veľkého gréc. hist.
bazileus vojvodca a kráľ, veľknaz a sudca v starom, homérskom Grécku gréc. hist.
dekúrio v. desaťčlenného, najmä jazdeckého oddielu v rím. vojsku lat. hist.
centúrio v. rím. voj. jednotky, stotník lat. hist.
legát v. základnej voj. jednotky v starom Ríme za Cézara lat. hist.
dux vodca, náčelník, v. vojsk v provinncii starého Ríma; malý nezávislý vládca v Taliansku lat.
triumfátor víťazný vojvodca sláviaci veľké a slávne víťazstvo v starom Ríme lat. hist.
imperátor víťazný vojvodca v starom Ríme lat. hist.
šógun v. jap. cisárskej armády, 8. – 12. st. jap. hist.
sirdar náčelník v Oriente, anglický veliteľ egypt. Armády perz. hist.
emír titul arab. šľachticov, kniežat, vládcov, náčelníkov, veliteľov arab.
serdar hlavný v. tur. sultánskej armády perz. hist.
ghazi tur. bojovník al. vojvodca arab. hist.
seraskir hlavný v. tur. vojsk tur. hist.
ataman náčelník kozáckeho vojska tur.-rus.
kondotiér v. žoldnierskych vojsk v Taliansku, 14. – 15. st. tal. hist.
gonfalonier(e) voj. v. v tal. mestských republikách, najmä v Toskánsku v ranej renesancii tal. hist.
caudillo kaudiľo vojvodca s polit. právomocou v stredovekom Španielsku arab. špan.
palatín v. uhorského vojska, najvyšší kráľovský úradník vo feudálnom Uhorsku lat. hist.
harambaša náčelník ľudových povstalcov proti Turkom na Balkáne, 17. – 19. st. tur. maď. hist.
obrist v. práporu, neskôr pluku voj. hist.
hajtman hodnosť na úrovni v. roty al. batérie nem.
bocman v. palubnej skupiny mužstva, loďmajster angl. loď. porovnaj vojak hodnosť|voj. hodnosti

šikovník

diplomat franc. pren.
taktik obratný, skúsený, obozretný, prezieravý človek, kt. sa vyzná v zaobchádzaní s ľuďmi gréc. pren.
rutinér obratný, zručný, zbehlý, šikovný, skúsený človek na základe častého opakovania franc.
žonglér obratný, zručný, zbehlý, šikovný, skúsený človek franc. pren.
kanón šikovný, vynikajúci, odvážny odborník tal.-nem. pren. expr.
kaliber lat.-franc.
eso vynikajúci, významný odborník lat.-nem. hovor. expr.
káder franc.
kumštár šikovný človek nem. hovor. expr.
suverén odborník, kt. niečo vynikajúca ovláda, znalec franc. hovor.
praktik šikovný, zručný, vynachádzavý odborník, kt. sa vyzná v skutočnej činnosti nejakého odboru gréc. porovnaj odborník

odborník

-lóg gréc. v zlož. sl.
majster lat.-nem.
špecialista lat.-franc.
macher nem. hovor. expr.
šajba rus. slang.
štramák znalec nem. hovor.
profesionál lat.-angl.
profík o. robiaci niečo z povolania lat.-angl. slang.
fachman dobrý o. nem. hovor.
expert znalec, poradca lat.
kapacita lat.
klasa lat. hovor.
matador špan. pren. aj iron.
virtuóz vynikajúci o. tal. kniž. expr.
kanón šikovný, vynikajúci, odvážny o. tal.-nem. pren. expr.
kaliber lat.-franc.
eso vynikajúci, významný o., osobnosť lat.-nem. hovor. expr.
káder franc.
kumštár šikovný, obratný človek nem. hovor. expr.
suverén o., kt. niečo vynikajúca ovláda, znalec franc. hovor.
autorita uznávaný, vážený, vplyvný o., znalec lat.
fenomén vynikajúca osobnosť v určitom smere gréc.
technik o. dokonale ovládajúci tech. stránku určitej činnosti gréc.
praktik šikovný, zručný, vynachádzavý o., kt. sa vyzná v skutočnej činnosti nejakého odboru gréc.
teoretik o., kt. sa zaoberá systémom názorov na určitý predmet skúmania, overených, usporiadaných a zovšeobecnených poznatkov gréc.
laureát vedec poctený za výkon, dielo cenou a čestným titulom lat.
inžinier vysokoškolsky vzdelaný o., napr. tech., poľnohosp., ekon. a pod. franc.
polyhistor znalec mnohých vedných odborov gréc.
introduktor vedec, kt. otvára a vedie rokovanie vedeckej konferencie lat.
diagnostik o. na rozpoznávanie, zisťovanie, určovanie príčin a pod. gréc.
biológ o. vo vede o živej prírode gréc.
botanik gréc.
fytobiológ gréc. zastar.
fytológ o. v náuke o rastlinách gréc. zried.
zoológ o. v náuke o živočíchoch gréc.
antropológ o. vo vede o človeku, jeho pôvode a vývoji gréc.
somatológ o. v telovede gréc.
mikrobiológ o. vo vede o jednobunkových organizmoch gréc.
bakteriológ o. zaoberajúci sa baktériami gréc. biol.
virológ o. zaoberajúci sa vírmi lat. + gréc. biol.
parazitológ o. zaoberajúci sa cudzopasníkmi gréc. biol.
hydrobiológ o. zaoberajúci sa organizmami žijúcimi vo vode gréc.
algológ lat. + gréc.
fykológ o. zaoberajúci sa riasami a sinicami gréc.
lichenológ o. zaoberajúci sa lišajníkmi gréc. bot.
bryológ o. zaoberajúci sa machorastmi gréc. bot.
mykológ o. zaoberajúci sa hubami gréc. bot.
graminológ o. zaoberajúci sa trávami lat. + gréc.
dendrológ o. zaoberajúci sa drevinami gréc.
pomológ o. v ovocinárstve lat. + gréc.
ampelológ o. vo vinohradníctve a vinárstve gréc.
enológ o. vo vinárstve gréc.
fytopatológ o. zaoberajúci sa chorobami rastlín gréc.
entomológ gréc.
insektológ o. zaoberajúci sa hmyzom lat. + gréc. zool.
myrmekológ o. zaoberajúci sa mravcami gréc. biol.
arachnológ odborník zaoberajúci sa pavúkovitými článkonožcami gréc. zool.
ichtyológ o. zaoberajúci sa rybami gréc.
batrachológ o. zaoberajúci sa obojživelníkmi gréc.
malakológ o. zaoberajúci sa mäkkýšmi gréc.
herpetológ o. zaoberajúci sa plazmi gréc. zool.
ofiológ o. zaoberajúci sa hadmi gréc. zool.
ornitológ o. zaoberajúci sa vtákmi gréc. zool.
mammaliológ lat. + gréc.
teriológ o. zaoberajúci sa cicavcami gréc.
hipológ o. zaoberajúci sa koňmi gréc.
kynológ o. zaoberajúci sa psami gréc.
zoopatológ o. zaoberajúci sa chorobami zvierat gréc.
epizootológ o. zaoberajúci sa nákazlivými chorobami hosp. zvierat gréc. biol.
paleozoológ o. zaoberajúci sa skamenelinami živočíchov minulých geol. období gréc.
paleontológ o. zaoberajúci sa skamenelinami gréc.
paleobotanik o. zaoberajúci sa skamenelinami rastlín minulých geol. období gréc.
paleoantropológ o. zaoberajúci sa hist. vývinom človeka gréc.
pedológ o. v pôdoznalectve gréc.
agronóm o. v poľnohospodárstve gréc.
morfológ o. zaoberajúci sa stavbou organizmov a orgánov gréc. biol.
anatóm o. v telovede gréc. odb.
organológ o. zaoberajúci sa tvarom a stavbou orgánov gréc. biol.
histológ o. zaoberajúci sa pletivami a tkanivami gréc. biol.
osteológ o. zaoberajúci sa kosťami gréc. biol.
fyziológ o. zaoberajúci sa životnými dejmi v organizme, funkciou organizmov, orgánov a ich častí gréc.
ekológ o. vo vede o životnom prostredí gréc. biol.
environmentalista o. zaoberajúci sa ochranou a tvorbou životného prostredia angl. ekol.
etológ o zaoberajúci sa správaním živočíchov a človeka gréc.
embryológ o. zaoberajúci sa zárodočným vývojom mnohobunkových organizmov gréc. biol.
genetik o. zaoberajúci sa dedičnosťou organizmov gréc.
eugenik o. zaoberajúci sa zlepšovaním dedičných vlastností človeka gréc.
farmakológ o. zaoberajúci sa účinkom liečiv na živý organizmus gréc.
farmaceut o. zaoberajúci sa výskumom, výrobou, kontrolou, vydávaním a užívaním liečiv gréc.
toxikológ o. zaoberajúci sa jedmi gréc.
fyzik o. zaoberajúci sa základnými vlastnosťami látok a polí a formami ich pohybu gréc.
röntgenológ o. zaoberajúci sa elektromagnetickým žiarením s veľmi krátkou vlnovou dĺžkou a jeho využitím vl. m. + gréc.
chemik o. zaoberajúci sa vlastnosťami, zložením a vnútornou stavbou látok a ich premenou gréc.
organik chemik zaoberajúci sa ústrojnými látkami gréc.
anorganik chemik zaoberajúci sa neústrojnými látkami gréc.
meteorológ o. zaoberajúci sa dejmi a javmi v zemskej atmosfére gréc.
klimatológ o. zaoberajúci sa podnebím gréc.
hygrológ o. zaoberajúci sa vlhkosťou gréc. meteor.
oceánograf o. zaoberajúci sa morami a oceánmi gréc.
glaciológ o. zaoberajúci sa trvalou snehovou pokrývkou a ľadovcami lat. + gréc.
hydrológ o. zaoberajúci sa rozložením a obehom vody na Zemi gréc.
speleológ o. zaoberajúci sa jaskyniarstvom gréc.
kozmológ o. zaoberajúci sa stavbou vesmíru ako celku gréc. astr.
astronóm gréc.
uranológ o. vo hvezdárstve gréc. zried.
planetológ o. zaoberajúci sa výskumom veľkých telies obiehajúcich okolo Slnka gréc. astron.
geograf o. v zemepise gréc.
geodet geol.
geometer o. v zememeračstve gréc. zastar.
orograf o. v horopise gréc. geogr.
geológ o. zaoberajúci sa vývojom, zložením a stavbou zemskej kôry gréc.
petrológ gréc.
petrograf o. zaoberajúci sa horninami gréc. hist.
mineralóg o. zaoberajúci sa nerastmi lat. + gréc.
paleontológ o. zaoberajúci sa vývojom života v minulých geol. dobách gréc.
seizmológ o. zaoberajúci sa zemetraseniami gréc.
vulkanológ o. zaoberajúci sa sopečnou činnosťou lat. + gréc.
krenológ o. zaoberajúci sa žriedlami gréc. odb.
montanista o. v baníctve lat.
topograf o. v miestopise gréc.
kartograf o. zaoberajúci sa mapami gréc.
matematik o. zaoberajúci sa číselnými, kvantitatívnymi a priestorovými vzťahmi skutočného sveta gréc.
geometer o. zaoberajúci sa vlastnosťami rovinných a priestorových útvarov gréc.
informatik o. zaoberajúci sa počítačovým spracovaním informácií lat.
kybernetik o. zaoberajúci sa zákonitosťami riadenia, prenosu informácií, regulácie a kontroly v živých organizmoch a strojoch gréc.
robotik o. zaoberajúci sa robotmi um.
ezoterik o. zaoberajúci sa vedecky nevysvetliteľnými javmi, napr. mimoriadnymi schopnosťami človeka gréc.
ufológ o. zaoberajúci sa úkazmi v atmosfére, kt. pôvod je zatiaľ neznámy angl. + gréc. hovor.
prognostik o. zaoberajúci sa predpovedaním pravdepodobného vývoja nejakého javu, najmä spoločenského gréc.
futurológ o. zaoberajúci sa predvídaním spoločenského vývoja, najmä dôsledkov vedeckotech. rozvoja lat. + gréc.
demograf gréc.
populacionista o. zaoberajúci sa obyvateľstvom lat. zastar.
psychológ o. zaoberajúci sa duševnými javmi gréc.
sociológ o. zaoberajúci sa spoločnosťou lat. + gréc.
politológ o. zaoberajúci sa riadením štátu a vzťahmi medzi štátmi gréc.
stratég o. vo vedení vojny, vojnových operácií gréc. voj.
filozof o. zaoberajúci sa najvšeobecnejšími zákonmi bytia, prírody, spoločnosti a myslenia gréc.
sofista starogréc. mysliteľ, vzdelaný učiteľ filozofie, gramatiky a rečníctva gréc. hist.
teleológ filozof vychádzajúci z učenia o účelnosti všetkých javov ako výsledku pôsobenia síl zameraných na určený cieľ gréc. filoz.
historiograf o. v dejepise gréc.
logograf prvý gréc. historik, 6. – 5. st. pr. n. l. gréc. hist.
chronológ historik udávajúci letopočty gréc.
archeológ o. zaoberajúci sa najstaršími dejinami ľudstva na základe hmotných predmetov gréc.
ekonóm o. zaoberajúci sa najvhodnejším umiestnením obmedzených výrobných zdrojov gréc.
štatistik o. zaoberajúci sa skúmaním a číselnou charakteristikou hromadných javov lat.
etnograf o. v národopise gréc.
etnológ o. zaoberajúci sa kultúrou národov bez vlastnej literatúry gréc.
folklorista o. zaoberajúci sa vývojom, podmienkami a zložením ľudovej kultúry angl.
lingvista o. v jazykovede lat.
filológ o. zaoberajúci sa jazykom a literatúrou; o. v jazykovede, zastar. gréc.
lexikograf o. v slovnikárstve gréc. odb.
lexikológ o. zaoberajúci sa slovnou zásobou jazyka gréc. lingv.
morfológ o.zaoberajúci sa stavbou a tvarmi slov gréc. lingv.
bibliológ o. v knihovede gréc.
stichológ o. zaoberajúci sa básnickým umením gréc.
verzológia o. zaoberajúci sa veršom lat. + gréc.
dokumentátor o. na zhromažďovanie a spracúvanie odbornej literatúry lat.
grafológ o. zaoberajúci sa písomnými prejavmi človeka a vyvodzovaním psych. vlastností z rukopisu gréc.
translatológ tranz- o. zaoberajúci sa umeleckým prekladom lat. + gréc. lit.
o. vo vede o jazyku, literatúre, dejinách a kultúre:
slavista slovan. národov lat.
slovakista Slovenska lat.
bohemista čes. krajín lat.
polonista Poľska lat.
slovenista Slovinska lat.
sorabista lužických Srbov lat.
balkanista vl. m.
balkanológ balkánskych národov vl. m. + gréc.
bulharista Bulharska vl. m.
albanista Albánska vl. m.
baltista baltských národov vl. m.
lituanista Litvy vl. m.
rusista Ruska vl. m.
hungarista Maďarska lat.
ugrofinista pôvodne uralských národov príbuzných s Maďarmi a Fínmi vl. m.
germanista germ. národov, najmä nem. lat.
nordista germ. národov severu Európy nem.
škandinavista škandinávskych národov lat.
nederlandista Holandska hol.
romanista románskych národov lat.
italista Talianska vl. m.
hispanista Španielska, širšie aj Portugalska a Lat. Ameriky lat.
lusista Portugalska vl. m. lat.
anglista angl. hovoriacich krajín, najmä Veľkej Británie lat.
amerikanista USA; pôvodných obyvateľov Ameriky vl. m.
turkológ tur. národov vl. m. + gréc.
arabista arab. národov vl. m.
egyptológ starých Egypťanov vl. m. + gréc.
afrikanista národov Afriky vl. m.
orientalista ázijských a afrických národov lat.
semitológ vl. m. + gréc.
semista semitských národov, afroázijskej skupiny národov vl. m.
sinológ Číny lat. + gréc.
japonista Japonska vl. m.
byzantológ Byzancie vl. m.
ikonológ o. zaoberajúci sa výkladom, významami, vznikom a premenami výtv. diel gréc.
urbanista o. zaoberajúci sa stavbou miest a sídel a ich začlenením do krajiny lat. archit.
kunsthistorik o. na dejiny umenia, umenovedec nem. + gréc. hovor.
estetik o. zaoberajúci sa krásou, najmä v umení gréc.
muzikológ o. v hud. vede lat. + gréc.
choreograf o. zaoberajúci sa tancom gréc.
teatrológ o. v div. vede gréc.
filmológ o. v film vede angl. + gréc.
heraldik o. zaoberajúci sa erbami gréc.-franc.
vexilológ o. zaoberajúci sa zástavami, vlajkami lat. + gréc.
numizmatik o. zaoberajúci sa platidlami, najmä mincami gréc.-franc.
filatelista gréc.-franc.
timbrológ o. zaoberajúci sa poštovými známkami franc. + gréc.
falerista o. zaoberajúci radmi a vyznamenaniami gréc.
sfragistik o. zaoberajúci sa pečaťami a pečatením gréc. hist.
kulinár lat.
gastronóm o. v kuchárskom umení, znalec prípravy jedál gréc.-franc.
nutricionista o. na správnu výživu lat.
pedagóg o. zaoberajúci sa výchovou ako zámerným formovaním ľudskej osobnosti gréc.
docinológ o. zaoberajúci sa skúšaním lat. + gréc.
didaktik o. zaoberajúci sa formami, postupmi a cieľmi vyučovania gréc. ped.
pedológ o. zaoberajúci sa dieťaťom gréc. ped. psych.
kriminológ o. zaoberajúci sa trestnými činmi, páchateľmi, trestom a trestným konaním lat. + gréc.
religionista o. zaoberajúci sa náboženstvami lat.
biblista o. zaoberajúci sa bibliou gréc.
ekleziológ o. zaoberajúci sa cirkvou, poňatím cirkvi gréc.
teológ o. zaoberajúci sa náboženstvom, najmä kresťanským, náb. vierou gréc.
bócher žid. bohoslovec hebr.
ulema mohamedánsky bohoslovec, vykladač náboženstva a zákonov arab.+tur.
softa tur. bohoslovec. perz.-tur.
astrológ o. zaoberajúci sa vplyvom kozmických telies na pozemské udalosti gréc.
legislatívec o. v tvorbe práv. noriem, zákonodarca lat. práv.
kanonista lat.
dekretalista o. v cirk. práve lat. práv. hist.
legista o. vo svetskom, štátnom, rím. práve v stredoveku lat. práv. hist.
dramaturg o. v zostavovaní, príprave, úprave repertoáru, programu v divadle, rozhlase, televízii gréc.
maskér franc.
šminkér o. na úpravu tváre, napr. hercov, pomocou líčidiel parochní nem. slang.
vizážista o. na celkový vzhľad, výzor, zladenie líčenia, odevov a pod. franc.
metalurg o. zaoberajúci sa výrobou a spracovaním kovov a zliatín gréc.
technológ o. zaoberajúci sa spôsobmi spracovania materiálu na určitý výrobok gréc.
textilák o. vo výrobkoch vyrobených z tkaniny pletením, spriadaním, tkaním lat. slang.
architekt o. v navrhovaní stavieb, bytov, záhrad, nábytku a pod. gréc.
garbiar o. na spracovávanie surových zvieracích koží, kožiar nem.
finančník o. v peňažníctve franc.
kriminalista o. v objasňovaní trestných činov a odhaľovaní páchateľov lat. práv.
akvarista o. v chove vodných živočíchov a rastlín vo vhodných nádržiach lat.
terarista o. v chove menších suchozemských zvierat, najmä plazov a obojživelníkov lat.
vivarista o. v chove teplomilných živočíchov lat. odb. porovnaj znalec