odborník

-lóg gréc. v zlož. sl.
majster lat.-nem.
špecialista lat.-franc.
macher nem. hovor. expr.
šajba rus. slang.
štramák znalec nem. hovor.
profesionál lat.-angl.
profík o. robiaci niečo z povolania lat.-angl. slang.
fachman dobrý o. nem. hovor.
expert znalec, poradca lat.
kapacita lat.
klasa lat. hovor.
matador špan. pren. aj iron.
virtuóz vynikajúci o. tal. kniž. expr.
kanón šikovný, vynikajúci, odvážny o. tal.-nem. pren. expr.
kaliber lat.-franc.
eso vynikajúci, významný o., osobnosť lat.-nem. hovor. expr.
káder franc.
kumštár šikovný, obratný človek nem. hovor. expr.
suverén o., kt. niečo vynikajúca ovláda, znalec franc. hovor.
autorita uznávaný, vážený, vplyvný o., znalec lat.
fenomén vynikajúca osobnosť v určitom smere gréc.
technik o. dokonale ovládajúci tech. stránku určitej činnosti gréc.
praktik šikovný, zručný, vynachádzavý o., kt. sa vyzná v skutočnej činnosti nejakého odboru gréc.
teoretik o., kt. sa zaoberá systémom názorov na určitý predmet skúmania, overených, usporiadaných a zovšeobecnených poznatkov gréc.
laureát vedec poctený za výkon, dielo cenou a čestným titulom lat.
inžinier vysokoškolsky vzdelaný o., napr. tech., poľnohosp., ekon. a pod. franc.
polyhistor znalec mnohých vedných odborov gréc.
introduktor vedec, kt. otvára a vedie rokovanie vedeckej konferencie lat.
diagnostik o. na rozpoznávanie, zisťovanie, určovanie príčin a pod. gréc.
biológ o. vo vede o živej prírode gréc.
botanik gréc.
fytobiológ gréc. zastar.
fytológ o. v náuke o rastlinách gréc. zried.
zoológ o. v náuke o živočíchoch gréc.
antropológ o. vo vede o človeku, jeho pôvode a vývoji gréc.
somatológ o. v telovede gréc.
mikrobiológ o. vo vede o jednobunkových organizmoch gréc.
bakteriológ o. zaoberajúci sa baktériami gréc. biol.
virológ o. zaoberajúci sa vírmi lat. + gréc. biol.
parazitológ o. zaoberajúci sa cudzopasníkmi gréc. biol.
hydrobiológ o. zaoberajúci sa organizmami žijúcimi vo vode gréc.
algológ lat. + gréc.
fykológ o. zaoberajúci sa riasami a sinicami gréc.
lichenológ o. zaoberajúci sa lišajníkmi gréc. bot.
bryológ o. zaoberajúci sa machorastmi gréc. bot.
mykológ o. zaoberajúci sa hubami gréc. bot.
graminológ o. zaoberajúci sa trávami lat. + gréc.
dendrológ o. zaoberajúci sa drevinami gréc.
pomológ o. v ovocinárstve lat. + gréc.
ampelológ o. vo vinohradníctve a vinárstve gréc.
enológ o. vo vinárstve gréc.
fytopatológ o. zaoberajúci sa chorobami rastlín gréc.
entomológ gréc.
insektológ o. zaoberajúci sa hmyzom lat. + gréc. zool.
myrmekológ o. zaoberajúci sa mravcami gréc. biol.
arachnológ odborník zaoberajúci sa pavúkovitými článkonožcami gréc. zool.
ichtyológ o. zaoberajúci sa rybami gréc.
batrachológ o. zaoberajúci sa obojživelníkmi gréc.
malakológ o. zaoberajúci sa mäkkýšmi gréc.
herpetológ o. zaoberajúci sa plazmi gréc. zool.
ofiológ o. zaoberajúci sa hadmi gréc. zool.
ornitológ o. zaoberajúci sa vtákmi gréc. zool.
mammaliológ lat. + gréc.
teriológ o. zaoberajúci sa cicavcami gréc.
hipológ o. zaoberajúci sa koňmi gréc.
kynológ o. zaoberajúci sa psami gréc.
zoopatológ o. zaoberajúci sa chorobami zvierat gréc.
epizootológ o. zaoberajúci sa nákazlivými chorobami hosp. zvierat gréc. biol.
paleozoológ o. zaoberajúci sa skamenelinami živočíchov minulých geol. období gréc.
paleontológ o. zaoberajúci sa skamenelinami gréc.
paleobotanik o. zaoberajúci sa skamenelinami rastlín minulých geol. období gréc.
paleoantropológ o. zaoberajúci sa hist. vývinom človeka gréc.
pedológ o. v pôdoznalectve gréc.
agronóm o. v poľnohospodárstve gréc.
morfológ o. zaoberajúci sa stavbou organizmov a orgánov gréc. biol.
anatóm o. v telovede gréc. odb.
organológ o. zaoberajúci sa tvarom a stavbou orgánov gréc. biol.
histológ o. zaoberajúci sa pletivami a tkanivami gréc. biol.
osteológ o. zaoberajúci sa kosťami gréc. biol.
fyziológ o. zaoberajúci sa životnými dejmi v organizme, funkciou organizmov, orgánov a ich častí gréc.
ekológ o. vo vede o životnom prostredí gréc. biol.
environmentalista o. zaoberajúci sa ochranou a tvorbou životného prostredia angl. ekol.
etológ o zaoberajúci sa správaním živočíchov a človeka gréc.
embryológ o. zaoberajúci sa zárodočným vývojom mnohobunkových organizmov gréc. biol.
genetik o. zaoberajúci sa dedičnosťou organizmov gréc.
eugenik o. zaoberajúci sa zlepšovaním dedičných vlastností človeka gréc.
farmakológ o. zaoberajúci sa účinkom liečiv na živý organizmus gréc.
farmaceut o. zaoberajúci sa výskumom, výrobou, kontrolou, vydávaním a užívaním liečiv gréc.
toxikológ o. zaoberajúci sa jedmi gréc.
fyzik o. zaoberajúci sa základnými vlastnosťami látok a polí a formami ich pohybu gréc.
röntgenológ o. zaoberajúci sa elektromagnetickým žiarením s veľmi krátkou vlnovou dĺžkou a jeho využitím vl. m. + gréc.
chemik o. zaoberajúci sa vlastnosťami, zložením a vnútornou stavbou látok a ich premenou gréc.
organik chemik zaoberajúci sa ústrojnými látkami gréc.
anorganik chemik zaoberajúci sa neústrojnými látkami gréc.
meteorológ o. zaoberajúci sa dejmi a javmi v zemskej atmosfére gréc.
klimatológ o. zaoberajúci sa podnebím gréc.
hygrológ o. zaoberajúci sa vlhkosťou gréc. meteor.
oceánograf o. zaoberajúci sa morami a oceánmi gréc.
glaciológ o. zaoberajúci sa trvalou snehovou pokrývkou a ľadovcami lat. + gréc.
hydrológ o. zaoberajúci sa rozložením a obehom vody na Zemi gréc.
speleológ o. zaoberajúci sa jaskyniarstvom gréc.
kozmológ o. zaoberajúci sa stavbou vesmíru ako celku gréc. astr.
astronóm gréc.
uranológ o. vo hvezdárstve gréc. zried.
planetológ o. zaoberajúci sa výskumom veľkých telies obiehajúcich okolo Slnka gréc. astron.
geograf o. v zemepise gréc.
geodet geol.
geometer o. v zememeračstve gréc. zastar.
orograf o. v horopise gréc. geogr.
geológ o. zaoberajúci sa vývojom, zložením a stavbou zemskej kôry gréc.
petrológ gréc.
petrograf o. zaoberajúci sa horninami gréc. hist.
mineralóg o. zaoberajúci sa nerastmi lat. + gréc.
paleontológ o. zaoberajúci sa vývojom života v minulých geol. dobách gréc.
seizmológ o. zaoberajúci sa zemetraseniami gréc.
vulkanológ o. zaoberajúci sa sopečnou činnosťou lat. + gréc.
krenológ o. zaoberajúci sa žriedlami gréc. odb.
montanista o. v baníctve lat.
topograf o. v miestopise gréc.
kartograf o. zaoberajúci sa mapami gréc.
matematik o. zaoberajúci sa číselnými, kvantitatívnymi a priestorovými vzťahmi skutočného sveta gréc.
geometer o. zaoberajúci sa vlastnosťami rovinných a priestorových útvarov gréc.
informatik o. zaoberajúci sa počítačovým spracovaním informácií lat.
kybernetik o. zaoberajúci sa zákonitosťami riadenia, prenosu informácií, regulácie a kontroly v živých organizmoch a strojoch gréc.
robotik o. zaoberajúci sa robotmi um.
ezoterik o. zaoberajúci sa vedecky nevysvetliteľnými javmi, napr. mimoriadnymi schopnosťami človeka gréc.
ufológ o. zaoberajúci sa úkazmi v atmosfére, kt. pôvod je zatiaľ neznámy angl. + gréc. hovor.
prognostik o. zaoberajúci sa predpovedaním pravdepodobného vývoja nejakého javu, najmä spoločenského gréc.
futurológ o. zaoberajúci sa predvídaním spoločenského vývoja, najmä dôsledkov vedeckotech. rozvoja lat. + gréc.
demograf gréc.
populacionista o. zaoberajúci sa obyvateľstvom lat. zastar.
psychológ o. zaoberajúci sa duševnými javmi gréc.
sociológ o. zaoberajúci sa spoločnosťou lat. + gréc.
politológ o. zaoberajúci sa riadením štátu a vzťahmi medzi štátmi gréc.
stratég o. vo vedení vojny, vojnových operácií gréc. voj.
filozof o. zaoberajúci sa najvšeobecnejšími zákonmi bytia, prírody, spoločnosti a myslenia gréc.
sofista starogréc. mysliteľ, vzdelaný učiteľ filozofie, gramatiky a rečníctva gréc. hist.
teleológ filozof vychádzajúci z učenia o účelnosti všetkých javov ako výsledku pôsobenia síl zameraných na určený cieľ gréc. filoz.
historiograf o. v dejepise gréc.
logograf prvý gréc. historik, 6. – 5. st. pr. n. l. gréc. hist.
chronológ historik udávajúci letopočty gréc.
archeológ o. zaoberajúci sa najstaršími dejinami ľudstva na základe hmotných predmetov gréc.
ekonóm o. zaoberajúci sa najvhodnejším umiestnením obmedzených výrobných zdrojov gréc.
štatistik o. zaoberajúci sa skúmaním a číselnou charakteristikou hromadných javov lat.
etnograf o. v národopise gréc.
etnológ o. zaoberajúci sa kultúrou národov bez vlastnej literatúry gréc.
folklorista o. zaoberajúci sa vývojom, podmienkami a zložením ľudovej kultúry angl.
lingvista o. v jazykovede lat.
filológ o. zaoberajúci sa jazykom a literatúrou; o. v jazykovede, zastar. gréc.
lexikograf o. v slovnikárstve gréc. odb.
lexikológ o. zaoberajúci sa slovnou zásobou jazyka gréc. lingv.
morfológ o.zaoberajúci sa stavbou a tvarmi slov gréc. lingv.
bibliológ o. v knihovede gréc.
stichológ o. zaoberajúci sa básnickým umením gréc.
verzológia o. zaoberajúci sa veršom lat. + gréc.
dokumentátor o. na zhromažďovanie a spracúvanie odbornej literatúry lat.
grafológ o. zaoberajúci sa písomnými prejavmi človeka a vyvodzovaním psych. vlastností z rukopisu gréc.
translatológ tranz- o. zaoberajúci sa umeleckým prekladom lat. + gréc. lit.
o. vo vede o jazyku, literatúre, dejinách a kultúre:
slavista slovan. národov lat.
slovakista Slovenska lat.
bohemista čes. krajín lat.
polonista Poľska lat.
slovenista Slovinska lat.
sorabista lužických Srbov lat.
balkanista vl. m.
balkanológ balkánskych národov vl. m. + gréc.
bulharista Bulharska vl. m.
albanista Albánska vl. m.
baltista baltských národov vl. m.
lituanista Litvy vl. m.
rusista Ruska vl. m.
hungarista Maďarska lat.
ugrofinista pôvodne uralských národov príbuzných s Maďarmi a Fínmi vl. m.
germanista germ. národov, najmä nem. lat.
nordista germ. národov severu Európy nem.
škandinavista škandinávskych národov lat.
nederlandista Holandska hol.
romanista románskych národov lat.
italista Talianska vl. m.
hispanista Španielska, širšie aj Portugalska a Lat. Ameriky lat.
lusista Portugalska vl. m. lat.
anglista angl. hovoriacich krajín, najmä Veľkej Británie lat.
amerikanista USA; pôvodných obyvateľov Ameriky vl. m.
turkológ tur. národov vl. m. + gréc.
arabista arab. národov vl. m.
egyptológ starých Egypťanov vl. m. + gréc.
afrikanista národov Afriky vl. m.
orientalista ázijských a afrických národov lat.
semitológ vl. m. + gréc.
semista semitských národov, afroázijskej skupiny národov vl. m.
sinológ Číny lat. + gréc.
japonista Japonska vl. m.
byzantológ Byzancie vl. m.
ikonológ o. zaoberajúci sa výkladom, významami, vznikom a premenami výtv. diel gréc.
urbanista o. zaoberajúci sa stavbou miest a sídel a ich začlenením do krajiny lat. archit.
kunsthistorik o. na dejiny umenia, umenovedec nem. + gréc. hovor.
estetik o. zaoberajúci sa krásou, najmä v umení gréc.
muzikológ o. v hud. vede lat. + gréc.
choreograf o. zaoberajúci sa tancom gréc.
teatrológ o. v div. vede gréc.
filmológ o. v film vede angl. + gréc.
heraldik o. zaoberajúci sa erbami gréc.-franc.
vexilológ o. zaoberajúci sa zástavami, vlajkami lat. + gréc.
numizmatik o. zaoberajúci sa platidlami, najmä mincami gréc.-franc.
filatelista gréc.-franc.
timbrológ o. zaoberajúci sa poštovými známkami franc. + gréc.
falerista o. zaoberajúci radmi a vyznamenaniami gréc.
sfragistik o. zaoberajúci sa pečaťami a pečatením gréc. hist.
kulinár lat.
gastronóm o. v kuchárskom umení, znalec prípravy jedál gréc.-franc.
nutricionista o. na správnu výživu lat.
pedagóg o. zaoberajúci sa výchovou ako zámerným formovaním ľudskej osobnosti gréc.
docinológ o. zaoberajúci sa skúšaním lat. + gréc.
didaktik o. zaoberajúci sa formami, postupmi a cieľmi vyučovania gréc. ped.
pedológ o. zaoberajúci sa dieťaťom gréc. ped. psych.
kriminológ o. zaoberajúci sa trestnými činmi, páchateľmi, trestom a trestným konaním lat. + gréc.
religionista o. zaoberajúci sa náboženstvami lat.
biblista o. zaoberajúci sa bibliou gréc.
ekleziológ o. zaoberajúci sa cirkvou, poňatím cirkvi gréc.
teológ o. zaoberajúci sa náboženstvom, najmä kresťanským, náb. vierou gréc.
bócher žid. bohoslovec hebr.
ulema mohamedánsky bohoslovec, vykladač náboženstva a zákonov arab.+tur.
softa tur. bohoslovec. perz.-tur.
astrológ o. zaoberajúci sa vplyvom kozmických telies na pozemské udalosti gréc.
legislatívec o. v tvorbe práv. noriem, zákonodarca lat. práv.
kanonista lat.
dekretalista o. v cirk. práve lat. práv. hist.
legista o. vo svetskom, štátnom, rím. práve v stredoveku lat. práv. hist.
dramaturg o. v zostavovaní, príprave, úprave repertoáru, programu v divadle, rozhlase, televízii gréc.
maskér franc.
šminkér o. na úpravu tváre, napr. hercov, pomocou líčidiel parochní nem. slang.
vizážista o. na celkový vzhľad, výzor, zladenie líčenia, odevov a pod. franc.
metalurg o. zaoberajúci sa výrobou a spracovaním kovov a zliatín gréc.
technológ o. zaoberajúci sa spôsobmi spracovania materiálu na určitý výrobok gréc.
textilák o. vo výrobkoch vyrobených z tkaniny pletením, spriadaním, tkaním lat. slang.
architekt o. v navrhovaní stavieb, bytov, záhrad, nábytku a pod. gréc.
garbiar o. na spracovávanie surových zvieracích koží, kožiar nem.
finančník o. v peňažníctve franc.
kriminalista o. v objasňovaní trestných činov a odhaľovaní páchateľov lat. práv.
akvarista o. v chove vodných živočíchov a rastlín vo vhodných nádržiach lat.
terarista o. v chove menších suchozemských zvierat, najmä plazov a obojživelníkov lat.
vivarista o. v chove teplomilných živočíchov lat. odb. porovnaj znalec

príslušník

aktivista p. organizácie, činorodý, iniciatívny spolupracovník, pomocník lat.
prétorián oddaný stúpenec, prisluhovač, pätolízač lat. pren. pejor.
ligista člen združenia, spolkovej organizácie, spolku, zväzu tal. špan. zried.
lobista člen skupiny ľudí ovplyvňujúcej poslancov angl.
minister člen vlády poverený vedením ústredného správneho úradu v určitom odbore lat.-franc. porovnaj minister
redaktor lat.-franc.
editor člen redakcie lat.
šéfredaktor hlavný, vedúci redaktor franc.
akademik člen vrcholnej ústrednej vedeckej, vzdelávacej a pod. inštitúcie, akadémie gréc.
skaut p. organizácie zameranej na výchovu mládeže vo vzťahu k prírode angl.
rover starší p. skautskej organizácie angl.
woodcrafter vudkra- p. odnože skautingu založenej E. T. Setonom, vychovávajúcej k všestrannému zdokonaľovaniu človeka pobytom v prírode, zálesák angl.
forvard p. útočného radu hráčov, útočník vo futbale, hádzanej a pod. angl. šport.
komparzista franc.-tal.
štatista člen zboru hercov vystupujúcich v hromadných scénach, spoločne lat.-nem. div. film.
prímista člen skupiny prvých huslí lat. hud.
p. rodiny, rodu:
antecedent predchádzajúci p. rodiny, predok lat.
benjamín najmladší p. rodiny al. určitej spoločnosti vl. m. bibl.
patriarcha najstarší p. rodiny, hlava rodiny, rodu, praotec gréc. pren.
nestor vl. m.
senior najstarší p. spoločnosti, spoločenstva, staršina lat.
vogt staršina dedinskej občiny v Poľsku poľ. hist.
princ nevládnuci p. panovníckeho al. kniežacieho rodu, syn panovníka franc.-nem. porovnaj následník
polit. smeru a pod.:
reformista stúpenec hnutia usilujúceho sa o zmenu, úpravu smerujúcu k lepšiemu stavu bez zmeny podstaty existujúceho stavu lat.
reformista stúpenec smeru v robotníckom hnutí uprednostňujúcom reformy, úpravy smerujúce k lepšiemu stavu bez zmeny podstaty existujúceho stavu lat.
revizionista prívrženec smeru usilujúceho sa o preskúmanie a zmenu zásad marxizmu lat. polit.
radikál prívrženec smeru usilujúceho sa o rýchle a zásadné zmeny a riešenia od základov lat.
revolucionár prívrženec revolúcie, zásadnej zmeny, prevratu, zvrhnutia starého a nastolenia nového poriadku aj násilím lat.
jakobín rázny, rozhodný, dôsledný revolucionár franc. vl. m. pren.
neofyt horlivý al. nový vyznávač určitého názoru gréc.
tradicionalista zástanca zvykov, spôsobov, názorov prechádzajúcich z pokolenia na pokolenie lat.
fundamentalista prívrženec náb. al. polit. smeru lipnúceho na pôvodnom učení, odmietajúceho, aj násilne, zmenu pôvodného učenia a prispôsobenie novým pomerom, nezmieriteľného k iným názorom lat.
islamista islamský fundamentalista arab. hovor. publ.
revanšista prívrženec hnutia hlásajúceho odplatu, odvetu za porážku franc.-nem.
anarchista prívrženec polit. smeru odmietajúceho organizovanú štátnu moc, práv. poriadok a pod., hlásajúceho neobmedzenú slobodu jednotlivca gréc.
internacionalista prívrženec hnutia usilujúceho sa o medzinárodné riešenie svetových a oblastných otázok a problémov lat.
narodnik prívrženec polit. hnutia v Rusku snažiaceho sa o odstránenie samoderžavia a modernizáciu spoločnosti, opierajúceho sa o roľníctvo rus. hist.
nacionalista prívrženec polit. smeru jednostranne zdôrazňujúceho význam národa, vychádzajúceho z presvedčenia o výnimočnosti vlastného národa lat.
ultranacionalista prívrženec krajného nacionalizmu lat.
šovinista prívrženec krajného nacionalizmu spojeného s nenávisťou k iným národom, slepo presvedčený o nadradenosti vlastného národa vl. m.
separatista prívrženec hnutia presadzujúceho územné, kultúrne a pod. oddelenie, odlúčenie lat.
izolacionista prívrženec politiky presadzujúcej neúčasť určitého štátu na medzinárodných udalostiach a konfliktoch tal.-franc.
pacifista prívrženec smeru al. hnutia odmietajúceho vojnu a stavajúceho sa za zachovanie mieru za každú cenu lat. polit.
iredentista prívrženec hnutia národnostnej menšiny za spojenie územia ňou obývaného so susednou krajinou toho istého národa tal. polit.
maďarón pomaďarčený p. nemaďarského národa, pomaďarčený Nemaďar vl. m. pejor.
feminista prívrženec hnutia za zrovnoprávnenie žien s mužmi, bojovník za práva žien, častejšie feministka lat.
sufražetka prívrženec hnutia za polit. práva žien, najmä za volebné právo angl. hist.
monarchista gréc.
rojalista prívrženec vlády, štátu na čele s panovníkom franc.
republikán stúpenec vlády, zriadenia s orgánmi štátnej moci volenými na určité obdobie lat.-franc.
unionista prívrženec úsilia o zjednotenie, jednotu, spojenie lat.
federalista prívrženec štátneho zriadenia založeného na zväzku dvoch al. viacerých štátov do jedného spoločného štátu lat. polit.
eurokrat prívrženec vlády európskych správnych orgánov a organizácií nad európskymi štátmi v Európskej únii vl. m. + gréc.
eurofil prívrženec začlenenia do európskych orgánov a organizácií vl. m. + gréc. publ.
technokrat prívrženec vlády technikov a sociálnej vrstvy najvyšších riadiacich pracovníkov v riadení hospodárstva gréc.
slavianofil prívrženec hnutia vyzdvihujúceho spoločnosť budovanú na pravoslávnych základoch, Rusko, 19. st. rus. + gréc.
pansláv prívrženec hnutia za spojenie slovan. národov pod vládou rus. cára gréc. + vl. m. polit.
sionista prívrženec žid. nacionalistického hnutia pôvodne za založenie žid. štátu v Palestíne hebr. vl. m.
oranžista prívrženec strany v Holandsku usilujúcej sa o monarchiu, 17. – 18. st. vl. m. hist.
ghibellin prívrženec cisára v Taliansku a Nemecku proti pápežovi, 13. – 15. st. tal. vl. m. hist.
guelf prívrženec pápeža v Taliansku a Nemecku proti cisárovi, 13. – 15. st. nem. vl. m.-tal. hist.
unionista stúpenec Severu počas amer. občianskej vojny lat. hist.
federalista stúpenec Juhu počas amer. občianskej vojny lat. hist.
pankáč angl.
punk pank
punker panker
panker stúpenec hnutia mládeže prejavujúceho protispoločenský postoj najmä vonkajšími znakmi, úpravou vlasov a pod., od 70. rokov 20. st. angl. hovor.
hippie -pi angl.
hipisák stúpenec únikového, protestného hnutia západnej, najmä amer. mládeže, vyznačujúci sa výstredným oblečením, správaním, prípadne používaním drog, 2. polovica 60. rokov angl. slang.
skinhead -hed
skín stúpenec hnutia mládeže vyjadrujúcej krajné, rasistické postoje oblečením, vyholenou hlavou, násilným správaním, pôvodne vo Veľkej Británii angl.
p. armády, vojska, ozbrojených síl:
paladín p. mýtickej voj. družiny Karola Veľkého, jeden z 12 franc. hist.
komunard p. ozbrojenej jednotky Parížskej komúny, 1871 vl. m.
partizán p. nevoj. ozbrojenej skupiny, kt. vedie záškodnícku vojnu v zázemí nepriateľa franc.
četník p. partizánskych oddielov pravoslávnych južných Slovanov bojujúcich proti Turkom, 19. st.; p. ozbrojených jednotiek srbského antikomunistického hnutia odporu srb. hist.
ustašovec p. chorv. šovinistickej organizácie chorv.
milicionár p. ozbrojenej organizácie pôsobiacej v podnikoch pod vedením komunistickej strany, 1948 – 1989 lat.
ordner p. uniformovaných jednotiek Henleinovej sudetonemeckej strany v 1. ČSR nem. hist.
vlasovec p. rus. národnooslobodzovacej armády vytvorenej Hitlerom počas 2. svetovej vojny zo zajatých sov. vojakov vl. m. hist.
gangster p. organizovanej zločineckej bandy angl.
mafián tal.
mafioso -ózo
mafiózo p. protispoločenského záujmového spoločenstva, mafie tal. hovor. porovnaj vojak povstalec strážnik
p. spoločenskej al. polit. vrstvy:
paladín p. kráľovskej, dvorskej družiny, kráľovského dvora franc. hist.
oligarch p. malej vládnucej skupiny ľudí gréc. polit.
plutokrat p. bohatej vládnucej vrstvy gréc.
helóta p. bezprávnej podrobenej neslobodnej otrockej vrstvy v starovekej Sparte, bezprávny roľník v Sparte gréc. hist.
optimát p. polit. vrstvy opierajúcej sa o rozsiahle pozemkové vlastníctvo, na sklonku rím. republiky lat. hist.
feudál p. vládnucej triedy, vlastník výrobných prostriedkov, pôdy, léna v lénnom zriadení lat. porovnaj miestodržiteľ
šľachtic p. vládnucej vrstvy vo feudálnej spoločnosti nem. porovnaj šľachtic šľachtičná
bárin p. vyššej spoločenskej vrstvy, urodzený pán v predrevolučnom Rusku rus.
inka p. vládnucej triedy v Inkskej ríši vl. m. hist.
populár p. stredných a ľudových vrstiev republiky v starom Ríme, 2. – 1. st pr. n. l. lat. hist.
peregrínus slobodný p. cudzej obce, kt. právu podliehal, cudzinec v rím. práve lat. práv. hist.
buržuj p. bohatej mestskej vrstvy, meštiak franc.
proletár p. nemajetnej, chudobnej vrstvy, chudoby, v starom Ríme, lat. hist.; p. revolučnej robotníckej triedy, triedy námedzne pracujúcich, námedzný robotník, v marxizme lat.
lumpenproletár p. nízkej spoločenskej vrstvy, kt. sa neživí prácou, spodiny spoločnosti, tulák, žobrák nem. + lat.
bíreš maď.
hofier p. dedinskej chudoby bez domu a pôdy, želiar nem. zastar.
pária p. najnižšej bezprávnej spoločenskej kasty v Indii, nedotknuteľných; p. najnižšej spoločenskej vrstvy, vydedenec, vyvrheľ, opovrhovaný, bezprávny človek pren. tamil.
šúdra p. najnižšej kasty v Indii, roľníci, bezzemkovia, remeselníci sanskrit
kšatrij p. druhej kasty v Indii, vládci a bojovníci, plur. kšatrijovia sanskrit
váišja p. tretej kasty v Indii sanskrit
bráhman p. najvyššej kasty v Indii sanskrit
p. polit. organizácie:
partajník p. polit. strany franc.-nem. hovor. expr. pejor.
frakcionár stúpenec al. zakladateľ zoskupenia v polit. strane, kt. členovia majú odlišný program, líniu, názory lat. polit.
sektár p. oddelenej, odštiepenej polit. al. ideologickej skupiny od strany, od hnutia lat.
labourista lejbri- p. brit. ľavicovo orientovanej robotníckej strany angl.
whigh uig p. brit. polit. strany pôvodne namierenej proti rekatolizácii a absolutizmu, zastupujúcej záujmy podnikateľov a obchodníkov, neskôr liberáli, 17. st. angl. hist.
toryovec p. brit. polit. strany pôvodne zastupujúcej záujmy pozemkovej šľachty, neskôr príslušník konzervatívnej strany, 17. st. angl.
girondista p. republikánskej parlamentnej frakcie za Veľkej franc. revolúcie, kt. reprezentovala záujmy obchod. a priemysel. buržoázie franc. vl. m. hist.
dixiekrat pravicový, rasistický člen demokratickej strany, USA vl. m. + gréc.
pionier p. detskej polit. organizácie franc. zastar.
komsomolec p. komunistického zväzu mládeže v bývalom ZSSR rus.
komunista stúpenec komunizmu lat.
boľševik p. komunistickej strany leninského typu rus. polit.
eser p. protiboľševickej strany socialistických revolucionárov v predrevolučnom Rusku a počas občianskej vojny rus. hist.
socialista p. hnutia za socializmus lat.-franc.
marxista stúpenec marxizmu, sociálnoekonomickej teórie K. Marxa o historickej úlohe robotníckej triedy vl. m.
leninista stúpenec leninizmu vl. m. polit.
stalinovec stúpenec ideológie spájajúcej marxizmus, leninizmus a vládu jednej osoby vytvorenej Stalinom vl. m.
maoista stúpenec sociálnopolit. učenia a radikálneho ľavicového polit. hnutia spojeného s Mao Ce-tungom vl. m. polit.
fašista stúpenec fašizmu tal.
nacista lat.
naci stúpenec nemeckej formy fašizmu lat.-nem. hovor. pejor.
frankista stúpenec hnutia vedeného špan. diktátorom Frankom vl. m.
hitlerovec stúpenec hnutia vedeného nem. diktátorom Hitlerom vl. m.
perónista stúpenec hnutia vedeného argent. diktátorom Perónom vl. m.
henleinovec -laj- p. sudetonemeckej strany, ČSR, 1933 – 38 vl. m.
cagoulard kagu- p. franc. fašistickej a teroristickej organizácie, 20. roky franc.
iluminát p. tajnej spoločnosti za myšlienky osvietenstva, 18. st. lat. hist.
karbonár p. tajného revolučného spolku v Taliansku a vo Francúzsku, začiatok 19. st. tal. hist.
rotarián p. medzinárodného združenia vedúcich osobností, Rotary Clubu angl.
p. posádky:
kormidelník člen posádky lode zodpovedný za dodržanie smeru plavby rus.
navigátor člen posádky lode a lietadla zodpovedný za určovanie ich polohy a za ich vedenie po stanovenej trati lat. dopr.
kozmonaut gréc.-rus.
astronaut gréc.-angl.
taikonaut člen posádky vesmírnej lode čín.
p. rady, súdu, skupiny zástupcov a pod.:
efét p. súdneho zboru v antických Aténach gréc. hist.
geront p. rady starších v antickej Sparte gréc. hist.
senátor p. najvyššej štátnej rady v starom Ríme, zboru starších vážených občanov lat. hist.
duumvir člen dvojčlennej komisie v starom Ríme lat. hist.
triumvir p. zboru troch vládnucich mužov v starom Ríme lat. hist.
legát senátor so zvláštnym poslaním lat. hist.
decemvir p. desaťčlenného zboru vládnych, súdnych, cirk. a pod. úradníkov v starom Ríme lat.
konšel p. mestskej, obecnej rady za feudalizmu, radný lat. hist.
prímas prvý konšel spravujúci majetok obce lat. hist.
votant p. súdneho senátu, prísediaci na súde lat. práv. zastar.
virilista p. zboru z titulu svojho úradu al. funkcie, so stálym hlasom lat. práv.
doyen doajen najstarší p. zboru, staršina franc.
pair pér p. Panskej snemovne, Francúzsko, 1814 – 1848 lat.-franc.
peer pír p. brit. Hornej snemovne, snemovne lordov franc.-angl.
senátor p. jednej zo snemovní, hornej komory zastupiteľského zboru, v niektorých štátoch lat. polit.
kongresman p. zákonodarneho zboru, USA lat. polit.
genró p. rady starších, poradného orgánu jap. cisára, 1875 – 1937 jap.
delegát člen skupiny vyslaných, zmocnených, vybraných zástupcov lat.
alternát člen delegácie, kt. v nutnom prípade nahradzuje iného člena lat. dipl.
deputant člen skupiny zástupcov vyslaných na vybavenie určitej záležitosti lat. porovnaj poslanec
p. umeleckého smeru:
ruralista prívrženec lit. smeru zaoberajúceho sa vidiekom, vidiečanmi, prírodou lat. lit.
romantik stúpenec umeleckého smeru zdôrazňujúceho osobné prežívanie, cit, fantáziu, prírodu, koniec 18. st a 19. st. franc.
realista stúpenec umeleckého smeru usilujúceho sa podať čo najvernejší obraz skutočnosti, 19. st. lat.
surrealista süre-, sure- prívrženec avantgardného umeleckého smeru snažiaceho sa zachytiť podvedomé duševné pochody, predstavy, po 1920 lat.-franc. lit. výtv. div.
p. filoz. smeru:
idealista prívrženec filoz. smeru považujúceho podstatu sveta prvotne za duchovnú gréc.-lat. filoz.
materialista prívrženec filoz. smeru považujúceho podstatu sveta prvotne za hmotnú lat. filoz.
deista prívrženec učenia uznávajúceho boha ako stvoriteľa, ale popierajúceho jeho ďalšie pôsobenie na svet lat. filoz.
naturalista prívrženec názoru o výlučnosti a jedinečnosti prírody, pokladajúci prírodu za jediný a všeobecný základ všetkých javov lat. filoz.
panteista prívrženec učenia hlásajúceho jednotu boha a sveta, stotožňujúceho boha a svet gréc. filoz.
realista stúpenec stredovekého filoz. smeru, podľa kt. všeobecné pojmy sú skutočné, existujú pred vecami lat. filoz.
stoik stúpenec starovekého filoz. smeru usilujúceho sa o životnú vyrovnanosť a múdrosť, poznanie prírodných zákonov gréc. filoz.
hedonista prívrženec učenia považujúceho slasť za najvyššie dobro, v antickej etike gréc.
orfik prívrženec učenia o blaženosti v posmrtnom živote, v starom Grécku vl. m. filoz.
relativista prívrženec názoru odmietajúceho možnosť pravdivosti poznania, považujúceho poznanie za neisté a premenlivé lat. filoz.
tolstovec stúpenec učenia hlásajúceho zásadu neodporovania zlu násilím vl. m.
p. cirkvi:
monoteista prívrženec náboženstva uznávajúceho jediného boha gréc. náb.
polyteista prívrženec náboženstva uznávajúceho viacerých bohov gréc. náb.
judaista prívrženec žid. náboženstva vl. m.-lat.
saduceus prívrženec konzervatívneho starožid. smeru uznávajúceho len päť kníh Mojžišových, kt sa nebránil rím. vplyvom hebr. hist. náb.
farizej p. starej žid. náb.-polit. skupiny hebr. hist.
zelóta p. žid. radikálnej sekty za oslobodenie od Rimanov v starovekej Palestíne gréc. hist. náb.
esén p. žid. náb. spoločnosti organizovanej ako náb. rád lat. náb.
levita p. izraelského kmeňa povereného kňažskou službou hebr.
gabbe p. vedenia synagogálnej obce poverený vyberaním daní, žid. sinagogálny starosta hebr. cirk.
kresťan prívrženec, vyznávač učenia Ježiša Krista lat. porovnaj kresťan
gój p. nežid. národa al. náboženstva, Nežid, inoverec hebr.
adamita p. stredovekej kresťanskej sekty hlásajúcej návrat k prirodzenému životu, sexuálnej voľnosti hebr.-gréc.
monofyzita p. kresťanskej sekty hlásajúcej, že Ježiš má len božskú prirodzenosť gréc. cirk. hist.
arián vyznávač náb. kresťanského smeru popierajúceho božstvo Kristovo vl. m. hist. náb.
montanista prívrženec starokresťanského sektárskeho smeru očakávajúceho koniec sveta a druhý príchod Krista, 2. – 6. st. vl. m. cirk.
anabaptista p. kresťanského učenia, sekty, odmietajúcej krstenie nemluvniat, novokrstenec, 16. a 17. st. gréc.
habán nem. anabaptista usadený na západnom Slovensku a južnej Morave a zaoberajúci sa remeslami, najmä výrobou keramiky nem.
hutterit tirolský anabaptista pre prenasledovanie presídlený na Moravu, do Uhorska, Ruska a Severnej Ameriky vl. m.
flagelant prívrženec náb. hnutia uplatňujúceho sebabičovanie ako kajanie lat. hist.
jehovista p. kresťanskej sekty predpovedajúcej druhý príchod Krista, pri kt. zahynie väčšina ľudstva, od 70. rokov 19. st., USA vl. m. náb.
pikart p. kacírskej odpadlíckej sekty v Picardii, Francúzsko vl. m. hist. náb.
valdénec p. stredovekého protestného a nápravného hnutia v západnej cirkvi, od 12. st. vl. m.
husita stúpenec náb., národného a sociálneho hnutia, Čechy, 1402 – 1485 vl. m.
arminián vl. m. hist. náb.
remonštrant prívrženec učenia hlásajúceho náb. znášanlivosť katolíkov a holandskej kalvínskej cirkvi lat. hist. náb.
predikant p. protestantskej cirkvi lat. cirk. zastar.
diakon laický kazateľ v protestantskej cirkvi gréc.-lat.
presbyterián p. protestantskej cirkvi, v kt. majú moc starší, volení zástupcovia gréc. cirk.
puritán p. angl. reformačného smeru usilujúceho o prísnu mravnosť, čistotu a striedmosť lat.-angl. náb.
konformista p. anglikánskej cirkvi lat.
kongregacionalista p. evanjelickej, anglikánskej cirkvi s plne samostatnými cirk. obcami lat. cirk.
kvaker p. angl. protestantskej sekty Spoločnosť priateľov odmietajúcej kult, sviatosť, voj. službu, prísahu, od 17. st. angl. cirk.
sektár p. oddelenej, odštiepenej náb. skupiny, spoločenstva, od cirkvi lat.
ofita p. sekty uctievajúcej zvieratá gréc. náb.
mormón p. severoamer. sekty s kresťanskými prvkami, kladúcej dôraz na doslovný výklad biblie vl. m. náb.
moonista p. sekty Cirkev zjednotenia, hlásajúcej, že rodina je základom šťastného sveta, založenej Kórejcom Moonom vl. m.
scholastik prívrženec stredovekého náb.-filoz. smeru o kresťanských dogmách a ich výklade gréc.-lat. filoz.
klerik p. katolíckeho duchovenstva, duchovný, cirk. hodnostár gréc.-lat.
akolyta klerik s posledným nižším svätením, prisluhujúci katolíckemu kňazovi pri náb. obradoch, do 1972 gréc.-lat. cirk.
inkvizítor p. stredovekej ustanovizne na vyhľadávanie a súdenie kacírov, v katolíckej cirkvi lat.
kardinál p. poradného zboru pápeža, oprávnený voliť pápeža lat. cirk.
laik p. kresťanskej cirkvi, ktorý nie je členom kňazstva, duchovenstva, nekňaz gréc.-lat. cirk.
sodál p. katolíckeho laického bratstva, najmä mariánskeho lat. cirk.
mozarab p. kresťanskej cirkvi žijúci pod arab. nadvládou v Španielsku špan. hist.
maronita p. kresťanskej cirkvi v Libanone a Sýrii vl. m. cirk.
kurátor p. rady starších pravoslávnej náb. obce lat. cirk.
raskoľnik p. sekty odštiepenej od pravoslávnej cirkvi, Rusko rus.
uniat p. východnej kresťanskej cirkvi s vlastným obradom, sviatkami, právom, čiastočne zjednotenej s rímskokatolíckou lat. cirk.
farník p. najmenšej, najnižšej cirk. územnej jenotky nem.
misionár duchovný hlásajúci kresťanstvo medzi inovercami, šíriaci kresťanstvo na nových územiach lat. porovnaj kňaz mních
prozelyta p. iného náboženstva, kt. pristúpil na novú náb. vieru vieru; nový, horlivý prívrženec viery, náboženstva, idei gréc.-lat. kniž.
mohamedán vl. m.
moslim arab.
muzulman prívrženec moslimského náboženstva, islamu arab. zastar. porovnaj moslim
sikh p. náb. hnutia v ind. Pandžábe s prvkami hinduizmu a islamu sanskrit-hind.
hinduista vyznávač ind. náboženstva, spojenia brahmanizmu s miestnymi kultami a ľudovým náboženstvom perz. náb.
budhista p. staroind. neteistického náboženstva sanskrit náb.
lamaista p. tibetskej formy budhizmu tib. náb.
džinista vyznávač ind. náboženstva vychádzajúceho z brahmanizmu sanskrit
taoista prívrženec staročín. náb. a filoz. smeru založeného na pojme cesty ako všeobecného princípu, príčiny a vývoja vecí a ľudí čín. filoz.
jogín prívrženec ind. náb.-filoz. smeru poskytujúceho súhrn návodov na dosiahnutie dokonalosti a spásy ind.
vitalista prívrženec názoru, podľa kt. živú prírodu riadi zvláštna nemateriálna životná sila lat. filoz.
naturista prívrženec kultu nahoty lat.
satanista prívrženec hnutia uctievajúceho protivníka boha, vládcu pekla, diabla hebr.
okultista prívrženec viery v možnosť nadprirodzeného spojenia s posmrtnými javmi, s dušami zomretých, v tajomné skryté sily, duchárstva, duchár lat.
špiritista prívrženec viery v možnosť spojenia s dušami, duchmi zomretých ľudí, duchárstva, duchár lat. porovnaj smer 3 hlásateľ 2 účastník