znehodnotenie

devalvácia z. peňazí, zníženie hodnoty meny, jej parity voči zahraničným menám; z. meny, zníženie stanoveného zlatého obsahu menovej jednotky lat.
depreciácia živelné z., zníženie hodnoty meny v dôsledku zvýšenia cien lat.-franc.
inflácia z. peňazí, zníženie hodnoty peňažnej jednotky a tým rast cien zvýšením množstva peňazí v obehu nad únosnú mieru lat. ekon.
stagflácia inflácia v období stagnácie, zastavenia hosp. rastu niektorých odvetví alebo celého národného hospodárstva lat. ekon.
reflácia zámerná, kontrolovaná inflácia lat. ekon.
denaturácia z. látky, aby bola nepožívateľná, znečistenie lat. d. liehu
obliterácia z. kolku, známky, prepísaním al. pečiatkou lat.

zníženie

hyp- gréc. v zlož. sl.
minimalizácia znižovanie, obmedzenie, obmedzovanie na najmenšie množstvo, mieru, hodnotu, zmenšenie, zmenšovanie lat.
redukcia znižovanie počtu, rozmeru, sily a pod.; znižovanie telesnej hmotnosti, schudnutie, chudnutie, odtučňovanie lek. lat. porovnaj schudnutie
reštrikcia znižovanie množstva, počtu, rozsahu lat. kniž.
decelerácia znižovanie rýchlosti, výkonu za jednotku času fyz. lat. lat.
degradácia znižovanie, zbavenie, zbavovanie hodnoty, postavenia, pokles, znehodnotenie, znehodnocovanie, zosadenie, zosadzovanie, úpadok lat.
inhibícia znižovanie, prekážka, zábrana, potlačenie, potlačovanie, zákaz, zastavenie, útlm, zadržanie, zadržovanie, spomalenie, spomaľovanie, obmedzenie, obmedzovanie lat. odb.
moderácia náhrady škody, napr. z dôvodu zmiernenia tvrdosti zákona lat. práv.
invalidita neschopnosť práce pre následky choroby al. úrazu, pokles al. strata tejto schopnosti lat.
deteriorácia z. výkonnosti, zhoršenie chovania, osobných vlastností lat. lek.
pauperizácia znižovanie životnej úrovne, ochudobnenie, ochudobňovanie, zbedačenie, zbedačovanie lat. kniž. a odb.
demobilizácia z. al. zrušenie voj. pohotovosti armády lat.
dekompresia z. tlaku lat. odb.
devalvácia znižovanie hodnoty meny, jej parity voči zahraničným menám, znehodnotenie, znehodnocovanie peňazí; znižovanie stanoveného zlatého obsahu menovej jednotky, znehodnotenie, znehodnocovanie meny lat.
denominácia znižovanie nominálnej hodnoty papierových peňazí; znižovanie hodnoty účastín lat.
detezaurácia znižovanie zásoby hotovosti, peňazí u obyvateľstva lat. + gréc. fin.
deflácia znižovanie množstva peňazí v obehu na dosiahnutie zvýšenia hodnoty peňažnej jednotky a poklesu cien a rastu kúpnej sily lat. ekon.
inflácia znižovanie hodnoty peňažnej jednotky zvýšením množstva peňazí v obehu nad únosnú mieru a tým rast cien, znehodnotenie, znehodnocovanie peňazí lat. ekon.
stagflácia inflácia v období stagnácie, zastavenia hosp. rastu niektorých odvetví alebo celého národného hospodárstva lat. ekon.
reflácia zámerná kontrolovaná inflácia lat. ekon.
depresia hosp. pokles, obdobie po kríze s vysokou nezamestnanosťou a klesajúcim dopytom a cenami lat.
depreciácia z. hodnoty meny v dôsledku zvýšenia cien, živelné znehodnotenie; z. ceny striebra v dôsledku zvýšenia jeho ťažby, 19. st. lat.-franc.
slump sla- náhly pokles cien al. kurzov na burze angl. ekon.
baisse bés pokles, znižovanie cien tovarov al. kurzov cenných papierov, devíz a pod. na burze franc. fin.
deruta náhly, veľmi prudký pokles cien tovarov al. kurzov cenných papierov, devíz a pod. na burze franc. obch.
kolaps náhly pokles krvného tlaku lat. lek.
hypotenzia gréc. + lat.
hypotónia z. krvného tlaku gréc. lek.
oligémia z. množstva krvi, znížené množstvo krvi v dôsledku silného krvácania gréc. lek.
anémia pokles počtu červených krviniek a krvného farbiva, málokrvnosť gréc. lek.
oligocytóza znížený počet krviniek v krvi gréc. lek.
aglobúlia podstatné z. počtu červených krviniek gréc. + lat. lek.
oligúria zníženie množstva vylučovaného moču gréc. lek.
osteomalácia z. obsahu minerálnych látok, vápnika v kostiach gréc. lek.
refrigerácia z. telesnej teploty ochladením lat. biol.
algidita z. telesnej teploty pod 36º C gréc. lek.
hypotermia z. telesnej teploty vyvolané chladiacimi prostriedkami, ochladenie umelým spôsobom, podchladenie gréc. lek.
hibernácia z. telesnej teploty človeka, umelé podchladenie, najmä pri operáciách lat. lek.
lýza pomalý pokles horúčky gréc. lek.
desenzibilizácia lat. lek.
desenzibilácia z. citlivosti lat. fot.
hypoalgia znížené vnímanie bolesti gréc. lek.
hypakúzia z. sluchovej ostrosti, nedoslýchavosť gréc. lek. porovnaj hluchota
amplyopia z. zrakovej ostrosti oka, tupozrakosť lek.
hypogeuzia znížené vnímanie chuťových podnetov gréc. lek.
oligospermia znížený počet spermií v ejakuláte gréc. biol.
denatalita pokles pôrodnosti lat.
debilnosť nedostatok al. z. duševných, rozumových schopností, najľahší stupeň slabomyseľosti, duševná zaostalosť, menejcennosť, lat.
pseudodebilita debilita vplyvom nepriaznivých sociálnych podmienok gréc. + lat. lek.
hebetudo z. schopností po otrase mozgu, dočasné otupenie zmyslov lat. lek.
hypomnézia z. pamäti, vrodená slabosť pamäti gréc. lek.
tachyfylaxia znížená vnímavosť organizmu na liek, oslabenie účinku liečebnej látky pri dlhšom užívaní gréc. farm. lek.