zmena

zmena 1 premena; vystriedanie
metamorfóza gréc. kniž. a odb.
mutácia náhla dedičná z. vlastnosti al. znaku podmienená zmenou v géne pod vplyvom prostredia genet.; z. všeobecne kniž. a odb. lat.
metanoia z. myslenia, obraz myslenia gréc.
transfer prechod, z. stavu lat.
transformácia premena, pretvorenie, prechod, z. stavu lat. kniž. a odb.
konverzia premena, obrat; prechod zbrojárskej výroby na iný druh výroby lat. ekon.
evolúcia postupná kvalitatívna z., spojitý, nepretržitý vývoj lat. odb.
revolúcia zásadná hlboká kvalitatívna z., prevrat lat.
šok prudká z. v určitej oblasti franc.-angl.
reforma úprava smerujúca k lepšiemu stavu bez zmeny podstaty existujúceho stavu lat. franc.
raabizácia reforma Márie Terézie spočívajúca v rozdelení pôdy poddaným a platbách namiesto roboty, 1777 vl. m. hist.
tanzimát reforma v Osmanskej ríši odstraňujúca feudálne prežitky, 1839 – 1877 arab.-tur.
perestrojka prestavba hospodárstva a spoločnosti v bývalom ZSSR, 80. roky 20.s t. rus. publ.
revízia z. v dôsledku preverovania, zisťovania správnosti lat.
reštrukturalizácia z., premena štruktúry, najmä hosp., polit., pretvorenie lat.
reorganizácia z. usporiadania, nové usporiadanie lat.
rekvalifikácia z. vzdelania, vedomostí pod. potrebných na vykonávanie práce al. funkcie, preškolenie lat.
dynamickosť pohyb, vývin, vývoj, živosť, rušnosť, hybnosť, pohyblivosť, sila gréc.
degenerácia odchýlka od normálneho priebehu al. vývinu k horšiemu výkonu, zhoršenie, zmenšovanie, úbytok síl a schopností, úpadok lat. lek. aj pren.
drift pohyb, kolísanie angl. odb.
fluktuácia stála z., kolísanie, vlnenie, pohyb, nestálosť, výkyvy; častý a neodôvodnený prechod pracovníkov z jedného zamestnania do iného, striedanie, menenie zamestnania lat.
migrácia presídľovanie, sťahovanie, presun, pohyb obyvateľstva spojený so zmenou sídliska, miesta pobytu lat. odb. porovnaj premiestňovanie
novelizácia úprava zákona, z. al. doplnenie novým zákonom lat. práv.
rekodifikácia z. práv. úpravy, predpisu, zákona a pod., prijatie novej práv. normy lat. práv.
devolúcia prechod práva al. veci na iného lat. práv.
amendiement amandmán lat.-franc.
amendment eme- z., oprava zákona, zmluvy a pod. angl.
autoremedúra z. al. zrušenie vlastného rozhodnutia určitého orgánu gréc. + lat. práv.
konsolidácia z. krátkodobého štátneho al. verejného dlhu na dlhodobý lat.
reverzovanie z. zmyslu pohybu, napr. otáčania, na opačný, u strojov a zariadení lat. tech.
deformácia z. tvaru telesa pôsobením vonkajších síl, porušenie pôvodného tvaru al. zmyslu, pretvorenie lat. aj pren.
torzia deformácia krútiacim momentom na oboch koncoch, krútenie lat. tech.
sublimácia prechod z pevného skupenstva do plynného lat. fyz. chem.
kondenzácia prechod z plynného do kvapalného al. tuhého skupenstva, skvapalňovanie, zrážanie lat.
hysteron proteron z. prirodzeného poradia dvoch vecí, javov, dejov gréc. lit.
pulz veľmi krátka periodická z. fyz. veličiny lat. fyz.
komutácia z. smeru el. prúdu lat. eltech.
refrakcia z. smeru šírenia vlnenia, napr. elektromagnetického vlnenia, svetla, zvuku, po prechode rozhraním dvoch prostredí, lom vlnenia lat. fyz.
difrakcia z. smeru šírenia žiarenia, ohyb žiarenia lat. fyz.
pulzovanie opakujúce sa zmeny určitej hodnoty, veličiny lat. kniž. a odb.
impulz náhla krátka z. napätia, prúdu al. výkonu lat. fyz.
alterácia z. tkaniva a pod. chorobou al. prostredím, porucha, poškodenie lat. lek.
dyschrómia z. farby kože z nadbytku al. nedostatku kožného farbiva gréc. lek.
fototropia z. farby vplyvom svetla gréc. chem.
turbulencia zmeny výšky lietadla v dôsledku neusporiadaného prúdenia vzduchu kývanie, chvenie lat. odb. porovnaj chvenie
anagenéza z. vlastností vývojových vetiev počas kmeňového hist. vývoja organizmov od jednoduchších k zložitejším gréc. biol.
engram z. v organizme vyvolaná významným vonkajším podnetom a vyvolateľná pri obdobnom podnete, stopa, odtlačok gréc. psych.
librácia malá z. polohy Mesiaca, kývavý pohyb, výkyv Mesiaca lat. astron. porovnaj pohyb 1
mutovanie z. hlasu v čase dospievania lat. fyziol.
metonomázia z. vlastného mena prekladom do cudzieho jazyka gréc. lingv.
emendácia dokázateľná z. v spôsobe písania názvu rastliny al. živočícha v nomenklatúre lat. biol.
analógia z. slova al. jeho tvaru vplyvom tvaru iného slova gréc. lingv.
verbalizácia prechod slova al. tvaru iného slovného druhu k slovesu lat. lingv.
anakolút z. pôvodnej vetnej schémy, keď časť vety nenadväzuje na predchádzajúcu, vybočenie z pôvodnej vetnej stavby gréc. lingv.
metatónia premiestnenie prízvuku z jednej slabiky na druhú gréc. lingv.
vokalizácia z. hlásky na samohlásku lat. lingv.
diftongizácia z. dlhej samohlásky na dvojhlásku gréc. lingv.
palatalizácia z. zadopodnebných hlások na predopodnebné vo vývoji slovan. jazykov; z. hlásky pritisnutím chrbta jazyka na tvrdé podnebie, tvrdej spoluhlásky na mäkkú, mäkčenie lat. lingv. fon.
umlaut z. samohlásky zadnej na prednú, napr. o na ö, prehláska nem. lingv.
metabola z. rytmu v tej istej básni gréc. lit.
modulácia prechod z jednej tóniny do druhej lat. hud.
agogika z. tempa hud. sklady, rečového prejavu gréc. hud. lingv.
pentimenti zreteľné autorské zmeny na výtvarnom diele vzniknuté počas tvorby lat. výtv.
change čejndž z. v postavení hráčov, z. strán v tenise al. volejbale angl. šport.
falš z. dráhy lopty a pod. pôsobením rotácie získanej pri odraze lat.-nem. šport.
mutatis mutandis s príslušnými zmenami, po potrebných zmenách, úpravách lat. porovnaj premena

hybnosť

dynamickosť pohyb, vývin, vývoj, zmena, živosť, rušnosť, pohyblivosť gréc.
motorika súbor pohybových činností živého organizmu lat. lek.
motilita schopnosť pohybu, spôsobilosť pohybu, pohyblivosť lat. lek. fyziol. porovnaj pohyblivosť 1

rušnosť

dynamickosť zmena, pohyb, vývin, vývoj, živosť, hybnosť, pohyblivosť, sila gréc.

živosť

agilnosť horlivá činnosť, horlivosť, činorodosť, čulosť lat.
dynamickosť zmena, pohyb, vývin, vývoj, rušnosť, hybnosť, pohyblivosť, sila gréc.
temperament živá, prchká povaha lat.
brio ohnivosť, vášnivosť tal. kniž.

vývoj

genéza gréc.
-genéza vznik, pôvod, zrod, stvorenie gréc. v zlož. sl.
-genesis vývin, vznik gréc. v zlož. sl.
-trofia rast gréc. v zlož. sl.
evolúcia spojitý, nepretržitý v. postupná kvalitatívna zmena lat. odb.
progresia lat. kniž. al. odb.
progresívnosť rast, postup, vzostup, pokrok, vzrast, zväčšenie, šírenie lat. kniž.
dynamickosť zmena, pohyb, vývin, živosť, rušnosť, hybnosť, pohyblivosť, sila gréc.
konjunktúra priaznivý v., stav, podmienky, priaznivá zhoda okolností lat.
dialektika vzájomné vzťahy a boj protikladov, protirečení gréc.
kryštalizácia vyjasnenie, vyhranenie, vývin názorov, osobnosti gréc.
ontogenéza individuálny v. organizmu od zárodku po smrť gréc. biol.
zoogenéza v. živočíšstva gréc. zool.
fytogenéza v. rastlín gréc. bot.
fylogenéza kmeňový hist. v. organizmov od jednoduchších k zložitejším gréc. biol.
kladogenéza vznik, štiepenie a vymieranie vývojových vetiev gréc. biol.
biogenéza tvorba organických látok živými organizmami, vznik a vývin organizmov z iných organizmov gréc. biol.
partenogenéza v. vajíčka bez oplodnenia spermiou, pohlavné rozmnožovanie, pri kt. sa nový organizmus vyvíja z neoplodneného vajíčka gréc. biol.
gametogenéza tvorba a dozrievanie pohlavných buniek gréc. biol.
oogenéza gréc.
ovogenéza v. vajíčka, samičích pohlavných buniek, vo vaječníku živočíchov lat. + gréc. biol.
osteogenéza v. kostí gréc. biol.
histogenéza v. tkaniva organizmu gréc. biol.
psychogenéza v. duševna, duševného života gréc.
degresia zostupný vývoj, pokles, klesanie, zostup lat. porovnaj pokles 2
regresia ústup, návrat do predchádzajúceho stavu, na prekonaný stupeň vývoja, spätný v., pochod, postup lat. kniž. a odb.
hypotrofia nedostatočný, obmedzený v. orgánov gréc. lek.
devolúcia v. od zložitejších foriem k jednoduchším lat. biol.
katagenéza zostupný, spiatočný v. gréc.
degenerácia odchýlka od normálneho priebehu al. vývinu k horšiemu výkonu, zhoršenie, zmenšovanie, úbytok síl a schopností, úpadok lat. lek. aj pren.
dysgenéza porušený, chorobný v. gréc. lek.
dyzontogenéza porušený, nenormálny v. jedinca gréc. lek.
kakomorfia chybný vývin organizmu gréc. lek.
patogenéza vznik a v. chorobných zmien v tele gréc. lek.
hypogenitalizmus nedostatočný v. vonkajších pohlavných orgánov gréc. + lat. lek.

sila

sila 2 schopnosť k nejakej činnosti, výkonu
energia gréc.
potencia lat. kniž. a odb.
motor hybná, hnacia s., vzpruha lat. pren.
elán životný rozmach, životná energia franc.
drive drajv základná motivujúca s. organizmu, pud angl.
vitálnosť životná s., životaschopnosť, životnosť lat. kniž. a odb.
vehementnosť lat. kniž.
razantnosť franc. kniž.
rezolútnosť ráznosť, rozhodnosť, prudkosť, priebojnosť, zápal lat.
dynamickosť pohyb, vývin, vývoj, živosť, rušnosť, hybnosť, pohyblivosť gréc.
sténia telesná s., sviežosť, činorodosť gréc. kniž.
virilnosť mužská s., mužnosť, mužskosť, mužstvo lat. kniž.
element prírodná s., živel lat.
vigor lat. biol.
vis vitalis -tá- lat. kniž.
archeus životná s. gréc. filoz.
entelechia s. živej prírody, účelnosť, tvorivosť, vo vitalizme gréc. filoz.
ód zdanlivá s. niektorých osôb, vyžarovanie hebr. kniž.
manitou -tu zázračná tajomná s. u severeamer. Indiánov indián.
daimón s. al. bytosť, kt. ovláda človeka, dobrý al. zlý duch gréc.
reiki vesmírna energia, kt. zosúlaďuje človeka a prostredie ?
forza -ca dôraz tal. hud. porovnaj činorodosť moc 1

náuka

náuka 1 vedný odbor
-pédia veda gréc. v zlož. sl.
disciplína vedný, umelecký, šport. a pod. odbor lat.
pansofia všeobecná veda, sústava všetkých znalostí, myšlienka všeobecného poznania, vševeda gréc. filoz.
matéza n. o kvantitatívnych vzťahoch gréc. log.
systematika veda o triedení organizmov a ich usporiadaní gréc.
morfológia n. o tvaroch gréc. odb.
synergetika odbor zaoberajúci sa sústavami, pre kt. sú podstatné javy spolupráce, súčinnosti gréc. fyz.
metodika n. o postupoch, spôsoboch vyučovania, práce a pod. gréc.
metodológia n. o všeobecných postupoch vedeckého výskumu, bádania, poznania gréc.
genealógia veda zaoberajúca sa charakterom vzťahu dvoch súvisiacich javov gréc.
heuristika veda o metódach a spôsoboch riešenia a objasňovania problémov gréc. lek. odbor. pozri lekárstvo
litterae humaniores humanitné vedy, pôvodne gramatika, rétorika, filozofia lat.
ars liberalis slobodné umenia, vyučovacie predmety na stredovekých školách, gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometria, astronómia, hudba, plur. artes liberales
trívium nižší stupeň slobodných umení, tri základné vedy v stredoveku, gramatika, rétorika, logika lat. hist.
kvadrívium štyri vyučovacie predmety na stredovekých školách, aritmetika, geometria, astronómia a hudba lat. hist.
lege artis lé- podľa pravidiel vedy lat. kniž.
šástra staroind. vedný odbor sanskrit hist.
biológia veda o živej prírode, živých sústavách gréc.
taxonómia odbor biológie o triedení organizmov a ich usporiadaní gréc.
floristika odbor botaniky zameraný na vyhľadávanie, určovanie a spisovanie všetkých druhov rastlín určitého náleziska al. oblasti lat.
botanika gréc.
fytobiológia gréc. zastar.
fytológia odbor biológie o rastlinách gréc. zried.
zoológia odbor biológie o živočíchoch gréc.
antropológia veda o človeku, jeho pôvode a vývoji gréc.
somatológia náuka o ľudskom tele, jeho zložení a funkciách, teloveda gréc.
mikrobiológia odbor biológie o jednobunkových organizmoch gréc.
protistológia n. o jednobunkových organizmoch gréc. biol.
bakteriológia odbor mikrobiológie zaoberajúci sa baktériami gréc. biol.
virológia odbor mikrobiológie zaoberajúci sa vírmi lat. + gréc. biol.
parazitológia odbor biológie o cudzopasných organizmoch, cudzopasníkoch gréc. biol.
hydrobiológia odbor biológie o organizmoch žijúcich vo vode gréc.
limnobiológia odbor biológie o organizmoch žijúcich v sladkých vodách gréc.
fytografia n. o spôsobe opisovania rastlín gréc. bot.
karpobiológia n. o stavbe, vývine a šírení plodov a semien rastlín gréc. bot.
algológia lat. + gréc.
fykológia n. o riasach a siniciach gréc.
lichenológia n. o lišajníkoch gréc. bot.
bryológia n. o machorastoch gréc. bot.
mykológia n. o hubách gréc. bot.
graminológia n. o trávach lat. + gréc.
dendrológia n. o drevinách, ich vlastnostiach a stanovištiach gréc.
pomológia n. o typoch, odrodách a vlastnostiach ovocných rastlín, ovocinárstvo lat. + gréc.
ampelológia n. o vinohradníctve a vinárstve gréc.
ampelografia odbor zaoberajúci sa opisom viniča hroznorodého gréc.
enológia n. o vínach, ošetrovaní vína, vinárstvo gréc.
fytogenetika n. o dedičnosti rastlín gréc. bot.
fytopatológia n. o chorobách rastlín gréc.
protozoológia odbor zoológie zaoberajúci sa jednobunkovými živočíchmi, prvokmi gréc.
entomológia gréc.
insektológia n. o hmyze lat. + gréc. zool.
myrmekológia n. o mravcoch gréc. biol.
apistika n. o včelách lat.
arachnológia n. o pavúkovitých článkonožcoch gréc. zool.
ichtyológia n. o rybách gréc.
ichtyografia odbor zaoberajúci sa opisom rýb gréc. zool.
batrachológia n. o obojživelníkoch gréc.
malakológia n. o mäkkýšoch gréc.
herpetológia n. o plazoch gréc. zool.
ofiológia n. o hadoch gréc. zool.
ornitológia n. o vtákoch gréc. zool.
oológia n. o vajciach, najmä vtáčích gréc. biol.
ontogénia n. o vzniku a vývoji zárodku od oplodneného vajíčka po dosiahnutie rozmnožovacej zrelosti gréc. biol.
mammaliológia lat. + gréc.
teriológia n. o cicavcoch gréc.
hipológia n. o koňoch gréc.
kynológia n. o psoch ich plemenách, výžive, chove, výcviku a chorobách gréc.
kyniatria n. o chorobách a liečení psov gréc. vet.
zoopatológia n. o chorobách zvierat, živočíchov gréc.
epizootológia n. o nákazlivých chorobách hosp. zvierat gréc. biol.
odontológia odbor zaoberajúci sa zubami stavovcov gréc.
paleozoológia odbor zoológie zaoberajúci sa skamenelinami živočíchov minulých geol. období gréc.
paleontológia odbor biológie skúmajúci skameneliny gréc.
paleobotanika odbor biológie o skamenelinách rastlín minulých geol. období gréc.
paleoantropológia odbor antropológie skúmajúci hist. vývin človeka gréc.
agrológia odbor zaoberajúci sa poľným hospodárstvom, poľnohospodárstvom, pôdoznalectvo gréc.
pedológia odbor zaoberajúci sa pôdou, jej vznikom, vlastnosťami, rozšírením a pod., pôdoznalectvo gréc.
agronómia n. o poľnohospodárstve, poľnohosp. výrobe gréc.
edafológia n. o pôde, rastlinách a živočíchoch v nej gréc. biol. poľnohosp.
kryopedológia n. o vplyve nízkych teplôt na pôdu gréc.
fylogénia n. o vývoji živočíšnych al. rastlinných druhov od pôvodných až po súčasné formy gréc.
morfológia n. o stavbe organizmov a jednotlivých orgánov gréc. biol.
anatómia veda o stavbe rastlinného, živočíšneho a ľudského tela, polohe a stavbe jeho častí a orgánov, teloveda gréc. odb.
organológia n. o tvare a stavbe ústrojov, orgánov gréc. biol.
tektológia n. o stavbe, štruktúre živých organizmov gréc. biol. zastar.
fytotómia n. o vnútornej stavbe rastlinného tela gréc. bot.
histológia n. o pletivách a tkanivách gréc. biol.
osteológia n. o kostiach gréc. biol.
fyziológia veda o životných dejoch v organizme, funkcii organizmov, orgánov a ich častí gréc.
bionika vedný odbor zaoberajúci sa využitím poznatkov o živých organizmoch na riešenie tech. problémov gréc.
ekológia veda o vzťahoch medzi organizmami a životným prostredím a navzájom medzi organizmami, o životnom prostredí gréc. biol.
environmentalistika odbor zaoberajúci sa ochranou a tvorbou životného prostredia angl. ekol.
synekológia odbor zaoberajúci sa vzťahom spoločenstiev organizmov k prostrediu gréc. ekol.
geobotanika veda o vzťahoch medzi rastlinami a vonkajším prostredím gréc. bot.
biocenológia n. o rastlinných a živočíšnych spoločenstvách gréc.
fytocenológia n. o rastlinných spoločenstvách gréc.
synchorológia n. o rozšírení rastlinných spoločenstiev gréc. bot.
zoocenológia n. o živočíšnych spoločenstvách gréc.
chorológia n. o rozšírení organizmov a ich spoločenstiev na povrchu zeme gréc. ekol.
zoogeografia n. o rozšírení živočíchov na zemi gréc.
faunistika n. o súbore živočíšnych druhov určitej oblasti vl. m.
bionómia veda o spôsobe života živočíchov gréc.
etológia veda o správaní živočíchov a človeka gréc.
fenológia n. o životných prejavoch, raste a vývoji rastlín a živočíchov v závislosti od počasia, podnebia al. ročných období gréc. biol.
kryonika odbor zaoberajúci sa zmrazovaním a uchovaním organizmov a ich oživením v budúcnosti gréc.
kraniológia odbor zaoberajúci sa opisom lebky gréc. antrop.
dermatoglyfika n. o kožných lištách na prstoch gréc.
onychológia odbor zaoberajúci sa nechtami, kopytami a paznechtami domácich zvierat gréc. vet.
osfreziológia n. o čuchu gréc. biol.
olfaktológia lat. + gréc. biol.
osmológia n. o čuchu a čuchových orgánoch gréc. biol.
embryológia n. o zárodočnom vývoji mnohobunkových organizmov gréc. biol.
genetika veda o dedičnosti organizmov gréc.
eugenika n. o zlepšovaní dedičného základu a vývoja, dedičných vlastností človeka gréc.
farmakológia odbor zaoberajúci sa účinkom liečiv na živý organizmus gréc.
farmaceutika odbor zaoberajúci sa výskumom, výrobou, kontrolou, vydávaním a užívaním liečiv, lekárnictvo gréc.
toxikológia veda o jedoch a ich účinkoch na organizmus gréc.
juvenológia veda zameraná na čo najdlhšie uchovanie vlastností mladého a zdravého organizmu s využitím poznatkov rôznych odborov lat. + gréc.
ergonomika n. o ľudskej práci, jej spôsoboch, pracovných prostriedkoch, o vzťahoch medzi človekom, prácou a pracovným prostredím gréc. odb.
fyzika veda o základných vlastnostiach látok a polí a formách ich pohybu gréc.
mechanika odbor fyziky skúmajúci zmeny vzájomnej polohy telies a ich príčiny gréc.
dynamika n. o pohybe telies a silách na ne pôsobiacich, časť mechaniky gréc. fyz. tech.
kinetika odbor zaoberajúci sa určovaním dráhy pohybujúcich sa telies a silami, kt. na pohyb pôsobia, časť dynamiky gréc.
statika časť mechaniky zaoberajúca sa podmienkami rovnováhy síl v nepohybujúcich sa telesách gréc. fyz.
optika odbor fyziky zaoberajúci sa pôvodne svetlom, teraz svetelným žiarením gréc.
stereoskopia odbor optiky zaoberajúci sa priestorovým videním gréc. fyz.
aerodynamika n. o pohybe plynov prúdiacich okolo telesa gréc. fyz.
tektonika n. o silových vzťahoch v stav. konštrukciách a ich umeleckom vyjadrení gréc. archit.
balistika n. o pohybe striel a rakiet gréc. fyz. tech.
tribológia n. o trecích silách a opotrebúvaní povrchu látok gréc.
reológia n. o zmene tvaru látok pôsobením vonkajších síl, o deformácii gréc. fyz.
akustika odbor zaoberajúci sa mechanickým vlnením najmä zvuku v pružných prostrediach gréc. fyz.
dozimetria odbor zaoberajúci sa meraním dávok žiarenia gréc. fyz.
rádiológia odbor zaoberajúci sa ionizujúcim žiarením lat. + gréc.
röntgenológia odbor zaoberajúci sa elektromagnetickým žiarením s veľmi krátkou vlnovou dĺžkou a jeho využitím vl. m. + gréc.
stereofónia odbor zaoberajúci sa záznamom a prenosom zvuku v jeho pôvodnom priestorovom rozložení gréc.
gravimetria odbor zaoberajúci sa meraním tiaže, výskumom tvaru, rozmerov a vonkajšieho tiažového poľa Zeme lat. + gréc.
chémia veda o vlastnostiach, zložení a vnútornej stavbe látok a ich premene gréc.
alchýmia prvotná stredoveká a renesančná nevedecká chémia usilujúca sa o. i. o premenu bežných kovov na zlato arab.
organika chémia zaoberajúca sa ústrojnými látkami gréc.
anorganika chémia zaoberajúca sa neústrojnými látkami gréc.
petrochémia chémia zaoberajúca sa skamenenými surovinami, ropou, uhlím a zemným plynnom gréc.
biochémia odbor skúmajúci z chem. hľadiska základné biol. procesy gréc.
stereochémia n. o priestorovom usporiadaní atómov, molekúl a pod. a jeho vplyve na vlastnosti látok gréc. chem.
metalurgia n. o výrobe a spracovaní kovov a zliatin gréc. tech.
metalografia n. o zložení, štruktúre kovov a ich vlastnostiach gréc. tech.
olfaktorika odbor zaoberajúci sa zisťovaním a rozborom vôní lat. + gréc. odb.
chromatológia n. o farbách gréc. odb.
chronometria n. o meraní času gréc. odb.
chronológia veda o počítaní času a jeho jednotkách gréc.
chronografia veda o spôsoboch merania času a datovania v minulosti gréc.
termika n. o teple a tepelných javoch gréc.
termometria odbor zaoberajúci sa meraním teploty gréc. fyz.
kalorimetria odbor zaoberajúci sa meraním tepla lat. + gréc.
pyrometria n. o meraní vysokých teplôt gréc. fyz. tech.
fotometria odbor zaoberajúci sa meraním hodnôt svetelných veličín meracími prístrojmi gréc.
fonometria n. o meraní intenzity zvuku gréc. fyz.
barometria n. o meraní tlaku vzduchu gréc. fyz.
hygrometria n. o meraní vlhkosti vzduchu gréc. meteor.
metrológia odbor zaoberajúci sa meraním, meracími jednotkami a pod. gréc.
nautika n. o vedení lode, určení jej polohy a smeru plavby, moreplavectvo gréc. lod.
aeronautika gréc.
aviatika odbor zaoberajúci sa teóriou a praxou lietania, vzduchoplavba lat. kniž.
kampanológia n. o zvonoch, zvonárstvo lat. + gréc.
dietetika n. o správnej výžive človeka, najmä chorého gréc. lek.
eubiotika n. o správnej a zdravej výžive, životospráve gréc. lek.
alimentológia veda o výžive a potrave človeka a jej zložkách lat. + gréc.
bromatológia n. o potravinách gréc. potrav.
bromatika n. o príprave potravín, zmenách pri ich úprave a vplyve na organizmus človeka gréc. potrav.
laktológia n. o mlieku a mliekarstve lat. + gréc.
flavológia n. o aromatických látkach v potravinách lat. + gréc. potrav.
organoleptika odbor zaoberajúci sa zmyslovým posudzovaním kvality potravín gréc. potrav.
makrobiotika odbor zaoberajúci sa zdravou výživou na základe staročín. receptov, presadzujúci rastlinnú stravu gréc. biol.
meteorológia veda o dejoch a javoch v zemskej atmosfére gréc.
klimatológia n. o podnebí, súčasť meteorológie gréc.
hygrológia n. o vlhkosti, najmä vzduchu gréc. meteor.
talasografia n. o mori gréc.
oceánografia n. o moriach a oceánoch gréc.
glaciológia n. o trvalej snehovej pokrývke a ľadovcoch, ich vzniku, vývoji, tvaroch, rozšírení a vlastnostiach lat. + gréc.
kryológia n. o výskyte a pohybe ľadu na vodných plochách gréc.
hydrológia veda o rozložení a obehu vody na Zemi gréc.
potamológia hydrológia vodných tokov gréc.
limnológia hydrológia jazier a bažín gréc.
oceánológia hydrológia morí gréc.
hydrogeológia hydrológia podzemných vôd gréc.
glaciológia lat. + gréc.
kryológia hydrológia ľadu a ľadovcov gréc.
speleológia odbor zaoberajúci sa výskumom a mapovaním jaskýň, jaskyniarstvo gréc.
kozmológia n. o stavbe vesmíru ako celku gréc. astr.
astronómia gréc.
uranológia veda o hviezdach a vesmíre, hvezdárstvo gréc. zried.
kozmogónia n. o vzniku a vývoji vesmírnych telies gréc. astr.
planetológia odbor zaoberajúci sa výskumom veľkých telies obiehajúcich okolo Slnka, obežníc gréc. astron.
geografia veda o zemskom povrchu, rozložení a vzťahoch medzi prírodnými a spoločenskými javmi v jednotlivých oblastiach na ňom, zemepis gréc.
geodézia odbor zaoberajúci sa určením tvaru a rozmerov Zeme a zameraním častí jeho povrchu, zememeračstvo gréc.
orografia n. o vonkajšej podobe povrchových tvarov zeme, horopis gréc. geogr.
geológia veda o vývoji, zložení a stavbe zemskej kôry gréc.
petrológia gréc.
petrografia odbor geológie zaoberajúci sa horninami, ich vznikom, výskytom, zložením a pod. gréc. hist.
tektonika odbor geológie o stavbe, pohyboch a pod. zemskej kôry gréc.
mineralógia veda o nerastoch lat. + gréc.
stratigrafia n. o vrstvách hornín, ich postupnosti lat. + gréc. geol.
paleontológia veda o vývoji života v minulých geol. dobách, skúmajúca skameneliny gréc.
litológia veda o usadených horninách gréc. geol.
montanistika n. o baníctve lat.
seizmika n. o zemetraseniach, prírodných aj umelých gréc.
seizmológia n. o zemetraseniach gréc.
vulkanológia odbor zaoberajúci sa sopečnou činnosťou lat. + gréc.
krenológia n. o žriedlach, ich výskyte a využití gréc. odb.
topografia odbor zaoberajúci sa opisom zemského povrchu, územia, jeho meraním a zobrazovaním pomocou máp, mapovanie, miestopis gréc.
kartografia n. o mapách, ich tvorbe, vývoji a použití gréc.
architektonika n. o stavbách a stav. umení gréc.
farológia odbor zaoberajúci sa stavbou a funkciami majákov gréc. tech.
selenografia odbor zaoberajúci sa opisom povrchu Mesiaca a jeho zobrazovaním gréc.
selenológia odbor zaoberajúci sa skúmaním tvaru a vnútornej stavby Mesiaca a jeho vývojom gréc.
selenodézia odbor zaoberajúci sa určovaním tvaru, rozmerov Mesiaca a zobrazovaním jeho povrchu gréc.
areografia n. o povrchu Marsu gréc. astron.
matematika veda o číselných, kvantitatívnych a priestorových vzťahoch skutočného sveta tvoriaca pojmy zo všeobecných vzťahov hmotného sveta, čísla, tvary gréc.
aritmetika n. o číslach gréc. mat.
algebra n. o riešení rovníc, odbor matematiky arab.
kombinatorika odbor matematiky skúmajúci konečné množiny a štruktúru ich podmnožín lat.
geometria odbor matematiky zaoberajúci sa vlastnosťami rovinných a priestorových útvarov gréc.
goniometria gréc.
trigonometria časť geometrie zaoberajúca sa vzťahmi medzi uhlami a stranami trojuholníka gréc. mat.
stereometria časť geometrie zaoberajúca sa priestorovými vzťahmi, priestorovými útvarmi gréc.
informatika odbor matematiky skúmajúci zákonitosti vzniku, zberu, prenosu a spracovania informácií a ich využitia; odbor zaoberajúci sa počítačovým spracovaním informácií lat.
kybernetika veda o zákonitostiach riadenia, prenosu informácií, regulácie a kontroly v živých organizmoch a strojoch gréc.
robotika tech. odbor zaoberajúci sa robotmi um.
stochastika n. o náhode, náhodných javoch a veličinách gréc. mat.
fyziognomika n. skúmajúca súvislosť medzi výrazom tváre a psych. vlastnosťami človeka gréc.
gelológia odbor zaoberajúci sa výskumom smiechu gréc.
ezoterika odbor zaoberajúci sa vedecky nevysvetliteľnými javmi, skúmajúci doteraz nepreskúmané javy, pri kt. nie je dokázané vedecky uznávané silové pôsobenie, napr. mimoriadne schopnosti človeka gréc.
ufológia odbor zaoberajúci sa úkazmi na oblohe, v atmosfére, kt. pôvod je zatiaľ neznámy a niekedy sa považujú za dopr. prostriedok mimozemšťanov angl. + gréc. hovor.
arkánum tajné učenie lat. zastar. kniž.
prognostika odbor zaoberajúci sa predpovedaním pravdepodobného vývoja nejakého javu, najmä spoločenského gréc.
futurológia veda zaoberajúca sa predvídaním spoločenského vývoja, najmä dôsledkov vedecko-tech. rozvoja lat. + gréc.
logistika n. o plánovaní, príprave a použití prostriedkov a služieb, o organizácii a koordinácii vzájomne závislých činností, pôvodne v armáde gréc. voj.
ergológia odbor zaoberajúci sa štúdiom ľudskej práce, najmä jej ručných spôsobov gréc.
demografia gréc.
populacionistika veda o obyvateľstve, jeho zložení, raste a úbytku lat. zastar.
stratégia veda o vedení vojny, vojnových operácií gréc. voj.
blitzkrieg blickríg nem. voj. teória v 2. svetovej vojne, „blesková“ vojna nem. polit. voj.
psychológia veda o duševných javoch gréc.
sociológia veda o spoločnosti, jej všeobecných zákonitostiach a čiastkových javoch lat. + gréc.
politológia veda o riadení štátu a vzťahov medzi štátmi, o správe verejných vecí gréc.
filozofia veda o najvšeobecnejších zákonoch bytia, prírody, spoločnosti a myslenia gréc.
metafyzika n. o bytí v jeho podstate gréc. filoz.
noetika odbor filozofie zaoberajúci sa poznaním, teória poznania gréc. filoz.
kanonika n. o pravidlách poznania gréc. filoz.
logika veda o správnom myslení gréc.
etika gréc. filoz.
morálka n. o mravnosti, mravouka lat. filoz.
aretológia n. o cnosti, súčasť etiky gréc. filoz.
deontológia n. o povinnosti, súčasť etiky gréc.
estetika veda o podstate, zákonoch a prejavoch krásy, najmä v umení gréc.
fenomenológia n. o javoch a vývoji foriem vedomia gréc. filoz.
eidológia ej- n. o druhoch a formách ľudského vedomia gréc.
nomológia n. o zákonoch, zákonitostiach javov gréc. filoz.
timetika n. o hodnotách, ich povahe, mieste a vzťahoch gréc. filoz.
teleológia n. o účelnosti všetkých javov ako výsledku pôsobenia síl zameraných na určený cieľ gréc. filoz.
hermeneutika n. o výklade a interpretácii všetkých prejavov kultúry, napr. textov, umeleckých diel gréc. filoz.
historiografia veda o dejinách, dejepis gréc.
archeológia veda skúmajúca najstaršie dejiny ľudstva na základe hmotných predmetov gréc.
prehistória veda o praveku, najstaršom období ľudstva, z kt. sa nezachovali písomné pamiatky lat. + gréc.
medievalistika veda o dejinách európskeho stredoveku lat.
archeografia n. o vydávaní hist. prameňov gréc.
epigrafika hist. veda zaoberajúca sa nápismi na kameni a pod. gréc.
kodikológia pomocná hist. veda skúmajúca rukopisy neúradnej povahy lat. + gréc.
diplomatika pomocná hist. veda skúmajúca úradné listiny gréc.
paleografia veda zaoberajúca sa opisom, triedením a hodnotením písma a jeho funkciou v dejinách gréc.
paleografia veda zaoberajúca sa správnym čítaním, miestnym a časovým zaradením písomných pamiatok gréc.
genealógia veda zaoberajúca sa štúdiom rodov, rodokmeňov, rodových súvislostí jednotlivcov, rodopis gréc.
jurisprudencia práv. veda, právnictvo lat. práv.
civilistika odbor občianskeho práva lat. práv.
fikh islamská práv. veda arab.
ekonómia veda skúmajúca najvhodnejšie umiestnenie obmedzených výrobných zdrojov; v. o zákonoch spoločenskej výroby a rozdeľovaní materiálnych statkov marx. gréc.
makroekonómia ekonómia skúmajúca správanie a pôsobenie národného hospodárstva ako celku gréc. ekon.
mikroekonómia ekonómia skúmajúca správanie jednotlivých subjektov, najmä domácností a firiem gréc. ekon.
ekonomika odbor skúmajúci hosp. stránku činnosti určitého odvetvia, úseku a pod. gréc.
ekonometria odbor zaoberajúci sa matematickou formuláciou ekonomických vzťahov a zákonitostí gréc.
štatistika odbor zaoberajúci sa skúmaním a číselnou charakteristikou hromadných javov lat.
kameralistika veda o fin. a účtovníckych zásadách pre správu majetku feudálnych vládcov, najstaršie účtovníctvo lat. ekon.
etnografia veda o hmotnej a duchovnej ľudovej kultúre, opisujúca kultúru a spôsob života národov a národností, národopis gréc.
etnológia veda o kultúre národov bez vlastnej literatúry, dnes aj o kultúre ľudstva v jeho národnej a národnostnej rôznorodosti gréc.
folkloristika veda o vývoji, podmienkach a zložení ľudovej kultúry, slovesnej, hud., tan. a dram. tvorby angl.
filológia veda o jazyku, jazykoveda gréc. zastar.
paralingvistika odbor filológie zaoberajúci sa štúdiom sprievodných, mimojazykových rysov jaz. prejavu, napr. tón, intonácia, prestávky, rytmus, nie gestá a mimika gréc. + lat.
metalingvistika odbor filológie skúmajúci vzťah jazyka k iným spoločenským javom gréc. + lat.
filológia veda o jazyku a literatúre; veda zaoberajúca sa rozborom, výkladom a edíciou textov lit. diel gréc.
exegéza n. o správnom výklade textu, najmä biblie gréc.
textológia odbor lit. vedy zaoberajúci sa textom lit. diela z hľadiska z hľadiska jeho vzniku, autorstva, zmien lat. + gréc.
poetika odbor lit. vedy skúmajúci stavbu a tvar lit. diela gréc.-lat. lit.
genológia odbor lit. vedy zaoberajúc sa lit. druhmi a žánrami gréc. lit.
štylistika odbor lit. vedy zaoberajúci sa štýlom lat.
tektonika n. o vnútornej stavbe umeleckého diela gréc.
komparatistika lit. porovnávacia veda lat.
lexikografia odbor zaoberajúci sa spracovaním slov v slovníkoch, slovnikárstvo gréc. odb.
gramatika n. o stavbe jazyka, pravidlách platných pre slovné tvary, morfológiu a tvorbu viet, syntax gréc. lingv.
semiológia veda o znakoch a znakových sústavách gréc. filoz.
semaziológia súčasť semiotiky zaoberajúca sa vyjadrením zmyslu filoz.; n. o význame jaz. jednotiek lingv. gréc.
syntax súčasť semiotiky zaoberajúca sa vnútornou štruktúrou sústav znakov filoz.; n. o gramatickej stavbe viet a súvetí, skladbou lingv. gréc.
pragmatika súčasť semiotiky zaoberajúca sa vzťahom sústav znakov k používateľom gréc. filoz.
grafematika n. o písmenách, základných jednotkách písomnej podoby jazyka gréc.
fonematika n. o hláskach, základných jednotkách zvukovej stavby jazyka gréc. lingv.
vokalizmus n. o samohláskach lat. lingv.
morfológia n. o stavbe a tvaroch slov, tvaroslovie gréc. lingv.
onomaziológia n. o pomenovávaní vecí, javov slovami, jaz. znakmi gréc. lingv.
terminológia n. o odb. názvoch, pomenovaniach pojmov lat. + gréc. lingv.
onomatológia n. o vlastných menách gréc. lingv.
ojkonymia n. o menách sídel, obývaných miest, aj zaniknutých gréc. lingv.
etymológia odbor skúmajúci pôvod, pôvodnú podobu, význam, príbuznosť a zákonitosti vývoja slov gréc. lingv.
neolólia n. o novoutvorených slovách al. jaz. prostriedkoch, novotvaroch gréc. lingv.
morfematika n. o najmenších významových jaz. jednotkách gréc. lingv.
frazeológia n. o ustálených slovných spojeniach, zvratoch gréc. lingv.
idiomatika frazeológia o výrazoch charakteristických pre určitý jazyk, kt. sú obyčajne doslovne nepreložiteľné gréc. lingv.
peremiológia n. o prísloviach, porekadlách, úsloviach gréc. lingv.
štylistika n. o spôsobe výberu a využitia jaz. prostriedkov, slohu lat.
lexikológia odbor skúmajúci slovnú zásobu jazyka gréc. lingv.
fonetika veda o tvorení, fyzických vlastnostiach a vnímaní zvukovej stránky ľudskej reči gréc. lingv.
ortoepia n. o spisovnej výslovnosti gréc. lingv.
ortofónia o správnom vyslovovaní hlások gréc. lingv.
eufónia n. o výslovnosti, hlasovej technike, kvalite zvukov gréc.
rytmika n. o pravidelnom striedaní prízvučných a neprízvučných dôb v hudbe a tanci, zvukových prvkov v poézii a pod. gréc.
bibliológia veda o knihách, knižniciach a lit. dokumentoch, knihoveda gréc.
stichológia n. o veršovaní, básnickom umení gréc.
verzológia odbor lit. vedy zaoberajúci sa skúmaním verša lat. + gréc.
prozódia n. o zvukovej stavbe verša, zvukových vlastnostiach jazyka z hľadiska výstavby verša gréc.
metrika odbor verzológie o rytme a rozmere verša gréc. lit.
strofika odbor verzológie o skladbe slohy, skupiny veršov spätých rytmom, rýmom gréc. lit.
epištolografia n. o zostavovaní, písaní listov gréc. lit.
grafológia odbor o písomných prejavoch človeka a vyvodzovaní psych. vlastností zo skúmania písma, rukopisu gréc.
grafognózia odbor zaoberajúci sa porovnávaním písma osôb na zistenie totožnosti pisateľa gréc.
papyrológia n. zaoberajúca sa štúdiom písomností písaných na papyruse gréc.
archivistika odbor o dipl. materiáloch bez aktuálnej úlohy gréc.-lat.
translatológia tranz- odbor zaoberajúci sa umeleckým prekladom z jazyka do jazyka lat. + gréc. lit.
rétorstvo n. o rečníctve, rečníctvo gréc.
veda o jazyku, literatúre, dejinách a kultúre:
slavistika slovan. národov lat.
slovakistika Slovenska lat.
bohemistika čes. krajín lat.
polonistika Poľska lat.
slovenistika Slovinska lat.
sorabistika lužických Srbov lat.
balkanistika vl. m.
balkanológia balkánskych národov vl. m. + gréc.
bulharistika Bulharska vl. m.
albanistika Albánska vl. m.
baltistika baltských národov vl. m.
lituanistika Litvy vl. m.
rusistika Ruska vl. m.
hungaristika Maďarska lat.
ugrofinistika pôvodne uralských národov príbuzných s Maďarmi a Fínmi vl. m.
germanistika germ. národov, najmä nem. lat.
nordistika germ. národov severu Európy nem.
škandinavistika škandinávskych národov lat.
nederlandistika Holandska hol.
romanistika románskych národov lat.
italistika Talianska vl. m.
hispanistika Španielska, širšie aj Portugalska a Lat. Ameriky lat.
lusistika Portugalska vl. m. lat.
anglistika angl. hovoriacich krajín, najmä Veľkej Británie lat.
amerikanistika USA; pôvodných obyvateľov Ameriky vl. m.
turkológia tur. národov vl. m. + gréc.
arabistika arab. národov vl. m.
egyptológia starých Egypťanov vl. m. + gréc.
afrikanistika národov Afriky vl. m.
orientalistika ázijských a afrických národov lat.
semitológia vl. m. + gréc.
semistika semitských národov, afroázijskej skupiny národov vl. m.
sinológia Číny lat. + gréc.
japonistika Japonska vl. m.
byzantológia Byzancie vl. m.
ikonológia n. o výklade, významoch, vzniku a premenách výtv. diel gréc.
ikonografia n. o námetoch vo výtv. umení a ich vývoji gréc.
ornamentika n. o ozdobách využívajúcich prírodné, geom. al. figurálne prvky lat. výtv.
urbanizmus lat.
urbanistika odbor o stavbe miest a sídel a ich začlenení do krajiny lat. zried. archit.
ekistika veda o ľudských sídlach, ich vývoji a štruktúre gréc. archit.
ekleziológia n. o stavbe a výzdobe kresťanského chrámu, 19. st. gréc.
muzikológia hud. veda lat. + gréc.
melodika n. o tvorení nápevu gréc. hud.
kompozícia n. o hud. skladbe lat. hud.
harmónia n. o akordoch a ich spájaní v hud. skladbe gréc.
organológia n. o hud. nástrojoch, ich vývoji, stavbe, funkcii a vlastnostiach gréc. hud.
semeiografia n. o notovom písme gréc. hud.
kontrapunkt n. o vedení najmenej dvoch melodicky a rytmicky samostatných hlasov súčasne lat. hud.
choreografia odbor zaoberajúci sa tancom, tan. technikou, organizáciou pohybu tanečníka gréc.
teatrológia div. veda gréc.
filmológia veda o filme angl. + gréc.
heraldika veda o erboch a umení ich zobrazovať gréc.-franc.
vexilológia odbor zaoberajúci sa zástavami, vlajkami lat. + gréc.
numizmatika n. o platidlách, platobných prostriedkoch, najmä minciach gréc.-franc.
notafília n. o papierových platidlách lat. + gréc.
filatelia gréc.-franc.
timbrológia n. o poštových známkach franc. + gréc.
faleristika odbor zaoberajúci sa opisom, výkladom a hodnotením radov a vyznamenaní gréc.
sfragistika veda o pečatiach a pečatení gréc. hist.
gastronómia n. o kuchárskom umení gréc.-franc.
kulinárstvo kuchársky odbor, kuchárstvo lat.
pedagogika veda o výchove ako zámernom formovaní ľudskej osobnosti gréc.
antropogogika n. o celoživotnej výchove a vzdelávaní gréc. ped.
andragogika n. o výchove a vzdelávaní dospelých gréc. pedag.
geragogika n. o výchove a vzdelávaní v treťom veku gréc. ped.
didaktika odbor zaoberajúci sa formami, postupmi a cieľmi vzdelávania a vyučovania, teória vzdelávania a vyučovania, súčasť pedagogiky gréc. ped.
surdopedagogika pedagogika pre sluchovo postihnutých lat. + gréc.
optopédia gréc.
tyflopedagogika pedagogika pre zrakovo postihnutých, osoby s chybami zraku gréc. lek. ped.
tyflológia odbor zaoberajúci sa zrakovo postihnutými a ich spoločenským uplatnením gréc.
pedológia veda o dieťati gréc. ped. psych.
juventológia veda o mládeži lat. + gréc.
etopédia o. zaoberajúca sa výchovou, vzdelávaním a výskumom sociálne narušenej mládeže gréc.
defektológia odbor skúmajúci zdravotne postihnuté deti, ich vývoj a schopnosť prispôsobenia lat. + gréc.
somatopédia odbor defektológie zaoberajúci sa výchovou a vzdelávaním telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených gréc.
docinológia veda o skúšaní lat. + gréc.
kriminalistika odbor o objasňovaní trestných činov a odhaľovaní páchateľov lat. práv.
kriminológia veda o trestných činoch, páchateľoch, treste a trestnom konaní lat. + gréc.
odorológia odbor kriminalistiky zaoberajúci sa určovaním osôb a vecí podľa ich pachu lat. + gréc.
mechanoskopia n. o skúmaní nástrojov a ich totožnosti gréc. krim.
viktimológia odbor zaoberajúci sa obeťami trestných činov a vzťahmi medzi obeťou a páchateľom trestného činu lat. + gréc. práv.
penológia veda o výkone trestu, o treste odňatia slobody a jeho účinkoch lat. + gréc. práv.
mytológia n. o vymyslených príbehoch s obrazným a náb. významom, o vzniku sveta, bohoch, prírodných javoch gréc.
religionistika odbor zaoberajúci sa náboženstvami, ich porovnávaním lat.
teogónia n. o bájach o pôvode božstiev a sveta gréc. náb.
biblistika veda zaoberajúca sa bibliou gréc.
ekleziológia n. o cirkvi, o poňatí cirkve gréc.
teológia n. o náboženstve, najmä kresťanskom, náb. viere, bohoslovie gréc.
apologetika vedecká teológia, rozumová obhajoba katolíckej viery gréc.
pastorálka teológia o duchovnej správe tal. teol.
dogmatika teológia zaoberajúca sa výkladom článkov viery, vierouka gréc.
teognózia n. o poznaní boha gréc. náb.
pneumatológia teológia zaoberajúca sa pôsobením Ducha svätého gréc. náb.
christológia dogmatika o Kristovom živote a význame gréc. teol.
soteriológia dogmatika o vykupiteľskom poslaní Krista gréc. náb.
mariológia dogmatika o význame Ježišovej matky Márie vl. m. gréc.
angelológia teologická n. o anjeloch lat. + gréc. náb.
hamartológia n. o hriechu gréc. cirk.
eschatológia n. o posledných veciach človeka, smrti, posmrtnom živote, a ľudstva, vzkriesení, poslednom súde gréc. náb.
liturgika odbor praktickej pastorálnej teológie zaoberajúci sa bohoslužobnými obradmi a úkonmi gréc. cirk.
heortológia liturgická n. zaoberajúca sa cirk. sviatkami a obdobiami cirk. roka gréc. cirk.
eucharistika n. o sviatosti oltárnej gréc.
homiletika odbor praktickej pastorálnej teológie zaoberajúci sa kazateľstvom gréc. teol.
poimenika odbor praktickej pastorálnej teológie zaoberajúci sa starostlivosťou o jednotlivca
katechetika odbor praktickej pastorálnej teológie zaoberajúci sa vyučovaním náboženstva gréc. teol.
patristika lat. cirk.
patrológia odbor zaoberajúci sa štúdiom učenia kresťanských mysliteľov, cirk. otcov gréc. cirk.
astrológia odbor zaoberajúci sa vplyvom kozmických telies na pozemské udalosti gréc.

pohyblivosť

pohyblivosť 2 obratnosť, vrtkosť
dynamickosť pohyb, zmena, vývin, vývoj, živosť, rušnosť, hybnosť, sila gréc.

pohyb

pohyb 1 zmena polohy v priestore
-kinesis gréc. v zlož. sl.
moto- lat. v zlož. sl.
dynamickosť pohyblivosť, hybnosť, zmena, vývin, vývoj, živosť, rušnosť, sila gréc.
fluktuácia stála zmena, neustále zmeny, kolísanie, vlnenie, nestálosť, výkyvy lat.
drift zmena, kolísanie angl. odb.
grif p. rukou, hmat nem. hovor. expr.
finta p. na oklamanie súpera v športe tal.-nem. šport.
paráda pôsobivý obratný p. špan. hovor.
manéver premyslený, účelný p. al. postup franc.
blafák účelný zavádzajúci manéver na oklamanie brankára v hokeji angl. slang. šport.
švenk prudký p. kamery nem. film. slang.
štart p. lietadla od rozjazdu cez odpútanie sa po dosiahnutie letovej výšky angl.
rolovanie p. lietadla po zemi na letisku franc.-nem. let.
manéver organizovaný p. voj. síl a prostriedkov, postup, presun, premiestnenie v priebehu boja franc. voj.
mimika premenlivé pohyby tváre al. výraz tváre odrážajúce citový stav gréc.
gesto p. časti tela, najmä ruky, kt. niečo vyjadruje, posunok lat.
gestikulácia pohyby, posunky, gestá ako neverbálny komunikačný prostriedok lat.
pantomimika pohyby vyjadrujúci vnútorné pohnútky a stavy človeka gréc. odb.
mudra gestá rukou al. rukami vyjadrujúce nálady, predstavy, predmety, v ind. umení sanskrit
lokomócia p. z miesta na miesto, v priestore, najmä pomocou svalovej činnosti lat. biol.
bipedia p. po zadných končatinách typický pre človeka lat. + gréc.
brachiácia p. pomocou horných al. predných končatín typický pre opice, rúčkovanie lat.
brachybázia chôdza s častými zastaveniami gréc. lek.
dukcia p. vo vodorovnej rovine lat. lek.
addukcia pritiahnutie končatiny k strednej osi tela lat. lek.
abdukcia odtiahnutie končatiny od strednej osi tela lat. lek.
laterodukcia p. orgánov do boku lat. lek.
tanec opakované rytmické pohyby podľa hudby a ustálených pravidiel franc.-nem. porovnaj tanec
turizmus p. so športovým, poznávacím a rekreačným cieľom, cestovanie, chôdza v prírode franc.
hiking haj- pešia turistika angl.
trekking vysokohorská turistika angl.
fleš rýchly útočný p. v šerme angl. šport.
traverza úhybný p. pri šerme franc. šport.
tempo rytmický p., najmä pri plávaní tal.
epeiroforéza horizontálny p. pevnín, svetadielov gréc. geol.
epirogenéza dlhodobý rozsiahly p. zemskej kôry gréc. geol.
lavína rýchly p. hmôt po príkrom svahu nadol, zosuv, napr. snehu, ľadu, kamenia lat.-tal.
soliflukcia p. pôdy po svahu pod vplyvom príťažlivosti Zeme po zamrznutom podloží, pôdotok lat. geol.
difúzia samovoľný p. častíc vyvolaný spádom, napr. koncentrácie al. teploty lat. fyz. chem.
elevácia p. nahor, dvíhanie, zdvíhanie lat. odb.
rotácia otáčavý p., otáčanie, krúženie, obiehanie lat. odb.
tumbling otáčavý samovoľný p. tela okolo ťažiska pri voľnom páde angl. let.
cirkulácia obeh, obiehanie, kolobeh, kolovanie lat.
rotácia obeh nebeských telies okolo vlastnej osi lat. astron.
pendulácia kolísavý obeh zemskej osi lat. geogr.
librácia kývavý p., výkyv Mesiaca, malá zmena polohy Mesiaca lat. astron.
tik mimovoľný neúčelný opakujúci sa p., najmä na tvári, žmurkanie a pod. ako nervová porucha franc. lek.
iterácia rytmicky opakované mimovoľné p. v rovnakom slede lat. lek.
synkinéza mimovoľný p., často spojený s vôľovým pohybom, súhybnosť orgánov gréc. lek.
sakáda rýchly mimovoľný p. oka neriadený vôľou, nepodliehajúci vôli lat. fyziol.
nystagmus mimovoľný p. očí, mimovoľné rytmické zášklby očí, žmurkanie gréc. lek.
flokcilégium p. prstami pripomínajúci zbieranie chumáčikov bavlny lat. lek.
peristaltika rytmické zmršťovanie svalstva tráviacej trubice slúžiace na posúvanie a premiešanie potravy gréc.
kinéza neriadený p. organizmu vyvolaný určitými podnetmi, napr. svetlom gréc. biol.
tropizmus gréc. biol.
-tropizmus zmena polohy tela al. časti tela rastlín al. prichytených živočíchov v smere al. od smeru podnetu, napr. svetla, slnka, príťažlivosti, chem. látok gréc. v zlož. sl.
taxia gréc. biol.
-taxia smerovo orientovaný p. organizmu, najmä rastliny, vyvolaný a usmernený určitým podnetom gréc. biol. v zlož. sl.
nastia gréc. bot.
-nastia p. organizmu, najmä rastliny, neorientovaný v smere podnetu gréc. bot. v zlož. sl.
termonastia p. vyvolaný zmenou al. rozdielmi teploty gréc. biol.
fotonastia p. ovplyvnený intenzitou svetla al. striedaním svetla a tmy gréc. biol.
heliotaxia p. ovplyvnený svetlom, ak je zdrojom svetla slnko gréc. bot.
hydronastia p. vyvolaný vlhkosťou prostredia gréc. bot.
geotaxia p. pôsobením príťažlivosti, v smere al. proti smeru zemskej príťažlivosti gréc. biol.
ortotropizmus p. pôsobením príťažlivosti smerom nahor al. nadol gréc. bot.
aerotropizmus p. smerom k prístupu k vzduchu, kyslíku gréc. bot.
trofotaxia p. smerom k zdroju potravy gréc. biol.
haptotropizmus p. rastlín v smere al. proti smeru podráždenia pevným predmetom gréc. bot.
tigmonastia p. vyvolaný dotykom gréc. biol.
seizmonastia p. vyvolaný otrasmi al. dotykom gréc. bot.
mechanotaxia p. v dôsledku jednosmerného mechanického podnetu gréc. bot.
chemotropia p. v smere al. proti smeru výskytu chem. látok gréc. bot.
niktinastia spánkový p. rastlín v noci gréc. bot.
traumatropizmus p. rastlín v dôsledku poranenia gréc. bot.
anemotaxia p. živočíchov vetrom gréc. ekol. porovnaj premiestňovanie rýchlosť 1 cvik kmitanie