diamant

drahokam

diamant vzácny najtvrdší nerast používaný ako d. franc. + gréc.
koh-i-noor kóhe núr slávny ind. diamant, súčasť brit. korunovačných klenotov perz.
bort diamant nevhodný pre klenotníctvo a používaný na tech. účely angl. tech.
korund nerast používaný ako d. ind.
odrody korundu:
rubín ohnivočervený priehľadný d. lat.
zafír modrý d. sanskrit-hebr.-lat.
leukozafír bezfarebný d. gréc. + sanskrit-hebr.-lat.
chryzoberyl žltý až zelený nerast používaný ako diamant
odrody chryzoberylu:
alexandrit d. s meňavou farbou vl. m.
beryl nerast používaný ako d. gréc.
odrody berylu:
smaragd sýtozelený d. gréc.-lat.
akvamarín modrozelený až modrý d. lat.
heliodór žltozelený až žltý d. gréc.
morganit ružový d. vl. m.
vorobievit ružový d. vl. m.
opál rôzne sfarbený d.
briliant priehľadný d., druh výbrusu najmä diamantov franc.
butón briliantový gombík al. náušnica franc. klenot.
brioleta druh výbrusu do tvaru mandle, nosený ako prívesok franc. klenot.
naveta úzky a dlhý výbrus skla al. drahých kameňov franc.
mugla hladký, bezfazetový druh výbrusu najmä nepriehľadných drahokamov nem.
kabošon d. vybrúsený do guľata, vyduto franc.
rozeta franc.
ruta d. vybrúsený do tvaru nízkeho ihlanu lat.
tabuľkovec výbrus drahokamu s vrškom v podobe tabuľky lat.
gema lat.
glyptika d. al. polodrahokam, prípadne aj sklo, s vyrezaným al. vyrytým obrazom, ako prívesok al. prsteň gréc. výtv.
intaglia gema so zahĺbeným reliéfom tal.
kamej gema s vypuklým reliéfom orient.-franc.
dubleta brúsený kameň zlepený z dvoch kusov franc.
mixte franc.
mixle polopravá dubleta, s vrchnou časťou z pravého kameňa a spodnou zo skla angl.
solitér jedinečný, samostatne vybrúsený a zasadený d. franc. porovnaj polodrahokam

nerast

minerál lat.
orykto- gréc. v zlož. sl.
organolit n. ústrojného pôvodu, napr. uhlie, živica gréc. miner.
grafit sivočierny mäkký šesťuholníkový n. kovového lesku, tuha gréc. miner.
diamant vzácny najtvrdší nerast používaný ako drahokam al. na technické účely franc. + gréc.
briliant brúsený diamant franc.
bort diamant nevhodný pre klenotníctvo a používaný na tech. účely angl. tech. porovnaj drahokam polodrahokam

stupeň

stupeň 2 miera, úroveň
rang angl. odb.
niveau nivó úroveň franc. odb. a kniž.
dimenzia rozmer, miera, rozsah lat.
grád s. alkoholu v nápoji lat. hovor.
pari passu v rovnakom stupni, v rovnakej miere lat. kniž.
tempo s. rýchlosti tal.
intenzita s. sily, mohutnosti, účinnosti, výdatnosti lat.
swing rytmická intenzita džezu angl. hud.
príma s. v stupnici, pomer dvoch tónov rovnakej výšky lat. hud.
tonika prvý, základný s. v stupnici gréc.-tal.
tonus trvalý s. napätia živého tkaniva gréc.-lat. biol.
formácia s. vývoja ľudskej spoločnosti určený spôsobom výroby a výrobnými vzťahmi lat. marx.
kultúra súhrn hodnôt ako výsledkov tvorivej činnosti ľudí v určitej etape vývoja ľudskej spoločnosti lat.
civilizácia s. al. úroveň spoločenského vývoja, materiálna kultúra, prejavy ľudskej spoločnosti lat.
primitivita nízky s. vývoja, kultúry, zaostalosť, obmedzenosť lat. zried.
debilnosť najľahší s. slabomyseľnosti lat.
imbecilnosť stredný s. slabomyseľnosti lat. lek.
idiotia -cia
idiotizmus najťažší s. slabomyseľnosti lat. lek. psych.
kiu
kjú žiacky s. tech. vyspelosti zápasníka džuda al. karate jap.
dan majstrovský s. tech. vyspelosti zápasníka džuda al. karate jap.
s. prídavných mien a prísloviek:
pozitív prvý s. lat. lingv.
komparatív druhý s. lat. lingv.
superlatív tretí s. lat. lingv.
elatív s. vyjadrený bez porovnávania 2. al. 3. stupňom al. vyjadrujúci veľkú mieru vlastnosti, napr. premilý lat. lingv.
s. veľkosti tlačového písma:
briliant 3 body franc.
diamant 4 body franc. + gréc. polygr.
perl 5 bodov lat. polygr.
nonpareille -rej 6 bodov franc. polygr.
kolonel 7 bodov nem. polygr.
petit 8 bodov franc.
borgis 9 bodov román. polygr.
garmond 10 bodov vl. m. polygr.
breviár 11 bodov lat. polygr.
cicero 12 bodov lat. polygr.
tercia 16 bodov lat. polygr.
parangón 18 bodov gréc. polygr.
text 20 bodov lat. polygr. porovnaj úroveň miera 1 hodnosť

písmo

písmo 1 sústava grafických znakov na zachytenie reči
šrift nem. zastar.
kurzíva lat.
italika tlačové ležaté vyznačovacie p., šikmé doprava vl. m. polygr. zried.
latinka moderná kurzíva bežne používaná v oblasti latinského písma vl. m.
egyptienka latinkové p. bez výrazného tieňovania a s pätkami franc. polygr.
medieval latinkové p. s naklonenou osou, zosilnenými oblými tvarmi lat. polygr.
antikva lat. polygr.
romana tlačové stojaté p. angl. polygr. zried.
garamond pätkové p. vl. m. polygr.
rotunda lomené zaoblené p. lat. polygr.
skript tlačové p. napodobňujúce ručné písanie al. kreslenie lat. polygr.
font sada písmen, grafických znakov zodpovedajúcich určitému typu p. angl. výp. tech.
estrangelo starobylé sýrske p. semit.-gréc.
hieratické p. staroegyptské kňažské p. vniknuté z hieroglyfov písané na papyrus gréc.
démotické p. staroegyptské ľudové p. vniknuté z hieroglyfov, 7. st. pr. n. l gréc.
kapitála starorím. p. tesané do kameňa, základ písmen latinky, veľkej abecedy lat.
rustika veľké, monumentálne starorím. a rané stredoveké p. lat.-nem. hist.
tirónske noty lat. starorím. skratkové p. vl. m. hist.
švabach lomené gotické p. nem. vl. m. hist.
textúra rukopisné lomené gotické p. lat.
tabulatúra stredoveké uzlové p. lat. hist.
notula stredoveké, málo dôkladné, povrchné p. používané v administratívnych písomnostiach, 13. – 15. st. lat. hist.
bastarda gotické p., najprv rukopisné, 14. – 18. st. germ.-franc. polygr.
fraktúra nem. renesačné p. vzniknuté z gotického p., s ostrými lomenými aj oblými ťahmi lat. typ.
oblongáta predĺžené p., 13. – 14. st. lat.
ogam kelt. p. v Írsku, Škótsku a Walese, od 4. st. ír.
runy starogerm. P. ryté do dreva al. kameňa germ.
glagolica najstaršie slovan. p. zostavené Konštantínom slovan. hist.
cyrilika slovan. p. vytvorené z gréc. veľkých písmen a hlaholiky, 9. st. vl. m.
azbuka slovan. p. používané najmä v Rusku rus.
skoropis rus. p. písané jednoduchšie, 15. st. rus. lingv.
gráždanka rus. p. vzniknuté z cirk. cyriliky, 1798 rus.
kharóšthí slabičné ind. p. do 4. st. sanskrit
gurumukhí slabičné ind. p. vytvorené v 16.st. pre pandžábčinu sanskrit
dévanágarí severoind. p. používané pre sanskrit a niektoré novodobé ind. jazyky, 8. st. ind. lingv.
katakana slabičné jap. p., 8. – 9. st. jap.
hiragana slabičné jap., 11. st. jap.
kipu uzlové indián., Južná Amerika do 16.st. kečuánčina
hieroglyfy nečitateľné, nerozlúštiteľné, nejasné p. gréc. pren. expr.
perlička menšie p. na písacom stroji román. admin.
pazigrafia medzinárodné znakové p. nevyžadujúce znalosť iného jazyka, napr. noty, arab. číslice gréc. odb.
piktografia obrázkové p. pomocou obrázkových, medzinárodne zrozumiteľných znakov znázorňujúcich informáciu lat. + gréc. lingv.
stenografia sústava p. na rýchle zapisovanie hovorenej reči, rýchlopis gréc.
kaligrafia ozdobné, úhľadné pravidelné p. vyžadujúce odborné znalosti a zručnosť, krasopis gréc. typ.
steganografia tajné p. vzniknuté pokrytím napísaného textu vrstvou vosku gréc. dipl.
semeiografia znakové p. gréc.
Braillovo p. brajovo slepecké p., hmatom čitateľné body vl. m.
stupeň veľkosti tlačového p.:
diamant 4 body franc. + gréc. polygr.
perl 5 bodov lat. polygr.
nonpareille -rej 6 bodov franc. polygr.
kolonel 7 bodov nem. polygr.
petit 8 bodov franc.
borgis 9 bodov román. polygr.
garamond 10 bodov vl. m. polygr.
cicero 12 bodov lat. polygr.
tercia 16 bodov lat. polygr.
parangón 18 bodov gréc. polygr.
text 20 bodov lat. polygr. porovnaj abeceda

rozmer

rozmer 1 hodnota udávajúca veľkosť, veľkosť
dimenzia miera, rozsah lat.
volúmen objem, rozsah, úhrn lat. kniž.
formát rozmery, veľkosť, tvar lat.
area plošná výmera pozemku lat. stav.
magnitúda hviezdna veľkosť astron.; veľkosť všeobecne odb. lat.
proporcie telesné rozmery, najmä veľké lat. hovor. expr.
fólio knižný polhárkový r. vznikajúci preložením hárka, r. knihy s výškou chrbáta do 45 cm lat.
in folio v rozmere celého hárka lat. polygr.
kvart knižný štvrťhárkový r. vznikajúci preložením hárka, formát knihy s výškou chrbta 25 – 35 cm lat.
oktáv knižný r. polovice kvartu vznikajúci zložením hárku na osem listov, osmorka lat.
liliput knižný, zvlášť malý formát vl. m. polygr.
gabarit najväčšie prípustné rozmery nákladu na otvorenom železničnom vozni v obryse prejazdného profilu franc. žel.
panamax formát lode schopnej preplávať cez Panamský prieliv um. lod.
arkus veľkosť uhla vyjadrená v oblúkovej miere lat. mat.
pica pajk bežná veľkosť písma písacieho stroja angl.
stupeň veľkosti tlačového písma:
diamant 4 body franc. + gréc. polygr.
perl 5 bodov lat. polygr.
nonpareille -rej 6 bodov franc. polygr.
kolonel 7 bodov nem. polygr.
petit 8 bodov franc.
borgis 9 bodov román. polygr.
garamond 10 bodov vl. m. polygr.
cicero 12 bodov lat. polygr.
tercia 16 bodov lat. polygr.
parangón 18 bodov gréc. polygr.
text 20 bodov lat. polygr. porovnaj rozsah miera 1 tvar 1