Výsledky vyhľadávania

útvar

útvar 1 (prirodzený celok s určitou štruktúrou)
formácia lat.
montáž (ú. zostavený z hotových častí do celku) franc.
rovinný ú.
triangel lat.-nem. kniž. a odb. zastar.
trigón (trojuholník) gréc. odb.
tetragón (štvoruholník) gréc. mat.
deltoid (štvoruholník súmerný len podľa jednej uhlopriečky) gréc. geom.
paralelogram (štvoruholník, kt. protiľahlé strany sú rovnobežné, rovnobežník) gréc. mat.
kvadrát (štvorec) lat. hovor. zastar.
rombus (kosoštvorec) gréc. geom.
romboid (kosodĺžnik) gréc. geom.
trapéz (lichobežník) gréc. mat. zastar.
trapezoid (rôznobežník) gréc. mat.
pentagón (päťuholník) gréc. geom.
hexagón gréc. geom.
sexagon (šesťuholník) lat. + gréc.
heptagón (sedemuholník) gréc. geom.
oktogón (osemuholník) gréc. mat.
polygón (uzavretý mnohouholník) gréc. mat.
iný ú.
oliva lat.
oliveta (ú. v tvare plodu stredomorského stromu olivy) lat.-franc.
orgán gréc. biol.
organo- (ú. tela, časť tela, organizmu s osobitnou funkciou, ústroj, ústrojenstvo) gréc. v zlož. sl. porovnaj nádorvýrastok
skyfos (lievikovitý ú.) gréc. lek.
trichobezoár (klbkovitý, guľatý útvar v žalúdku z prehltnutých vlasov a chlpov) gréc. + franc. lek.
perla román.
margarita (guľovitý ú. v plášťovej dutine lastúrnikov vzniknutý vrstvením vnútornej vrstvy okolo cudzieho telieska) gréc. zastar. kniž.
entita (bližšie neurčený, skutočný al. predpokladaný ú.) lat. odb.
monáda (základná, ďalej nedeliteľná jednotka bytia) gréc. filoz.

pomôcka

sersám (p. pri práci, nástroj) maď. hovor. slang.
rekvizita (p. pre činnosť v divadle, športe a pod.) lat.
aparát (p. pre skúmanie, výpočet a pod., pomocné údaje k vedeckej práci) lat. odb.
organon (p. myslenia, poznania, bádania; p. pri práci, nástroj) gréc. kniž.
bakter (nedovolená p. pri písaní školských prác, ťahák) gréc. slang.
pons asinorum /azinó-/ (mnemotechnická p. na ľahšie zapamätanie pravidiel, vzorcov, slov cudzieho jazyka, oslí, somársky most, mostík) lat. kniž.
ortéza (p. umožňujúca funkciu postihnutého orgánu) gréc. lek.
protéza (umelá náhrada stratenej časti tela, napr. končatín, zubov) gréc.
planimeter (p. na určenie plochy rovinných obrazcov) lat. + gréc.
libela (kvapalinou naplnená p. na zistenie vodorovného smeru al. roviny, vodováha) lat.
pentagón (p. na vytyčovanie pravých uhlov) gréc. geod.
šablóna (p. s výrezmi na vytváranie opakujúcich sa vzorov; vzor na výrobu al. kontrolu rovnakých predmetov) hol.-nem.
servanta (p. cirkusového umelca, kúzelníka, slúžiaca na ukrytie predmetov) tal.-franc. odb.
pátričky (p. na modlenie so zrnkami na retiazke, ruženec) lat. hovor.
urim a tumim (pomôcky na prejavenie Božej vôle, kt. nosil izraelský veľkňaz v náprsníku rúcha, kamienok, tyčinka, šíp) hebr. porovnaj nástroj

päťuholník

pentagón gréc. geom.

mnohouholník

polygón (uzavretý m.) gréc. mat.
tetragón (štvoruholník) gréc. mat.
kvadrát (štvorec) lat. hovor. zastar.
paralelogram (štvoruholník, kt. protiľahlé strany sú rovnobežné, rovnobežník) gréc. mat.
deltoid (štvoruholník súmerný len podľa jednej uhlopriečky) gréc. geom.
trapéz (lichobežník) gréc. mat. zastar.
trapezoid (rôznobežník) gréc. mat.
rombus (kosoštvorec) gréc. geom.
romboid (kosodĺžnik) gréc. geom.
triangel lat.-nem. kniž. a odb. zastar.
trigón (trojuholník) gréc. odb.
pentagón (päťuholník) gréc. geom.
hexagón gréc. geom.
sexagon (šesťuholník) lat. + gréc.
heptagón (sedemuholník) gréc. geom.
oktogón (osemuholník) gréc. mat.

úrad

úrad 2 (verejné (administratívne) zariadenie, jeho budova)
byro- franc. v zlož. sl.
inštancia (ú. určitého stupňa, najmä súd) lat.
aparát (výkonný administratívny ú. a jeho pracovníci) lat.
ministerstvo lat.-franc.
ministérium lat. zastar.
rezort (ústredný správny ú. v určitom odbore štátnej správy) franc.
(štátny) department /dipá-/ (štátny) franc.-angl.
State Department /stejt dipá-/ (ministerstvo zahraničných vecí USA) angl.
Pentagón (ministerstvo obrany USA) gréc.
magistrát (mestský správny ú.) lat.
municipalita (samosprávny ú., najmä obecný, miestny, mestský) lat. práv.
hajtmanstvo (okresný, krajinský územný správny ú. v čes. krajinách, za Rakúska) nem. hist.
prefektúra (správny ú. v niektorých krajinách, napr. Francúzsko, Taliansko, Japonsko) lat.
inšpektorát (dozorný ú.) lat.
dikastérium (krajinský súdny ú.) gréc.-lat. zastar.
gubernium (vrcholný správny krajinský, zemský orgán v Prahe a Brne, 1763 – 1848) lat. hist.
colnica nem.
douane /duan/ (ú. na konanie o dávkach al. poplatkoch za prepravu tovaru cez hranicu) franc.
rektorát (ú. na správu vysokej školy) lat. škol.
dekanát (ú. na správu fakulty vysokej školy) lat. škol.
konzulát (zastupiteľstvo štátu vo veľkých mestách iného štátu, chrániaci najmä hosp. a práv. záujmy, ú., sídlo konzula) lat.
ambasáda (zastupiteľský ú., zastupiteľstvo, veľvyslanectvo) franc. dipl.
misia (ú. s istým poslaním, najmä zastupovanie štátu) lat.
nunciatúra (sídlo zástupcu Svätej stolice, Vatikánu) lat.
polícia (ú. bezpečnostných orgánov štátu) gréc.-nem.
komisariát franc.
komisárstvo (ú. al. ustanovizeň vedený osobou poverenou osobitnými, najmä voj. úlohami) lat.
komandatúra franc. hovor.
komando lat.-nem. zastar.
načalstvo (veliteľstvo, najmä voj.) rus. zastar.
admiralita (veliteľstvo vojnového loďstva) arab.
ofícium (cirk. ú.) lat. cirk.
fara (cirk. ú. spravujúci najmenšiu cirk. správnu jednotku) gréc.-lat.-nem.
ordinariát (pomocný biskupský ú. na správu diecézy) lat. cirk.
generálny vikariát (ordinariát vybavujúci správnu agendu) lat.
oficialát (ordinariát vybavujúci súdnu agendu) lat. cirk.
kúria (súbor najvyšších vatikánskych úradov, ktorými pápež spravuje rímskokatolícku cirkev, pápežský dvor) lat.
kongregácia (ú. pápežskej kúrie s presne vymedzenou právomocou) lat. cirk.
Sancta sedes /sankta sédes/ (pápežský ú., Svätá stolica) lat.
pastorát (protestantský farský ú. v Rakúsko-Uhorsku) lat. cirk. hist. porovnaj úradovňa

ministerstvo

ministerstvo lat.-franc.
ministérium lat. zastar.
rezort (ústredný správny úrad v určitom odbore štátnej správy) franc.
Pentagón (m. obrany USA) gréc.
(štátny) department /dipá-/ (štátny) franc.-angl.
State Department /stejt dipá-/ (m. zahraničných vecí USA) angl.
portefeuille /portföj/ (odbor pôsobnosti ministra, ministerský úrad) franc.