sadzobňa

kychta valcové zakončenie, horný otvor šachty vysokej pece nem. hut. slang. zastar.

otvor

apertúra otvorenie lat. kniž. a odb.
pór malý, drobný o., dutina, prieduch, škára, štrbina; drobný o. na povrchu tela gréc.-lat.
lenticela prieduch v kôre stromu lat. bot.
choána o. spájajúci ústnu a nosovú dutinu gréc. anat.
fenestra o. v sluchovom ústroji cicavcov, okienko lat. zool.
hiát medzera kosti, svalu a pod. lat. anat.
anus ritný o., riť lat. anat.
ano- ritný o., riť lat. v zlož. sl.
kloaka o. na tele niektorých stavovcov, spoločný vývod tráviacej, vylučovacej a pohlavnej sústavy lat. zool.
perforovanie o. vzniknutý prederavením al. prasknutím dutého orgánu pri chorobe al. poranení lat. lek.
spirákulum o. za okom žraloka, raje lat. zool.
ostium o. do tela húb na nasávanie vody lat. bot.
vizírka o. vo dverách, zasklený, priezor franc. zastar. hovor.
pupila o. v opt. prístroji obmedzujúci vnikajúci zväzok svetelných lúčov lat. fyz.
šachta vymurovaný, obmurovaný, úzky zvislý o. nem. stav.
vikier o. v streche nem.
hypeithros osvetľovací o. v streche antického chrámu gréc. archit.
compluvium kom- pravouhlý osvetľovací o. átria rímskeho domu lat.
luka lodný vstupný al. nakladací o. ? lod.
fárung o. na schádzanie do bane nem. ban. slang.
kychta horný o. šachty vysokej pece, valcové ústie, sadzobňa nem. hut. slang. zastar.
sonda umelý o. v zemi, skúšobný vrt, jama franc.
kráter vyústenie, ústie dráhy lávy, priehlbina na vrchole sopky gréc. geol.
maar már lievikovitý sopečný kráter vyhĺbený výbuchom sopky priamo v zemskom povrchu nem. geol.
fulgurit o. vzniknutý pretavením sypkej horniny úderom blesku, bleskovec lat. geol.
katavotrón dutina, puklina, cez kt. tečie voda do hĺbky, prepadávanie, ponor, v krasových oblastiach gréc. geol. porovnaj medzera

ústie

delta rozvetvené ú. rieky do jazera al. mora, rozvetvenie rieky pred ústím gréc.
estuár lievikovité ú. rieky, najmä do mora lat. geogr.
liman rozšírené ú. do mora vzduté kosou al. valom gréc.-rus. geogr.
guba ú. sibírskych riek do mora zabiehajúce hlboko do pevniny rus. geogr.
kráter otvor, vyústenie, ú. dráhy lávy, priehlbina na vrchole sopky gréc. geol.
maar már lievikovitý sopečný kráter vyhĺbený výbuchom sopky priamo v zemskom povrchu nem. geol.
istmus úzke spojenie gréc. lek.
kychta valcové zakončenie, horný otvor šachty vysokej pece, sadzobňa nem. hut. slang. zastar. porovnaj vyústenie

zakončenie

perfekcia lat. kniž.
ultimo ukončenie tal. zried.
fine koniec, záver tal.
finále záverečná scéna div. hry tal.
katastrofa záverečná časť div. hry, konečný obrat, tragické rozuzlenie gréc.
likvidácia zaniknutie, zastavenie, ukončenie činnosti, napr. podniku lat.
enteroceptor gréc. + lat. lek.
interoreceptor zmyslové nervové z. prijímajúce podnety zvnútra tela lat. fyziol.
eteroreceptor zmyslové nervové z. prijímajúce podnety zvonku lat. fyziol.
telereceptor zmyslové nervové z. prijímajúce podnety z diaľky gréc. + lat. fyziol.
coccyx kokk- z. chrbtice, kostrč gréc. lek.
serif priečne z. ťahu písmena, pätka písma gréc.-angl. polygr.
cimburie horný okraj hradieb, múrov a veží so zubami, výhľadmi a krytmi nem. archit.
machicoulis mašikuli ukončenie múrov hradieb stredovekých pevností franc.
pyramidión z. obelisku v tvare ihlana, spravidla pozlátené; z. pyramídy, hrobky egypt. kráľov gréc. archit.
pinakel z. veže v podobe malého ozdobného končistého stĺpika, najmä v gotike lat. archit.
lýza antický rímsový ukončujúci článok gréc. archit.
akroterion antický, renesančný a klasicistický ukončujúci prvok na rohoch a štítoch stavieb vo forme vejárovitej rastliny al. s postavou človeka, zvieraťa gréc. archit.
kychta valcové z., ústie, horný otvor šachty vysokej pece, sadzobňa nem. hut. slang. zastar.
terminácia z. reakčného reťazca pri reťazovej reakcii lat. fyz.
manžeta vyznačené al. ohrnuté z. rukáva na dolnom konci franc.
pat nerozhodné z. šach. hry remízou, keď sa nedá ťahať kráľom tal. šach.
mat arab.
šach mat víťazné z. šach. hry, porážka súpera perz. šach.
mansúba obsahovo hodnotné z. šach. hry arab. šach. porovnaj záver 1 koniec 1