označiť

označiť 1 urobiť značku, vyznačiť
signifikovať lat. kniž. a odb.
datovať opatriť písomnosť údajom o dobe a mieste jej vydania lat.
retrodatovať datovať skorším dátumom, ako bola písomnosť vyhotovená lat. zried.
postdatovať datovať neskorším dátumom, ako bola písomnosť vyhotovená lat.
signovať značiť knihy v knižnici, predmety v zbierke a pod. značkou; o. výtv. dielo podpisom al. značkou umelca lat. odb.
puncovať vyhlásiť; označkovať predmety z drahých kovov znakom pravosti a akosti tal.-nem.
stigmatizovať o. znakom, znamením kniž.; o. vypálením, vypáliť znamenie na tele otroka al. väzňa, v starom Grécku hist. gréc.
graduovať o. stupnicu na meracích prístrojoch lat. tech.
kalibrovať určiť a o. objem nádob a pod. tal.-franc. tech.

dosahovať

kulminovať d. najvyšší bod, vrchol, vrcholiť lat. kniž.
profitovať d. zisk, úžitok, prospech, získavať, ťažiť franc. hovor. al. kniž.
triumfovať d. veľký úspech, slávne víťazstvo, víťaziť lat.
skórovať d. bod, gól a tým meniť stav al. výsledok šport. zápasu angl. šport.
kvalifikovať sa d. spôsobilosť na vykonávanie určitej práce al. funkcie, vzdelávať sa, školiť sa lat.
graduovať d. akademickú hodnosť lat.
habilitovať sa d. vedecko-pedagogickú hodnosť, docentúru na základe obhajoby a posúdenia predloženej práce vedeckou radou lat. porovnaj získavať 1 získavať 3

získavať

získavať 1 dosahovať, nadobúdať
akvírovať nadobúdať vec al. osobu lat. zastar.
reprivatizovať nadobúdať späť znárodnený majetok na základe nároku na jeho vrátenie pôvodným vlastníkom lat. práv.
erbovať nadobúdať, dediť po predkoch, od predkov nem. zastar.
orientovať sa z. správy, údaje, oboznamovať sa, zoznamovať sa lat.-franc.
financovať z. a používať peňažné prostriedky franc. ekon.
refinancovať z. a používať cudzie prostriedky na krytie úveru poskytnutého dlžníkom lat. + franc. ekon.
graduovať dosahovať akademickú hodnosť lat.
habilitovať sa dosahovať vedecko-pedagogickú hodnosť, docentúru na základe obhajoby a posúdenia predloženej práce vedeckou radou lat.
emancipovať sa nadobúdať nezávislosť, oslobodzovať sa, vymaňovať sa, osamostatňovať sa, zbavovať sa závislosti lat.
ryžovať z. drahé kovy, drahokamy premývaním piesku al. horniny nem.
syntetizovať z. zložité chem. látky z jednoduchších zlučovaním gréc. chem.

označovať

označovať 1 robiť značku, vyznačovať
signifikovať lat. kniž. a odb.
datovať o. písomnosť údajom o dobe a mieste jej vydania lat.
retrodatovať datovať skorším dátumom, ako bola písomnosť vyhotovená lat. zried.
postdatovať datovať neskorším dátumom, ako bola písomnosť vyhotovená lat.
signovať značkovať, značiť knihy v knižnici, predmety v zbierke a pod. značkou; o. výtv. dielo podpisom al. značkou umelca lat. odb.
tetovať trvalo značkovať polynéz. poľnohosp. t. zvieratá
paginovať o. stránky knihy číslami, číslovať stránky, stránkovať lat. odb.
fóliovať číslovať listy rukopisu al. starých tlačovín; číslovať protiahlé strany v účtovnej knihe lat.
puncovať vyhlasovať; značkovať predmety z drahých kovov znakom pravosti a akosti tal.-nem.
ciachovať značkovať predmety a tým úradne potvrdzovať ich správnosť a použiteľnosť nem.
stigmatizovať o. znakom, znamením kniž.; o. vypálením, vypaľovať znamenie na tele otroka al. väzňa, v starom Grécku hist. gréc.
biľagovať verejne obviňovať, o. biľagom maď.
graduovať značkovať, o. stupnicu na meracích prístrojoch lat. tech.
kalibrovať určovať a značiť objem nádob a pod. tal.-franc. tech.

dosiahnuť

profitovať d. zisk, úžitok, prospech, získať, vyťažiť franc. hovor. al. kniž.
triumfovať d. veľký úspech, slávne víťazstvo, poraziť niekoho, zvíťaziť lat.
skórovať d. bod, gól a tým zmeniť stav al. výsledok šport. zápasu angl. šport.
vytrucovať získať, domôcť sa, vymôcť, vynútiť vzdorovaním sl. + nem. hovor.
kvalifikovať sa d. spôsobilosť na vykonávanie určitej práce al. funkcie, vzdelať sa, vyškoliť sa lat.
graduovať d. akademickú hodnosť lat.
habilitovať sa d. vedecko-pedagogickú hodnosť, docentúru na základe obhajoby a posúdenia predloženej práce vedeckou radou lat. porovnaj získať 1 získať 3

získať

získať 1 dosiahnuť, nadobudnúť
akvírovať nadobudnúť vec al. osobu lat. zastar.
reprivatizovať nadobudnúť späť znárodnený majetok na základe nároku na jeho vrátenie pôvodným vlastníkom lat. práv.
erbovať nadobudnúť, zdediť po predkoch, od predkov nem. zastar.
orientovať sa z. správy, údaje, oboznámiť sa, zoznámiť sa lat.-franc.
graduovať dosiahnuť akademickú hodnosť lat.
habilitovať sa dosiahnuť vedecko-pedagogickú hodnosť, docentúru na základe obhajoby a posúdenia predloženej práce vedeckou radou lat.
emancipovať sa nadobudnúť nezávislosť, oslobodiť sa, vymaniť sa, osamostatniť sa, zbaviť sa závislosti lat.
syntetizovať z. zložité chem. látky z jednoduchších zlučovaním gréc. chem.
vytrucovať dosiahnuť, domôcť sa, vymôcť, vynútiť vzdorovaním sl. + nem. hovor.

udeliť, udeľovať

amnestovať u. milosť, omilostiť gréc. práv.
privilegovať u. práv. výsadu, výhodu, uprednostniť, uprednostňovať, zvýhodniť, zvýhodňovať lat.
promovať slávnostne u. vysokoškolský diplom, akademický titul, vedeckú hodnosť lat.
aprobovať u. oprávnenie, spôsobilosť vyučovať na určitom stupni školy na základe skúšok lat. škol.
habilitovať u. al. dosiahnuť vedecko-pedagogickú hodnosť, docentúru na základe obhajoby a posúdenia predloženej práce vedeckou radou lat.
graduovať u. al. dosiahnuť akademickú hodnosť lat.
patentovať u. výlučné právo na využívanie vynálezu, zaobchádzanie s vynálezom lat. práv.
birmovať u. sviatosť kresťanovi na posilenie viery lat. cirk.
investitovať u. léno, uviesť vazala al. biskupa do držby léna lat. hist.