datovať

datovať lat.
retrodatovať d. listinu skorším dátumom, ako bola vyhotovená lat. zried.
postdatovať d. listinu neskorším dátumom ako bola vyhotovená lat.

označovať

označovať 1 robiť značku, vyznačovať
signifikovať lat. kniž. a odb.
datovať o. písomnosť údajom o dobe a mieste jej vydania lat.
retrodatovať datovať skorším dátumom, ako bola písomnosť vyhotovená lat. zried.
postdatovať datovať neskorším dátumom, ako bola písomnosť vyhotovená lat.
signovať značkovať, značiť knihy v knižnici, predmety v zbierke a pod. značkou; o. výtv. dielo podpisom al. značkou umelca lat. odb.
tetovať trvalo značkovať polynéz. poľnohosp. t. zvieratá
paginovať o. stránky knihy číslami, číslovať stránky, stránkovať lat. odb.
fóliovať číslovať listy rukopisu al. starých tlačovín; číslovať protiahlé strany v účtovnej knihe lat.
puncovať vyhlasovať; značkovať predmety z drahých kovov znakom pravosti a akosti tal.-nem.
ciachovať značkovať predmety a tým úradne potvrdzovať ich správnosť a použiteľnosť nem.
stigmatizovať o. znakom, znamením kniž.; o. vypálením, vypaľovať znamenie na tele otroka al. väzňa, v starom Grécku hist. gréc.
biľagovať verejne obviňovať, o. biľagom maď.
graduovať značkovať, o. stupnicu na meracích prístrojoch lat. tech.
kalibrovať určovať a značiť objem nádob a pod. tal.-franc. tech.

označiť

označiť 1 urobiť značku, vyznačiť
signifikovať lat. kniž. a odb.
datovať opatriť písomnosť údajom o dobe a mieste jej vydania lat.
retrodatovať datovať skorším dátumom, ako bola písomnosť vyhotovená lat. zried.
postdatovať datovať neskorším dátumom, ako bola písomnosť vyhotovená lat.
signovať značiť knihy v knižnici, predmety v zbierke a pod. značkou; o. výtv. dielo podpisom al. značkou umelca lat. odb.
puncovať vyhlásiť; označkovať predmety z drahých kovov znakom pravosti a akosti tal.-nem.
stigmatizovať o. znakom, znamením kniž.; o. vypálením, vypáliť znamenie na tele otroka al. väzňa, v starom Grécku hist. gréc.
graduovať o. stupnicu na meracích prístrojoch lat. tech.
kalibrovať určiť a o. objem nádob a pod. tal.-franc. tech.

uvádzať

uvádzať 1 hovoriť, poskytovať údaj
citovať doslovne u. cudzí výrok z knihy a pod. lat.
alegovať citovať z kníh, zákonov a pod. lat. práv.
operovať u. dôvody, dokazovať, zdôvodňovať, odôvodňovať, dôvodiť, využívať niečo ako dôkaz lat.
justifikovať u. nutné a dostatočné dôvody na uznanie pravdivosti určitého tvrdenia lat. log.
datovať u. na listine údaj o dobe a mieste jej vydania lat.
postdatovať u. neskorší dátum, ako bola listina vyhotovená lat.
retrodatovať u. skorší dátum, ako bola listina vyhotovená lat. zried.

uviesť

uviesť 1 povedať, poskytnúť údaj
citovať doslovne u. cudzí výrok z knihy a pod. lat.
alegovať citovať z kníh, zákonov a pod. lat. práv.
justifikovať u. nutné a dostatočné dôvody na uznanie pravdivosti určitého tvrdenia lat. log.
datovať u. na listine údaj o dobe a mieste jej vydania lat.
postdatovať u. neskorší dátum, ako bola listina vyhotovená lat.
retrodatovať u. skorší dátum, ako bola listina vyhotovená lat. zried.

zaradiť

systemizovať usporiadať, zatriediť veci, javy a pod. do sústavy gréc.
tarifovať z. tovary, práce, pracovníkov do určitých tried arab.-franc.
kategorizovať rozdeliť na skupiny, zatriediť, začleniť do skupín gréc.
subsumovať zahrnúť, podradiť lat. kniž.
datovať časovo z., určiť dobu, napr. vzniku, pôvodu lat.

zaraďovať

zaraďovať 1 začleňovať, zatrieďovať
systemizovať usporadúvať, zatrieďovať veci, javy a pod. do sústavy gréc.
tarifovať z. tovary, práce, pracovníkov do určitých tried arab.-franc.
kategorizovať rozdeľovať, deliť na skupiny, zatrieďovať, začleňovať do skupín gréc.
subsumovať obsahovať, zahrnovať, zahŕňať, podraďovať lat. kniž.
škatuľkovať triediť, rozdeľovať, najmä nasilu, neprimerane lat.
datovať časovo z., určovať dobu, napr. vzniku, pôvodu lat. porovnaj triediť

určovať

špecifikovať spresňovať, bližšie, podrobnejšie, presnejšie u., vymedzovať niečo lat. kniž. a odb.
precizovať presne vyjadrovať lat.-franc. kniž.
determinovať vymedzovať, predurčovať, podmieňovať lat.
indikovať stanovovať diagnostický al. liečebný postup lat. lek.
kvantifikovať vyjadrovať, u. množstvo, mieru hodnôt, vecí, javov v číslach, vyčísľovať lat.
termínovať vymedzovať, stanovovať, ohraničovať presný čas, lehotu lat.
datovať u. dobu, napr. vzniku, pôvodu, časovo zaraďovať lat.
periodizovať u. časové úseky, obdobia gréc.-lat.
delimitovať rozhraničovať, ohraničovať, vymedzovať, vytyčovať, odčleňovať, oddeľovať lat. d. hranicu, úlohy, právomoc
dimenzovať u. rozmer, mieru, rozsah lat.
definovať slovne vymedzovať, vykladať, objasňovať obsah, význam pojmu, výrazu lat.
formulovať slovne vyjadrovať, vymedzovať pojem, myšlienku, názor lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne formulovať, vyslovovať lat. kniž.
orientovať u. polohu, zemepisne, v cudzom prostredí lat.-franc.
orientovať sa u. svoju polohu lat.-franc.
situovať umiestňovať v priestore a čase lat. kniž.
lokalizovať umiestňovať, u. miesto; obmedzovať pôsobenie niečoho na iné miesto, miestne vymedzovať lat.-franc.
triangulovať u. pevné body na povrchu zeme pomocou siete trojuholníkov lat. geod.
navigovať u. polohu lodí a lietadiel a viesť ich po stanovenej trati lat. dopr.
domicilovať u. miesto splastnosti zmenky lat.
limitovať u. hranicu množstva, krajnú medzu, ohraničovať, obmedzovať, vymedzovať lat.
nominovať poverovať, menovať lat.
systemizovať u. počet a kvalifikáciu pracovných síl gréc.
delegovať u. a vysielať zmocneného zástupcu, delegáta, splnomocňovať, poverovať lat.
identifikovať u. totožnosť, zhodnosť lat.
dezignovať označovať, vyberať, navrhovať niekoho do funkcie, ustanovovať, poverovať funkciou lat.
profilovať u. ráz, tvar, podobu, utvárať franc.
preliminovať vopred, predbežne u. lat. kniž. a odb. p. plán, rozpočet
adresovať u. na určitú osobu a pod. franc.
normovať lat.
štandardizovať angl. kniž. a odb.
typizovať u. jednotnosť niečoho, napr. pravidiel, tech. riešení, zjednocovať gréc.-lat.
taxovať lat. odb.
šacovať u., vyčísľovať cenu, hodnotu, cenu, oceňovať, ohodnocovať, hodnotiť odhadom, odhadovať nem. lat. hovor. odb.
valutovať u. splatnosť pohľadávky, dlhu tal. účt.
penalizovať u. pokutu za nedodržanie zmluvy, jej výšku lat. práv. ekon.
kalibrovať u. a značiť objem nádob a pod. tal.-franc. tech.
sexovať u. pohlavie jednodňových kureniec lat. poľnohosp.
formátovať vopred u. usporiadanie údajov na disku lat. výp. tech.

určiť

adresovať franc.
špecifikovať spresniť, podrobnejšie, presnejšie vymedziť niečo bližšie lat. kniž. a odb.
precizovať presne u., vyjadriť lat.-franc. kniž.
determinovať vymedziť, predurčiť, podmieniť lat.
indikovať stanoviť diagnostický al. liečebný postup lat. lek.
kvantifikovať vyjadriť, u. množstvo, mieru hodnôt, vecí, javov v číslach, vyčísliť lat.
termínovať vymedziť, stanoviť, ohraničiť presný čas, lehotu lat.
datovať u. dobu, napr. vzniku, pôvodu, časovo zaradiť lat.
periodizovať u. časové úseky, obdobia gréc.-lat.
delimitovať rozhraničiť, ohraničiť, vymedziť, vytýčiť, odčleneniť, oddeliť lat. d. hranicu, úlohy, právomoc
dimenzovať u. rozmer, mieru, rozsah lat.
definovať slovne vymedziť, vyložiť, objasniť obsah, význam pojmu, výrazu lat.
formulovať slovne vyjadriť, vymedziť pojem, myšlienku, názor lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne formulovať, vysloviť lat. kniž.
orientovať u. polohu, zemepisne, v cudzom prostredí lat.-franc.
orientovať sa u. svoju polohu lat.-franc.
situovať umiestniť v priestore a čase lat. kniž.
lokalizovať umiestniť, u. miesto; obmedziť pôsobenie niečoho na iné miesto, miestne vymedziť lat.-franc.
domicilovať u. miesto splastnosti zmenky lat.
limitovať u. hranicu množstva, krajnú medzu, ohraničiť, obmedziť, vymedziť lat.
nominovať poveriť, vymenovať, ustanoviť lat.
systemizovať u. počet a kvalifikáciu pracovných síl gréc.
delegovať u. a vyslať zmocneného zástupcu, delegáta, splnomocniť, zmocniť, poveriť lat.
identifikovať u. totožnosť, zhodnosť lat.
dezignovať označiť, vybrať, navrhnúť niekoho do funkcie, ustanoviť, poveriť funkciou lat.
profilovať u. ráz, tvar, podobu, utvoriť franc.
preliminovať u. vopred, predbežne lat. kniž. a odb. p. plán, rozpočet
adresovať u. na určitú osobu a pod. franc.
normovať lat.
štandardizovať angl. kniž. a odb.
typizovať u. jednotnosť niečoho, napr. pravidiel, tech. riešení a pod., zjednotiť gréc.-lat.
valutovať u. splatnosť pohľadávky, dlhu tal. účt.
penalizovať u. pokutu za nedodržanie zmluvy, jej výšku lat. práv. ekon.
kalibrovať u. a označiť objem nádob a pod. tal.-franc. tech.
sexovať u. pohlavie jednodňových kureniec lat. poľnohosp.

začínať sa