Výsledky vyhľadávania

zjavenie

zjavenie

zjavenie 2 (nadprirodzené oznámenie, vnuknutie)
revelácia (nazmyslové z. vyššej pravdy) lat. náb.
epifánia (z. božstva v antike) gréc.
mystérium (nadrozumové z. pravdy, tajomstvo viery, zjavená pravda) gréc.-lat. teol.
teofánia (z. boha, božské z.) gréc. náb.
teopneustia (božské vnuknutie) gréc. náb.
apokalypsa (z. svätého Jána s proroctvom konca sveta) gréc. náb.
epifánia (Z. Pána, sviatok Troch kráľov, 6. januára) gréc. cirk.

pravda

recht nem. hovor. len v spojení „mať recht“
fakt (pravdivý poznatok, overiteľná skúsenosť, skutočnosť, danosť)) lat.
nuda veritas (holá p.) lat. kniž.
mystérium (zjavená p., nadrozumové zjavenie p., tajomstvo viery) gréc.-lat. teol.
revelácia (nazmyslové zjavenie vyššej p.) lat. náb.
in vino veritas (vo víne je pravda) lat. kniž.
veritas vincit (pravda zvíťazí) lat.

prelud

ilúzia (klamná predstava, skreslený vnem pod vplyvom emócií, vidina, klam) lat.
vízia (mylná zmätená predstava, zmyslový klam, vidina) lat. kniž.
fikcia (klamná predstava, vidina, zdanie, klam) lat.
fantazmagória gréc. kniž.
fantóm (výtvor, výplod predstavivosti, zdanie, vidina, prízrak, mam) gréc.-franc.
fotizmus (klamný zrakový vnem vznikajúci bez pôsobenia zmyslových podnetov, zrakový klam) gréc. lek.
déjà vu /deža vi/
déjà vécu /deža veki/ (klamný zmyslový dojem, vidina, mam, pocit, že človek už niekedy predtým niečo videl al. prežil) franc. psych.
halucinácia (porucha vnímania, keď vlastná predstava je vnímaná ako skutočnosť, zmyslový klam, vidina, mámenie) lat. psych.
pseudohalucinácia (halucinácia, ak pacient po čase zistí, že jeho zážitok nemá reálny podklad) gréc. + lat. lek. psych.
fantóm (prízrak, zjavenie, strašidlo) gréc.-franc. porovnaj predstava 2

sviatok

anthesteria /-tes-/ (starogréc. aténsky s. na počesť boha Dionýza) gréc. hist.
jul (starogerm. s. na oslavu zimného slnovratu) lat.
sabat hebr.
šábes (žid. s., siedmy deň v týždni zasvätený pokoju a oddychu, pripadajúci na sobotu; s. všeobecne pren.) hebr. hovor.
pascha aram.-gréc.
pesach (žid. s. nekvasených chlebov, slávený po prvom jarnom úplnku, pripomínajúci vyvedenie z Egypta) hebr. náb.
chanuka (žid. náb. s. na pamiatku nového vysvätenia jeruzalemského chrámu, osemdňová slávnosť) hebr. náb.
purim /púrím/ (žid. s. pripomínajúci záchranu Židov pred prenasledovaním perz. kráľa, slávený koncom februára) hebr.
sukot (žid. týždenný s. slávený na jeseň pri vinobraní, pripomínajúci putovanie púšťou) hebr.
šavout (žid. s. slávený sedem týždňov po Veľkej noci) hebr.
jom kipur (najväčší žid. s., s. zmierenia) hebr. kniž.
epifánia (s. Troch kráľov, Zjavenie Pána, 6. januára) gréc. cirk.
Vianoce (tradičné pôvodne kresťanské sviatky spojené s obdarúvaním) nem.
halloween /helovín/ (večer pred s. Všetkých svätých) angl.
bajrám (jeden z hlavných moslimských sviatkov) perz.-tur.
sabantuj (národný s. Tatárov a Baškirov po skončení jarných prác na poli) tur. porovnaj slávnosť 1

prízrak

chiméra gréc.
miráž (klamná predstava, prelud, vidina, zdanie, klam) franc. kniž.
fantazmagória gréc. kniž.
fantóm (výtvor, výplod predstavivosti, zdanie, vidina, prelud, mam, zjavenie) gréc.-franc. porovnaj prelud

strašidlo

fantazmagória gréc. kniž.
fantóm (výtvor, výplod predstavivosti, zdanie, vidina, prelud, mam, zjavenie, prízrak) gréc.-franc. porovnaj prízrak

kniha

kniha 2 (časť slovesného diela, zväzok)
tomus gréc.-lat. kniž.
volúmen (zväzok, diel knihy, lit. diela) lat. kniž.
pentateuch gréc.
tóra (časť Starého zákona, päť k. Mojžišových) hebr. cirk.
Genezis (1. k. Mojžišova, Kniha zrodu) gréc. bibl.
Exodus (2. k. Mojžišova, Vyjdenie) gréc.-lat.
Leviticus (3. k. Mojžišova, K. kňažská)
Numeri (4. k. Mojžišova, Čísla, výpočty)
Deuteronomium (5. k. Mojžišova, Druhý zákon) gréc. cirk.
žalmy (časť Starého zákona, chválospevy, zbierka 150 básní) gréc.-nem.
apokalypsa (časť Nového zákona, Zjavenie svätého Jána s proroctvom konca sveta) gréc. náb.
evanjelium /-ňie-/ (kresťanské svedectvo o Ježišovi Kristovi, životopis Ježiša Krista, časť biblie, Nového zákona) gréc.

spis

spis 2 (lit. dielo)
anepigraf (s. bez titulu, titilnej strany) gréc.
apokryf (nepravý, podvrhnutý, falošný s.) gréc.
opera omnia (úplné dielo vedca al. umelca, zobrané spisy, súborné vydanie) lat. kniž.
prodromus (predbežné, skrátené vydanie zobraných spisov) gréc.
inedita (nevydané spisy) lat. kniž.
opera selecta /selek-/ (vybrané spisy) lat. kniž.
pamflet vl. m.-angl.
paškvil (ostrý, útočný, hanlivý, výsmešný, urážlivý s., najmä aktuálny, namierený proti osobe, skupine al. javu, hanopis) tal.
diatriba (kritický, mravokárny al. hanlivý s.) gréc. hist.
traktát (vedecký s.) lat.
prolegomena (s. uvádzajúci do problematiky vedného odboru) gréc. pomn.
pentateuch gréc.
tóra (kniha Starého zákona, päť kníh Mojžišových) hebr. cirk.
Genezis (prvá kniha, Kniha zrodu) gréc. bibl.
Exodus (druhá kniha, Vyjdenie) gréc.-lat.
Leviticus (tretia kniha, Kniha kňažská)
Numeri (štvrtá kniha, Čísla, výpočty)
Deuteronomium (piata kniha, Druhý zákon) gréc. cirk.
žalmy (chválospevy, zbierka 150 básní) gréc.-nem.
evanjelium /-ňie-/ (spisy o živote, činoch, učení, smrti vzkriesení Ježiša Krista, časť Nového zákona, kresťanské svedectvo o Ježišovi Kristovi, životopis Ježiša Krista) gréc.
synoptické e. (prvé tri evanjeliá, kt. sa dajú porovnávať: Matúš, Marek, Lukáš) gréc. náb.
tetraevanjelium (štyri kanonické evanjeliá) gréc. náb.
apokalypsa (kniha Nového zákona, Zjavenie svätého Jána s proroctvom konca sveta) gréc. náb.
antilegomenon (kniha Nového zákona, kt. prijatie bolo pôvodne sporné) gréc. náb.
apokryf (náb. spis nezahrnutý do kánonu biblie) gréc. cirk. porovnaj dielokniharozprava 2

tajomstvo

tajomstvo 1 (niečo neznáme, záhadné, nepreskúmané)
arkánum lať. zastar. kniž.
mystika gréc.
mysticita gréc.
mysteriozita (tajomnosť, záhadnosť, tajuplnosť) gréc.-franc. kniž.
mystérium (tajomnosť, záhadnosť, tajuplnosť; hlboké t., tajuplná záhada; t. viery, zjavená pravda, nadrozumové zjavenie pravdy) gréc.-lat. teol.
ezoterika (tajnosť, utajenosť, uzavretosť, vedomosti a znalosti určené len zasväteným) gréc. kniž.
numerológia (mystika čísel) lat. + gréc.