Výsledky vyhľadávania

poézia

báseň

poézia (veršovaná, básnická slovesnosť, básnictvo) gréc.-franc.
poéma (rozsiahla epická al. lyricko-epická b., najmä v rus.; b. všeobecne) gréc.-rus.
poém (rozsiahla epická al. lyricko-epická b., najmä v rus.) gréc.-franc. zried. lit.
epopeja (rozsiahla výpravná epická veršovaná skladba, najmä hist.) gréc. lit.
rýmovačka (veršovaný útvar s malou umeleckou hodnotou, riekanka) gréc.
balada (lyricko-epická b. s ponurým dejom a so smutným koncom) franc. lit.
monostich (b., kt. má iba jeden verš) gréc. lit.
sonet (lyrická b. s dvoma štvorveršiami a dvoma trojveršiami, znelka) tal. lit.
rondeau /-dó/ (lyrická b. zložená z osem až pätnásť veršov vo dvoch al. troch slohách, úvodný verš sa opakuje na koncoch slôh) franc. lit.
rondel (lyrická b. zložená z dvanásť až šestnásť veršov v troch slohách s dvoma rýmami, prvé dva verše sa opakujú na konci druhej a tretej slohy) franc. lit.
epóda (b. zložená z pravidelne sa striedajúcich veršov, z kt. druhý je spravidla kratší) gréc. lit.
romanca (krátka lyricko-epická b. s rôznym obsahom a radostným, šťastným koncom; krátka lyricko-epická špan. ľudová b.) špan.-franc. lit.
madrigal (krátka lyrická žartovná b., neskôr milostná, od päť do dvanásť veršov, od 14. st.) tal. lit.
ritornel (krátka trojveršová b. vyslovujúca jednoduchú myšlienku, drobný postreh) tal.
rispet (lyrická štvorveršová b. so striedavým rýmom, neskôr osemveršová) tal. lit.
triolet (lyrická b. s duchaplným obsahom s ôsmimi až dvanástimi veršami a dvoma rýmami) gréc.-franc. lit.
melodráma (b. určená na prednes v sprievode hudby) gréc.
epigram (krátka, stručná b. vyjadrujúca vtipne vážnu al. satirickú myšlienku) gréc.
epitaf (b. na oslavu zomretého, básnický závet) gréc. lit.
genetliakum (b. na narodeniny) lat. lit.
expromptum (krátka b. napísaná bez prípravy, z náhleho popudu) lat. lit.
palinódia (b. popierajúca obsah inej básne toho istého autora) gréc.-lat. lit.
paramýtia (didaktická b. s námetom zo starých bájí) gréc. lit.
limeick /-ik/ (žartovná detská básnička, riekanka začínajúca: „Bol raz jeden (jedna)... menom ...“) angl. lit.
hymna (oslavná b., chválospev) gréc. lit.
óda (lyrická hymna) gréc. lit.
hymnus (b. al. skladba vznešeného, oslavného rázu) gréc.
dityramb (oslavná, nadšená b. al. pieseň) gréc. bás.
pajan (oslavná prosebná al. ďakovná b. gréc. bohom, pôvodne Apolónovi, s hudbou a tancom; oslavná b.) gréc. všeobecne kniž. zried.
žalm (náb. b. so smutným, clivým al. oslavným obsahom, pôvodne starozákonná) gréc.-nem.
elégia (b. so smutným, clivým, trúchlivým obsahom, rázom, žalospev) gréc.
nénia (b. vyjadrujúca bolesť, žiaľ nad smrťou) lat. lit.
epicédium (b. pri príležitosti úmrtia) gréc. bás.
de profundis /dé profundís/ (smútočná starozákonná pieseň, spev, modlitba, „z hlbín /duše/“) lat.
plankt (stredoveká b. s obsahom plaču Panny Márie a apoštola Jána nad mŕtvym Kristom) lat. lit.
silva (antická príležitostná b., desaťslabičné verše so striedavým rýmom; jedenásť a sedemslabičné verše so striedavým rýmom) špan. lat. lit.
sillos (gréc. b. zosmiešňujúca básnikov, filozofov a ich názory, v hexametroch) gréc. lit.
epyllion (krátka antická epická, výpravná b. v hexametroch) gréc. lit.
anakreontika (poézia s témou lásky, priateľstva, lásky, vína) vl. m. lit.
georgika (antické výchovné básne z dedinského, roľníckeho života) gréc. lit.
thrénos /tré-/ (starogréc. smútočný spev nad mŕtvym) gréc. lit.
Iliada (starogréc. Homérov epos o trójskej vojne)
rapsódia (starogréc. hrdinská epická b. s úryvkami z homérskych eposov) gréc. lit.
idyla gréc.-franc.
selanka poľ. lit.
bukolika gréc.
ekloga gréc.
pastorela (b. ospevujúca prostý pokojný vidiecky život, život pastierov) tal. lit.
dumka (ukraj. hist. al. hrdinská b.) ukraj.
siciliána (osemveršová b. so striedavým rýmom, pôvodne na Sicílii) vl. m. lit.
gesta (stredoveké franc. cykly epických básní o hrdinských činoch) lat. lit.
sestína (lyrická b. so šiestimi šesťveršovými strofami a záverečným trojverším, provensalského pôvodu, pestovaná trubadúrmi) lat. lit.
sirvent (príležitostná b. provensalského pôvodu) provens. lit.
minnesang (nem. stredoveká rytierska ľúbostná poézia) nem. lit. hud.
sága (starý severský hrdinský epos v próze o kráľoch, legendárnych postavách a rodoch) germ. lit.
rima (island. stredoveká epická b. zložená zo štvorveršových slôh s hist. a mýtickým námetmi) island. lit.
makáma (dielo arab. poézie) arab. lit.
rubáí (perz. štvorveršová b.) arab. lit.
ghazal (orient. krátka lyrická b., najmä ľúbostná, päť až pätnásť dvojverší) arab.
kasyda (arab., perz. al. tur. dlhšia príležitostná oslavná al. hanlivá b.) arab.
kávja (ind. umelá poézia so zdĺhavým opisom, prirovnaniami, básnickými ozdobami a pod.) sanskrit
jukara (epos Ainuov, najstarších obyvateľov Japonska, kt. recitovali al. spievali ľudoví rozprávači) jap. hist. lit.
tanka (základná forma jap. poézie s tridsaťjeden slabikami v piatich veršoch) jap. lit.
haiku (jap. trojveršová b. so záväzným počtom slabík, päť-sedem-päť) jap. lit.
pantun (malaj. ľudová b. so štvorveršovými strofami a striedavým rýmom) malaj. lit.
parastich (b., v kt. prvé al. posledné písmená veršov tvoria slovo al. vetu poskytujúcu informáciu) gréc. lit.
telestichon (b., v kt. posledné písmená každého verša zhora nadol tvoria slovo a pod.) gréc. lit.
mezostich (b., v kt. prostredné písmená veršov tvoria slovo a pod.) gréc. lit.
tautacizmus (veršovaný útvar, v kt. sa všetky verše al. slová začínajú rovnakým písmenom) gréc. lit.
ideogram (b. napísaná al. vytlačená do určitého obrazca) gréc. lit.
typogram (antická b. grafickou formou napodobňujúca predmet, kt. sa týka) gréc. lit. porovnaj veršsloha

čaro

šarmantnosť (osobná príťažlivosť, pôvab) franc.-angl.
gracióznosť (vyberanosť, pôvab, pôvabnosť, ladnosť, jemnosť, najmä ženská) lat. kniž.
poézia (pôvab, kúzlo) gréc.-lat.
romantizmus (silné citové pôsobenie nevšednosťou, malebnosť, podmanivosť, príťažlivosť, čarovnosť) franc.
šmrnc (vyberanosť, ladnosť, ľahkosť, švih) nem. hovor. expr.
rajc (č., najmä ženské, príťažlivosť, dráždivý pôvab, dráždivosť) nem. subšt.
sexappeal /seksepíl, segzepíl/
sexepíl (pohlavná príťažlivosť) angl.

básnictvo

poézia (veršovaná, básnická literatúra, písomníctvo) gréc.-franc.
ars poetica tal. kniž.
Parnas (básnické umenie) gréc. vl. m. pren. porovnaj báseň

tvorba

tvorba 2 (umelecká al. vedecká práca; jej výsledok)
produkcia (súhrn umeleckých výtvorov; t. všeobecne) lat.
múza (umelecká t.) vl. m. kniž.
kreácia (tvorenie, najmä umelecké) lat.
textácia (tvorenie jaz. prejavu) lat.
fabulácia (tvorenie, vymýšľanie dejovej osnovy diela) lat. lit.
literatúra (súhn slovesných, písomných prejavov, umeleckých a odb. diel, slovesnosť, písomníctvo) lat.
poézia (umelecká slovesná veršovaná t., básnická literatúra, básnictvo) gréc.-franc.
erotika (ľúbostná básnická t.) gréc. lit.
meistersang /maj-za-/ (piesňová t. nem. básnikov a skladateľov, pôvodne remeselníkov, mešťanov, 15. – 16. st.) nem. lit. hud.
próza (umelecká slovesná neveršovaná t., literatúra) lat.
beletria (krásna, umelecká literatúra, nie odborná, najmä neveršovaná) franc. lit.
manierizmus (umelecká šablónovitá, meravá t.) franc. pejor.
epištolografia (písanie listov so zámerom vzniku umeleckého diela) gréc. lit.
kompozícia (t. hudby, skladanie skladieb) lat. hud.
aleatorika (kompozícia ponechávajúca priestor interpretovi a náhode) lat. hud.
folklór (ľudová materiálna t., slovesná, hud., tan. a dram. časť ľudovej kultúry) angl.
legislatíva lat. práv.
legislácia (t. práv. noriem, zákonodarstvo) lat. práv. zried.
medailérstvo (t. kovových medailí používaných ako vyznamenanie al. pamiatka) tal.-franc.
vizualizácia (t. trojrozmerného modelu niečoho pomocou počítača) lat. odb. porovnaj dielovýtvorpísomníctvomaľba ...

pôvab

poézia (čaro, kúzlo) gréc.-lat.
gracióznosť (vyberanosť, pôvabnosť, ladnosť, jemnosť najmä ženská) lat. kniž.
šarmantnosť (osobná príťažlivosť, čaro) franc.-angl.
pitoresknosť (malebnosť, pestrofarebnosť) tal.-franc. kniž.
rajc (dráždivý p., čaro, najmä ženské, príťažlivosť, dráždivosť) nem. subšt. porovnaj čaro

písomníctvo

literatúra (súhn slovesných, písomných prejavov, umeleckých a odb. diel, slovesnosť) lat.
poézia (veršovaná, básnická literatúra, básnictvo) gréc.-franc.
ars poetica lat. kniž.
Parnas (básnické umenie) gréc. vl. m. pren.
próza (slovesná neveršovaná literatúra) lat.
beletria (krásna, umelecká literatúra, nie odborná, najmä neveršovaná) franc. lit.
paraliteratúra (populárna masová literatúra, niekedy podradná) gréc.+lat. porovnaj dielokniha 1báseň

trieda

trieda 1 (skupina ľudí, vecí al. javov so spoločnými znakmi)
ordo /-dó/ lat. kniž. a odb.
klasa lat. hovor.
kategória (druh javov, predmetov, ľudí a pod. so spoločnými znakmi) gréc.
subkategória (nižšia, čiastková kategória) gréc.-lat. kniž. a odb.
formát (druh, typ programu) angl. publ.
panel (súbor osôb vybraných na sociologický výskum, kt. sa podrobujú opakovanému výskumu) lat.-hol. sociol.
séria lat.
šnúra (skupina vecí, činností rovnakého druhu) nem. slang.
extenzia (trieda predmetov označených určitým výrazom; rozsah, význam výrazu al. pojmu) lat. lingv.
nácia (skupina ľudí al. zvierat so spoločnými záujmami, vlastnosťami, spoločnosť) lat. hovor. expr.
generácia (súbor osôb, kt. sa narodili a žili približne v rovnakej dobe, spojených názormi a pod., pokolenie) lat.
sukrescencia (nová generácia, dorast) lat.
antecedencia (generácie, kt. v rodine predchádzajú) lat.
etnikum (skupina ľudí spojená spoločným pôvodom, kultúrnymi znakmi, jazykom, mentalitou a tradíciami, národné al. národnostné spoločenstvo, národ, národnosť) gréc.
etnos (skupina ľudí spojená spoločným jazykom, územím, príp. náboženstvom, národ, národnosť, kmeň, rod) gréc.
rasa (skupina ľudí s podobnými telesnými znakmi, plemeno; skupina určitého druhu zvierat vytvorená človekom za určitých podmienok, plemeno) arab.-franc. porovnaj vrstva 2
žáner (umelecký druh) franc.
poézia (veršovaná, básnická literatúra, básnictvo) gréc.-franc.
lyrika (základný žáner, v kt. prevláda vnútorné prežívanie, vyznania, city, postoje, nálady) gréc.
epika (základný dejový, výpravný žáner založený na rozprávaní) gréc. lit.
próza (slovesná neveršovaná literatúra) lat.
beletria (krásna, umelecká literatúra, nie odborná, najmä neveršovaná) franc. lit.
dráma (základný žáner, v kt. sa dej uskutočňuje prostredníctvom priamej reči a konaním postáv) gréc. porovnaj kniha 1dielospis 2báseňpoviedkarománrozprávkabájrozprávaniehra 1rozprava 2článok 1výpoveď 1prejav 1napodobnenina a pod.
bantam (hmotnostná kategória pästiarov, 51 – 54 kg, vzpieračov a zápasníkov) vl. m. šport.
velter (hmotnostná kategória pästiarov do 67 kg, zápasníkov do 78 kg) angl. šport.
societa (skupina jedincov toho istého druhu vytvorená na určitú dobu) lat. zool.
ekotyp (skupina jedincov určitého druhu prispôsobená určitým životným podmienkam) gréc. biol.
taxón (skupina určitých organizmov v rovnakom systémovom zaradení, druh) gréc. biol.
ekospecia (taxón určiteľný a rozoznateľný svojimi ekologickými vlastnosťami) gréc. + lat. biol.
divisio (oddelenie v sústave rastlinstva) lat. porovnaj druh 1

idylický

idylický gréc.-franc.
bukolický gréc.
pastorálny (prikrášľujúci život v prírode a na vidieku, pastiersky, pokojný) lat. b., s., p. poézia
elyzejský gréc. básn.
arkádsky (rajský, blažený) vl. m. zastar. kniž.