Výsledky vyhľadávania

vnímanie

percepcia lat. psych.
sensus /-zus/ lat.
-estézia (pociťovanie) gréc. v zlož. sl.
recepcia (pociťovanie, chápanie) lat. kniž. a odb.
percepcia (uvedomelé vlastné v. vonkajších podnetov, záverečná fáza) lat. psych.
estézia (v. pocitov pôsobením podnetov na zmyslové orgány, pociťovanie) gréc. psych.
organoleptika (pociťovanie vlastností látok zmyslami) gréc. odb.
chemorecepcia (v. podnetov chem. povahy, chuť, čuch) gréc. + lat. biol.
interorecepcia (v. podnetov z vnútorného prostredia) lat. lek. psych.
exterocepcia (v. podnetov zvonku) lat. psych. lek.
hyperpatia (zvýšená vnímavosť na rôzne podráždenia) gréc. lek.
stereotypnosť (ustálené, opakované, navyknuté, nemenné, jednotvárne v.) gréc.
psychoesteréza (v. chladu) gréc. lek.
autofónia (zosilnené v. vlastnej reči pri nádche a pod.) gréc. lek.
algézia (v. bolesti) gréc. lek.
analgia (znížené v. bolesti z dôvodu prerušenia al. poškodenia nervových vláken) gréc. lek.
hypoalgia (znížené v. bolesti) gréc. lek.
hyperalgézia (zvýšené v. bolesti) gréc. lek.
synalgia (v. bolesti aj zo zdravého orgánu) gréc. lek.
paralgia (v. bolestivých pocitov ako príjemných) gréc. lek.
palestéza (vibračné v. chvenia ladičky na miestach, kde je kosť pod kožou) gréc. lek.
tachyfylaxia (oslabenie účinku liečebnej látky pri dlhšom užívaní, znížená vnímavosť organizmu na liek) gréc. farm. lek.
telestézia (v. bez účasti známych zmyslových orgánov s pohybovou reakciou, napr. prútikárstvo) gréc.
proskopia (mimozmyslové v., schopnosť predvídať budúcnosť, jasnovidectvo) gréc.
lucidita (schopnosť predvídať budúcnosť al. vidieť do minulosti) lat. psych.
telepatia (mimozmyslové v., prenos informácií, myšlienok od odovzdávajúcej k prijímajúcej osobe bez účasti známych zmyslov) gréc. psych.
paragnóza (mimozmylové rozpoznávanie, poznávanie predmetov, javov bez účasti bežných zmyslov) gréc. psych. porovnaj citlivosť 1vnímavosťzraksluchchuť 1čuchhmat

poznanie

onto- gréc. v zlož. sl.
kognícia (poznávanie) lat.
episteme (rozumové p.) gréc. filoz.
gnóza (zmyslové a rozumové p.) gréc. kniž.
paragnóza (poznávanie predmetov, javov bez účasti bežných zmyslov, mimozmylové rozpoznávanie, jasnovidnosť) gréc. psych.
doxa (zmyslové, nepravé p.) gréc. filoz.
a priori (p. nezávislé na zmyslovej skúsenosti) lat. kniž. filoz.
a posteriori (p. vychádzajúce zo zmyslovej skúsenosti) lat. kniž. filoz.
intuícia (pochopenie pravdy bez úvahy, vnuknutie, nápad) lat.
autopsia (vlastné, osobné p., vlastná skúsenosť) gréc. kniž. a odb.
epistémé (pravé p. ako súvislosť dôvodov a podstát vecí, veda) gréc. filoz.
pansofia (všeobecné p., sústava všetkých znalostí, myšlienka všeobecnej vedy, vševeda) gréc. filoz.
teopneustia (Božské vnuknutie) gréc. náb.
bódhi (p. najvyššej pravdy v budhizme, osvietenie) ind. porovnaj poznatokjasnovidnosť

jasnovidnosť

proskopia (jasnovidectvo, mimozmyslové vnímanie, schopnosť predvídať budúcnosť) gréc.
lucidita (schopnosť predvídať budúcnosť al. vidieť do minulosti) lat. psych.
clairvoyance /klérvoajans/ (predvídavosť, prezieravosť) franc.
teomantia (j. z Božieho vnuknutia) gréc.
telepatia (prenos informácií, myšlienok od odovzdávajúcej k prijímajúcej osobe bez účasti známych zmyslov, mimozmyslové vnímanie) gréc. psych.
paragnóza (poznávanie predmetov, javov bez účasti bežných zmyslov, mimozmyslové rozpoznávanie) gréc. psych. porovnaj veštectvo