Výsledky vyhľadávania

pamäť

pamäť 2 (pamiatka, spomienka)
pro memoria /-mó-/ (na p., na pamiatku) lat. kniž.
in perpetuum memoriam /-pé- -mó-/
in perpetuam rei memoriam /-pé- -mó-/ (na večnú p.) lat. kniž.
memoria in aeterna /éter-/ (vo večnej p.; na večnú pamiatku) lat.
in memoriam (na p., na pamiatku, posmrtne) lat. kniž.
felicis memoriae /felícis memó-/ (blahej p.) lat. kniž.
beatae memoriae /-té -rié/
piae memoriae /pié –rié/ (blahej pamäti) lat. kniž.
post memoriam hominum (kam až siaha ľudská pamäť) lat. kniž. porovnaj spomienka

pamäť

pamäť 3 (zariadenie počítača na uchovávanie informácií)
hard disk (magnetická disková pevná p., pevný disk) angl. výp. tech.
register (p. s malou kapacitou na prechodné uloženie informácií) lat. kyb.
RAM angl. skr.
ramka (dočasná vnútorná p.) angl. hovor.
cache (miestna p. s malou kapacitou a rýchlym prístupom) angl.
stack (zásobníková p.) angl. výp. tech.
memory stick /stik/
USB (zariadenie na ukladanie a prenos dát medzi počítačmi a pod.) angl. výp. tech.
catridge /katridž/ (zásuvný pamäťový modul) angl. výp. tech.
buffer /bafer/
bufer (časová, vyrovnávacia p.) angl. výp. tech.

pamäť

pamäť 1 (schopnosť uchovávať a vybavovať si vnemy)
-mnesia /mnézia/
mnemo- gréc. v zlož. sl.
amnézia (strata p. v dôsledku choroby al. úrazu) gréc. lek.
absencia (náhla krátka strata vedomia al. p.) lat. lek.
amencia (strata p., orientácie, chorobná roztržitosť, zmätenosť) lat. lek.
hypomnézia (vrodená slabosť p.) gréc. lek.
presbyofrénia /prez-/ (starecká slabomyseľnosť, oslabenie p. a vnímania v starobe) gréc. lek.
pseudomnézia (strata p. pri hystérii al. duševnej poruche) gréc. lek.
deteriorácia (strata rozumových schopností, úbytok p., úsudku) lat. lek.
dysmenzia (porucha p.) gréc. lek.
paramnézia (porucha p. so spomienkovými preludmi) gréc. lek. psych.
mnemasténia (duševná choroba prejavujúca sa ochabovaním, stratou p.) gréc. lek. psych.

služba

služba 1 (inštitúcia plniaca spoločenské potreby, jej činnosť)
service /-vis/ (služba všeobecne; opravárska a pod. s.) angl.
full servis (úplný, kompletný servis) angl.
terciér (služby v najširšom chápaní) lat. ekon.
kriminálka (s. potierajúca, stíhajúca trestnú činnosť, zločinnosť) lat. hovor.
polícia (vnútorný bezpečnostný zbor, jednotky vnútornej bezpečnosti, bezpečnostné orgány štátu) gréc.-nem. porovnaj zbor
ochranka (ozbrojená bezpečnostná s. významnej osoby al. inštitúcie) rus. hovor.
agentúra lat.
rozviedka (výzvedná, prieskumná s.) rus.
kontrarozviedka (s. zameraná proti nepriateľskej špionáži) lat. + rus.
abwehr /-vér/ (nem. voj. s.) nem. hist.
sanita (pomocná zdravotná s.) lat.
paramedicína (pomocné lekárske, zdravotnícke činnosti a služby) gréc. + lat.
telex (medzinárodná ďalekopisná s. na vzájomné spojenie medzi účastníkmi) angl. skr.
telefax gréc. + lat.
fax (s. na elektronický prenos textových, obrazových a pod. dokumentov po telefónnej sieti) angl.
teletex (s. umožňujúca písomnú korešpondenciu na základe automatického prenosu z pamäte do pamäte zariadenia, napr. počítača) gréc. + lat.
teletext (s. na prenos textových informácií spoločne s televíznym signálom) gréc. + lat.
roaming /rou-/ (s. umožňujúca využitie mobilu v inej sieti, najmä v zahraničí) angl.
paging /pejdži-/ (podávanie správ prostredníctvom rádiokomunikačnej siete, verejná telekomunikačná s. pre účastníkov s malým prijímačom, vyhľadávanie osôb a ich vyrozumenie o tom, že sú volané) angl.

uložiť

uložiť 1 (dať, umiestniť niekoho, niečo niekam)
archivovať (založiť písomné dokumenty a pod. do archívu) gréc.
reponovať (u., vrátiť na pôvodné miesto) lat. kniž. r. spis, zlomeninu
sejvnúť (u. do pamäte počítača) angl. slang.
deponovať (dať do úschovy v banke, uschovať) lat. d. peniaze, cenné predmety
ad acta /akta/ (ku spisom, do spisov; odložiť, založiť, u. ako vybavené al. aj bez vybavenia) lat. kniž. admin. u. ad a. porovnaj umiestniť

ukladať

ukladať 1 (dávať, umiestňovať niekoho, niečo niekam)
šichtovať (u. drevo a pod. do vrstiev) nem. hovor.
archivovať (zakladať písomné dokumenty a pod. do archívu) gréc.
reponovať (u., vracať na pôvodné miesto) lat. kniž. r. spis, zlomeninu
sejvovať (u. do pamäte počítača) angl. výp. tech. slang.
deponovať (dávať do úschovy v banke, uschovávať) lat. d. peniaze, cenné predmety
krechtovať (u., uskladňovať zemiaky, zeleninu a pod. do hroble) nem. poľnohosp. hovor. porovnaj umiestňovať

nahrať

loadnúť /loud-/ (n. program a pod. do pamäte počítača) angl. slang.

posmrtne

in memoriam (na posmrtnú pamiatku, na pamäť) lat. kniž.
post mortem [p. m.] (po smrti) lat. porovnaj posmrtný

zaznamenať

zaregistrovať (zapísať do zoznamu, súpisu, najmä abecedného, zaznačiť, zachytiť) lat.
zaevidovať (zapísať) sl. + lat.
kótovať (z. kurzy al. ceny na burze) franc. obch.
loadnúť /loud-/ (nahrať program a pod. do pamäte počítača) angl. slang.

dávno

post memoriam hominum (kam až siaha ľudská pamäť) lat. kniž.

zavádzanie

zavádzanie 1 (dopravovanie vedením)
inštalácia (z. tech. vybavenia, napr. do budovy) lat. tech.
instilácia (z. liečivej látky do tela po kvapkách, vkvapkávanie) lat. lek.
infúzia (prívod tekutín do organizmu, napr. do žily, konečníka, z liečebných dôvodov) lat. lek.
intubácia (z. pružnej rúrky do priedušnice na zabezpečenie priechodnosti horných dýchacích ciest) lat. lek.
ionoforéza (z. liekov do tela cez pokožku elektrickým prúdom) gréc. lek.
drenáž (z. rúrky na odvádzanie výlučkov, hnisu a pod. z rany al. telovej dutiny) angl.-franc.
pedikácia (z. penisu do ritného otvoru) gréc. lek.
elektrifikácia (z. elektrickej energie) gréc. + lat.
rádiofikácia (z. rozhlasu po drôte) lat.
boot /bút/
bootovanie /bút-/ (z. operačného systému, programu do operačnej pamäte počítača) angl. výp. tech.
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 14. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.