Výsledky vyhľadávania

napätie

napätie 1 (napätá pozornosť, očakávanie; duševná námaha)
nervozita (duševný nepokoj spojený s úzkosťou, podráždenosťou, zvýšená nervová dráždivosť) lat.
rajzefíber (nervozita pred ďalekou cestou, cestovná horúčka) nem. expr.
tréma (neistota, strach, nervozita pred vystúpením na verejnosti, skúškou a pod.) lat.-tal.
tenzia (citové napätie, úzkosť) lat. psych.
anxieta (neurčité tiesnivé n., úzkosť bez konkrétnej príčiny, podoby) lat. lek. psych.
dysfória (stav n., úzkosti, nepokoja, podráždenia, rozladenosti) gréc. psych.
psychóza (stav duševného n., nepokoja v skupine ľudí, hromadný duševný nepokoj) gréc.
stres (nadmerné n. organizmu, stav organizmu pri nadmernej záťaži, prijímaní podnetov nadmerne zaťažujúcich organizmus) angl. lek.

podráždenosť

podráždenosť 1 (rozčúlenie, vzrušenie, hnev)
excitácia (vzrušenie, podráždenie, nepokoj) lat. lek. psych.
hystéria (duševný stav pripomínajúci duševnú chorobu prejavujúci sa p., popudlivosťou, nepríčetnosťou) gréc.
hysák (záchvat p., nepríčetnosti) gréc. slang.
psychóza (hromadný duševný nepokoj, stav duševného napätia, nepokoja v skupine ľudí) gréc.
afekt (prudká, krátkodobá citová reakcia nezodpovedajúca podnetu, pohnutie mysle, porušenie duševnej rovnováhy, strata sebakontroly vôľou, prchkosť, rozčúlenie, vzplanutie, vzrušenie) lat.
afekcia (citový záchvat) lat. psych.
nervozita (duševný nepokoj spojený s p., úzkosťou, zvýšená nervová dráždivosť) lat.
rajzefíber (nervozita pred ďalekou cestou, cestovná horúčka) nem. expr.
animozita (silne záporný citový postoj, zaujatosť, nevôľa, nechuť, odpor) lat. kniž.
eretizmus (stav p., vzrušenia) gréc. lek.
dysfória (stav p., úzkosti, nepokoja, napätia, rozladenosti) gréc. psych.
sténia (trvalé duševné vzrušenie) gréc. porovnaj vzrušenie

nepokoj

nervozita (duševný n. spojený s úzkosťou, podráždenosťou, zvýšená nervová dráždivosť) lat.
rajzefíber (nervozita pred ďalekou cestou, cestovná horúčka) nem. expr.
excitácia (vzrušenie, podráždenie, podráždenosť) lat. lek. psych.
dysfória (stav n., úzkosti, podráždenia, napätia, rozladenosti) gréc. psych.
oneirodýnia (nočný n. spôsobený nervovým rozrušením) gréc. psych. lek.
psychóza (hromadný duševný n., stav duševného n., napätia v skupine ľudí) gréc.
iactatio /jaktácio/
jaktácia (prudký n., zmietanie na lôžku) lat. lek.
hyperaktivita (nadmerná, neúčelná pohybová aktivita, pohybový n.) gréc. + lat. psych.
agitácia (chorobný n. prejavujúci sa bezúčelným pobiehaním) lat. lek.
akatízia (neposednosť ako prejav neurotického stavu, prejavujúca sa pobiehaním) gréc. lek. porovnaj vzrušenie

dráždivosť

dráždivosť 2 (vzrušovanie)
nervozita (duševný nepokoj spojený s úzkosťou, podráždenosťou, zvýšená nervová d.) lat.
erotománia gréc. lek.
hypersexualita (nadmerná vystupňovaná túžba po pohlavnom styku, chorobná pohlavná dráždivosť a žiadostivosť, vystupňovanie pohlavných záujmov a pudov) gréc. + lat. lek.
libido (pohlavné al. erotické prianie, vzrušenie) lat. lek. biol.
satyriáza (chorobná erotománia u mužov) gréc. lek.
nymfománia (erotománia u žien) gréc. lek.
metrománia gréc. lek.
andrománia gréc. lek.
uterománia (chorobná erotománia u žien) lat. + gréc. lek.
ovariománia (nenásytná erotománia u žien) lat. + gréc. lek. porovnaj príťažlivosť 2zmyselnosť

úzkosť

depresia lat. lek. psych.
depresívnosť (citový stav prejavujúci sa smutnou náladou, pocitom menejcennosti, stratou záujmov, ľútostivosťou a pod., skleslosť, skľúčenosť, stiesnenosť) lat.
nervozita (duševný nepokoj spojený s ú., podráždenosťou, zvýšená nervová dráždivosť) lat.
tymopatia (duševné rozladenie, trudomyseľnosť) gréc. lek.
tenzia (citové napätie) lat. psych.
anxieta (ú. bez konkrétnej príčiny, podoby, neurčité tiesnivé napätie) lat. lek. psych.
dysfória (stav ú., nepokoja, podráždenia, napätia, rozladenosti) gréc. psych.
agorafóbia (strach z veľkého priestranstva a z verejného vystúpenia) gréc. lek. porovnaj strach

neistota

indeterminácia (neurčitosť, nejasnosť) lat.
vágnosť (neurčitosť, nejasnosť, nepresnosť) lat. v. pojmu
dubitácia (pochybovanie, nerozhodnosť, váhanie) lat. kniž.
tréma (napätie, strach, nervozita pred vystúpením na verejnosti, skúškou a pod.) lat.-tal.

strach

horor (hrôza, zdesenie) angl. hovor.
tréma (napätie, neistota, nervozita pred vystúpením na verejnosti, skúškou a pod.) lat.-tal.
panika (zdesenie, najmä masové, pred skutočným al. zdanlivým nebezpečenstvom, vyvolávajúce zmätok) gréc.-franc.
defetizmus (s. z porážky, neúspechu, nedostatok sebadôvery, porazenectvo, malovernosť, malodušnosť, bojazlivosť) franc.
fóbia gréc. lek.
-phobia /fó-/
-fóbia (chorobný s. z predmetu, osoby, udalosti) gréc. v zlož. sl.
pavor nocturnus /nok-/ (nočný s., náhle, vyľakané prebudenie u detí) lat. lek. psych.
horror vacui /vákuí/ (s. z prázdnoty, názor, že príroda neznáša prázdny priestor) lat. kniž.
pantofóbia (s. zo všetkého, prestrašenosť) gréc. lek.
xenofóbia (s. zo všetkého cudzieho, neznámeho) gréc. kniž.
antropofóbia (s. z ľudí) gréc. lek.
autoostrakizmus (s. z ľudí, ťažké samotárstvo) gréc. lek.
monofóbia (s. z osamelosti) gréc. lek.
eremofóbia (s. zo samoty, osamotenia) gréc. lek.
kleptofóbia (s. pred krádežou, okradnutím) gréc.
tanatofóbia (neodvôvodnený neurotický s. zo smrti) gréc. lek.
nekrofóbia (s. z mŕtvol) gréc. lek.
tafefóbia (s. pred pochovaním zaživa) gréc. lek.
teofóbia (s. z božieho trestu, hnevu) gréc. lek. psych.
onomatománia (s. z vyslovenia určitého slova) gréc. lek.
akribofóbia (s. pisateľa, že niečo napísal nesprávne) gréc. lek.
logofóbia (neurotický s. pred vlastným jaz. prejavom) gréc. lek.
fonofóbia (s. z rozprávania, prejavom kt. je zajakavosť) gréc. lek.
lalofóbia (s. z hovorenia u ľudí s rečovou chybou) gréc. lek.
ergofóbia (s. z práce, konania, vystupovania) gréc. lek.
skoptofóbia (s. zo zosmiešnenia, hanby, spojený s pocitom menejcennosti) gréc. lek.
ereutofóbia (s. zo začervenania pred ľuďmi) gréc. lek.
pseudofóbia (s. zo lži al. pristihnutia pri lži) gréc. lek.
hamartofóbia (s. z omylov al. hriechov) gréc. lek.
androfóbia (s. z mužov) gréc. lek.
gynekofóbia (s. zo žien) gréc. lek.
kyezofóbia (s. z oťarchavenia, ťarchavosti) gréc. lek.
tokofóbia (s. ženy pred pôrodom) gréc. lek.
dromofóbia (s. z cestovania) gréc. lek.
siderodromofóbia (s. zo železnice, z cestovania vlakom) gréc. lek.
dysmorfofóbia (s. z nápadnosti) gréc. lek.
neofóbia (s. z nových vecí, nových názorov) gréc. kniž.
topofóbia (s. z určitého miesta) gréc. lek.
agorafóbia (s. z veľkého priestranstva a z verejného vystúpenia, úzkosť) gréc. lek.
megalofóbia (s. z veľkých vecí, priestorov) gréc. lek.
nyktofóbia (s. z noci a tmy) gréc. lek.
skotofóbia (s. z tmy, hmly a pod.) gréc. lek.
fotofóbia (s. zo svetla) gréc.
heliofóbia (s. zo slnečného svetla) gréc.
termofóbia (s. z tepla) gréc. lek.
pyrofóbia (s. z ohňa) gréc. lek.
astrofóbia (s. z búrky) gréc. lek.
hydrofóbia (s. z vody) gréc. lek.
aerofóbia (s. z prúdiaceho vzduchu, prievanu) gréc. lek.
batofóbia (s. z hĺbky) gréc. lek.
kremnofóbia (s. z pohľadu do hĺbky) gréc. lek.
hypsofóbia (s. z výšky) gréc. lek.
vertogofóbia (s. zo závratov) lat. + gréc. lek.
klaustrofóbia (s. z uzavretých tesných priestorov) gréc. lek.
akustofóbia (s. z hluku, pred hlukom)
aichmofóbia (s. z ostrých predmetov, hrotitých nástrojov) gréc. lek.
chromatofóbia (s. z určitej farby) gréc. lek.
trichofóbia (s. z vlasov v pokrmoch a pod.) gréc. lek.
sitiofóbia (s. z jedla) gréc. lek.
zoofóbia (s. zo zvierat) gréc. lek.
kynofóbia (s. pred psami) gréc. lek.
arachnofóbia (s. z pavúkov) gréc. lek.
vermifóbia (s. pred červami) lat. + gréc. lek.
pedikulofóbia (s. zo zavšivavenia) lat. + gréc. lek.
parazitofóbia (s. pred cudzopasnými organizmami, cudzopasníkmi) gréc. lek.
bacilofóbia lat. + gréc.
bakteriofóbia (s. z nákazy, mikróbov) gréc. lek.
patofóbia (s. z choroby, ochorenia a jeho následkov) gréc. lek. psych.
myzofóbia (s. z nečistoty, špiny, nákazy) gréc. lek.
toxikofóbia (s. z otrávenia, pred otrávením) gréc. psych.
farmakofóbia (s. z liekov) gréc. lek.
hematofóbia (s. z krvi) gréc. lek.
koprofóbia (s. z vlastných výkalov) gréc. lek. porovnaj úzkosť

pocit

pocit 1 (zmyslový al. citový zážitok al. stav)
senzus lat.
psychroalgia (p. chladu a bolesti) gréc. lek.
fosfén (svetelmý vnem vyvolaný mechanickým al. elektrickým podnetom) gréc. lek.
déj¸ vu /deža vi/
déj¸ vécu /deža veki/ (p., že človek už niekedy predtým niečo videl al. prežil, klamný zmyslový dojem, vidina, mam, klam) franc. psych.
nauzea (p. nevoľnosti spravidla predchádzajúci vracanie, nutkanie k vracaniu) gréc.-lat. lek.
libido (príjemný p. sprevádzajúci pohlavné vzrušenie) lat. lek. biol.
inštinkt (mimovoľný p., predvídanie, vnuknutie, tušenie) lat.
emócia (prežívanie skutočnosti, vzťahu ako príjemného al. nepríjemného, silný cit, pohnutie mysle, vzrušenie) lat. psych.
eufória (p. uvoľnenia, radosti, zadosťučinenia, dobrej nálady, zdravia, pohody, spokojnosti, povznesenosti, sily, šťastia, príjemný stav telesnej a duševnej pohody) gréc. lek. psych.
hedónia (príjemný p. spokojnosti) gréc.
katarzia (povznášajúci, uvoľňujúci p. očisťujúci od nežiadúceho, zlého, vyvolaný umeleckým dielom) gréc. lit.
opresia (p. stiesnenosti, stiesnenosť) lat. lek. zried.
tenzia (citové napätie, úzkosť) lat. psych.
deprivácia (dlhodobý citový stav spojený s nemožnosťou uspokojovania základných telesných a duševných potrieb) lat. psych.
komplex lat. hovor.
mindrák (p. menejcennosti) nem. hovor. expr.
skoptofóbia (strach zo zosmiešnenia, hanby, spojený s p. menejcennosti) gréc. lek.
resentiment (p. krivdy s hnevom, nenávisťou, pomstychtivosťou, záporný citový postoj) lat. psych.
taedium vitae /té- víté/ (p. zhnusenosti, znechutenia zo života, nechuti do života) lat. lek. psych.
depresia lat. lek. psych.
depresívnosť (citový stav prejavujúci sa smutnou náladou, p. menejcennosti, stratou záujmov, ľútostivosťou a pod., skleslosť, skľúčenosť, stiesnenosť) lat.
melanchólia gréc. lek.
melancholickosť (duševný stav prejavujúci sa skľúčenosťou, stiesnenosťou, smútkom, clivota, ťažkomyseľnosť, trudomyseľnosť) gréc.
nostalgia (nadmerná citlivosť, túžba po niečom známom a príjemnom, ale vzdialenom, napr. po prostredí, ľuďoch) gréc. kniž. a odb.
spleen /splín/
splín (skľúčenosť spojená s nudou, omrzenosťou, p. zunovania, clivota) gréc.-angl.
chandra (p. omrzenosti, skľúčenosti, nudy, ťažkomyseľnosti v rus. prostredí) gréc.-rus.
tymopatia (duševné rozladenie, trudomyseľnosť, úzkosť) gréc. lek.
anxieta (úzkosť bez konkrétnej príčiny, podoby, neurčité tiesnivé napätie) lat. lek. psych.
dysfória (citový stav úzkosti, nepokoja, podráždenia, napätia, rozladenosti) gréc. psych.
frustrácia (citový stav vyvolaný neuspokojením telesnej al. duševnej potreby al. znemožnením činnosti na dosiahnutie cieľa) lat.
tréma (napätie, neistota, strach, nervozita pred vystúpením na verejnosti, skúškou a pod.) lat.-tal.
extáza (citový stav spojený s nevnímaním okolia a útlmom poznávacích funkcií) gréc. psych.
démonománia (p. posadnutosti zlým duchom) gréc. lek. porovnaj priazeňodpor 1napätie 1vnem

bojazlivosť

timidita (nesmelosť, plachosť) lat. lek.
tréma (strach, napätie, neistota, nervozita pred vystúpením na verejnosti, skúškou a pod.) lat.-tal.
pantofóbia (chorobný strach zo všetkého, prestrašenosť) gréc. lek.
panika (strach, masové zdesenie pred skutočným al. zdanlivým nebezpečenstvom, vyvolávajúce zmätok) gréc.-franc.
defetizmus (nedostatok sebadôvery, strach z porážky, neúspechu, porazenectvo, malovernosť, malodušnosť, b.) franc.