Výsledky vyhľadávania

ovládanie

ovládanie 1 (nadobúdanie moci, vplyvu, vlády nad niečím)
dominancia (o. druhých, prevaha, sebapresadzovanie sa, nadradenosť, nepoddajnosť, vodcovské sklony) lat. psych.
sugescia (o. myslenia, cítenia, vôle, konania inou osobou) lat.
okupácia (o. územia štátu ozbrojenými silami iného štátu, obsadzovanie, zaberanie cudzieho štátneho územia) lat. voj. polit.
uzurpovanie (násilné, bezprávne o., uchvacovanie) lat. kniž.
kolonializmus (polit. o. a hosp. využívanie inej krajiny, navláda jednej krajiny nad inou) lat.
feminizácia (o., obsadzovanie ženami, početná prevaha žien, najmä v zamestnaní) lat.
posesia (o. veci a zaobchádzanie s vecou ako so svojou, držba veci) lat. práv.
detencia (o. veci osobou, ktorá nemá vôľu mať ju ako svoju vlastnú a zaobchádza s ňou ako s cudzou, faktická moc nad vecou) lat. práv.

pôsobenie

akcia (činnosť, práca) lat.
efekt (účinok, účinnosť, výsledok) lat.
reakcia (spätné p., odpoveď, ohlas na určitý podnet, popud) lat.
reflex (reakcia organizmu na vonkajšie podnety) lat.
meteorotropizmus (reakcia živého organizmu na zmeny počasia) gréc.
influencia (vplyv, ovplyvňovanie) lat.
interakcia (vzájomné p., vzájomné ovplyvňovanie) lat. kniž. a odb.
synergizmus gréc. odb.
synergia (spoločné p., spolupôsobenie, súčinnosť, spolupráca; p. rovnakým smerom) gréc. kniž. a odb.
sugescia (podmanivý vplyv na myslenie, cítenie, vôľu, konanie) lat.
sugestivita (pôsobivosť, príťažlivosť, podmanivosť na myslenie, cítenie, vôľu, konanie) lat.
demagógia (p. na city a pudy ľudí prázdnymi heslami a sľubmi, zneužívanie zdanlivo rozumných, ale falošných argumentov na ovplyvňovanie, klamanie a zavádzanie ľudí) gréc.
resocializácia (p. na páchateľa trestného činu zamerané na jeho opätovné zaradenie do života spoločnosti) lat. práv.
retroaktivita (spätné p. práv. predpisu) lat. práv.
reklama (verejné p. na spotrebiteľa s cieľom vyvolať jeho pozornosť a záujem o kúpu tovaru, služby a pod.) franc.
barnumčina vl. m. pejor.
humbug (hlučná, premrštená, krikľavá, zveličená reklama) amer. hovor. expr.
kohézia (p. príťažlivých síl, súdržnosť) lat.
propulzia (p. pohonných prvkov pri pohybe lietadla al. lode, ťah potrebný na premáhanie odporu pri pohybe lietadla al. lode) lat. dopr.
didaktogénia (záporné p. učiteľa na žiaka) gréc. psych.
meteoropatia (škodlivé p. poveternostných zmien na nervovú sústavu človeka, živočíchy, rastliny) gréc. odb.
alelopatia (nepriaznivý vplyv jednej rastliny na druhú) gréc. bot.
psychokinéza (neobjasnené duševné p. na veci tak, aby sa pohybovali bez priameho dotyku) gréc. psych.
teurgia (p. na nadprirodzené sily, aby slúžili človeku) gréc. porovnaj vplyvpríťažlivosť

vplyv

influencia (pôsobenie, ovplyvňovanie) lat.
ingerencia (ovplyvňovanie, zasahovanie) lat. kniž.
sugescia (podmanivý v. na myslenie, cítenie, vôľu, konanie) lat.
sugestivita (podmanivosť, pôsobivosť na myslenie, cítenie, vôľu, konanie) lat.
facilitácia (priaznivý v. podmienok na priebeh duševných procesov, výkonnosti) lat. psych.
kontrola (v. na územie, výrobu a pod., správa, riadenie niečoho) franc.
maternát (rozhodujúci v. matky v rodine) lat. kniž.
paternát (rozhodujúci v. otca v rodine) lat. kniž.
alelopatia (nepriaznivý v. jednej rastliny na druhú) gréc. bot.
maritimita (v. morskej klímy na priľahlú pevninu) lat. meteor.
autorita (úcta, uznávaná vážnosť) lat.
prestíž (významnosť postavenia, vážnosť, dôstojnosť) franc. porovnaj pôsobenieovplyvňovanie

ovplyvňovanie

influencia (vplyv, pôsobenie) lat.
ingerencia (vplyv, zasahovanie) lat. kniž.
interakcia (vzájomné o., pôsobenie) lat. kniž. a odb.
sugescia (podmanivé pôsobenie, vplyv na myslenie, cítenie, vôľu, konanie) lat.
heterosugescia (o. citov, názorov a postojov bez rozumovej úvahy, vyvolané vonkajšími podnetmi) gréc. + lat. psych.
persuázia (o. postojov človeka presviedčaním) lat. kniž.
manipulovanie (násilné, bezohľadné riadenie, zaobchádzanie) lat. publ.
demagógia (zneužívanie zdanlivo rozumných, ale falošných argumentov na o., klamanie a zavádzanie ľudí, prekrucovanie) gréc.
lobovanie (o. poslancov skupinami ľudí sledujúcich určitý spoločenský záujem) angl. polit.
reklama (verejné pôsobenie na spotrebiteľa s cieľom vyvolať jeho pozornosť a záujem o kúpu tovaru, služby a pod.) franc.
public relations /pablik rilejšnz/ angl.
pí ár angl. hovor.
PR (cieľavedomé o. verejnosti so zámerom vytvorenia al. zachovania jej pozitívneho vzťahu k osobe al. organizácii odbor, odbor zaoberajúci sa vzťahmi s verejnosťou) angl. skr. porovnaj vplyvzásahpôsobenie

vnuknutie

sugescia (podmanivý vplyv na myslenie, cítenie, vôľu, konanie) lat.
inštinkt (predvídanie, tušenie, mimovoľný pocit) lat.
inšpirácia lat. kniž.
múza (podnet, popud na tvorbu, nápad) vl. m. kniž.
intuícia (poznanie, pochopenie pravdy bez úvahy, nápad) lat.
divinácia (predvídanie) lat. kniž. porovnaj zjavenie 2

ovládnutie

okupácia (o. územia štátu ozbrojenými silami iného štátu, obsadenie, zabratie cudzieho štátneho územia) lat. voj. polit.
uzurpovanie (násilné, bezprávne o., uchvátenie) lat. kniž.
conquista /konki-/ (dobytie a o. Nového sveta Španielmi, 16. st.) špan. hist.
reconquista /-konki-/ (znovudobytie územia Pyrenejského polostrova obsadeného po 711 Arabmi, 8. – 13. st.) špan. hist.
anexia (zabratie, pripojenie územia cudzieho štátu násilím) lat.
anšlus (násilné zabratie cudzieho územia s nem. obyvateľstvom k Nemecku) nem. hist. polit. a. Rakúska 1938
sugescia (o. myslenia, cítenia, vôle, konania inou osobou) lat.
feminizácia (o., obsadenie ženami, početná prevaha žien, najmä v zamestnaní) lat.