znečistenie

kontaminácia z. prostredia al. predmetu choroboplodnými zárodkami alebo inými škodlivými látkami, nakazenie, zamorenie lat. odb.
emisia vypustenie znečisťujúcich látok, škodlivín, do ovzdušia, z. vyjadrené množstvom lat. ekol.
exhalácia z. ovzdušia, vypustenie pevných, kvapalných a plynných odpadových látok do ovzdušia lat. tech.
smog z. ovzdušia veľkých miest a priemyselných oblastí, pôvodne zmes hmly a dymových splodín angl. skr.
miazma z. vzduchu škodlivinami gréc. ekol. lek.
denaturácia znehodnotenie látky, najmä liehu, aby bola nepožívateľná lat.
transsaprobita z., najmä jedovatými látkami, rádioaktívnym odpadom a pod. lat. + gréc. odb.

zmes

melanž franc. odb.
konglomerát nesúrodá z., spojenie rôznorodých častí, zmiešanina, zlepenina, zhluk lat.
magľajz z. rôznych látok al. vecí; lepkavá z. vl. m. hovor. expr.
mišmaš nem. hovor. expr.
mišung nem. subšt.
pêle-mêle pel mel franc. kniž.
mix miešanina, zmiešanina angl.
kokteil rôznorodá, najmä zámerne vytvorené z. angl.
varia z. rôznych vecí lat. kniž.
kvodlibet z. všetkého možného, kadečo, zo všetkého trochu; z. niekoľkých obľúbených piesní lat.
potpourri -puri zo všetkého trochu, miešanina; z. melódií z rôznych skladieb; vonná z. sušených kvetov, listov, kôry a pod. franc. kniž.
pasticcio -čo z. známych nápevov, melódií tal. hud.
tutti-frutti pestrá z. ovocia; pestrá z. všeobecne pren. tal. hovor.
kupáž z. vín pre výrobu šumivého vína franc. vin.
čalamáda nakladaná miešaná zelenina ?
fondán z. z cukru al. sacharózy a škrobového sirupu franc. potrav.
karí z. viac druhov jemne mletého korenia, najmä ind. ind.-angl. kuch.
worcester vorče- tekutá z. korení ako prísada do omáčok vl. m.
elektuárium kašovitá z. z prachov, najmä rastlinných, zmiešaných s medom al. sirupom lat. farm.
silica z. prchavých voňavých látok obsiahnutých v rastlinách, používaná v potravinárstve, kozmetike, medicíne a pod. lat. chem.
species liečivá z. rastlinných látok, napr. čajov lat. farm.
krizma z. olivového oleja a balzamu, obradný posvätný olej gréc. cirk.
mixtúra z. liekov, liečiv lat. farm.
free baza frí z. kokaínu a heroínu, kt. sa fajčí zmiešaná s olejom vo vodných fajkách angl. + gréc.
emulzia sústava dvoch al. viac nemiešateľných, jemne rozptýlených kvapalín lat. chem.
ropa z. uhľovodíkov rôzneho zloženia, zemný olej poľ.
nafta spracovaná ropa orient.-gréc. chem.
benzín z. kvapalných uhľovodíkov, horľavá tekutina používaná ako pohonná látka, rozpúšťadlo a pod. arab. tech.
parafín z. tuhých nasýtených uhľovodíkov z nafty al. uhlia, na výrobu sviečok, kozmetiky a pod. franc. chem.
pufer z. kyslých a zásaditých látok na udržovanie stálej kyslosti prostredia, tlmivý roztok nem. chem.
šuter z. štrku nem. hovor.
šotolina drobná zmes štrku tal. stav. slang.
makadam hrubšia kamenná drvina na podklad vozovky vl. m.
betón stavebná hmota zo z. štrku al. piesku, cementu a vody, po vytuhnutí tvrdá a stála franc. stav. porovnaj betón
malta stavebná hmota zo z. piesku, vápna, vody, prípadne cementu používaná na spájanie muriva a omietanie tal. porovnaj malta
pačok z. vápna s vodou na prvé bielenie omietky, vápenné mlieko nem. stav.
štuka z. jemného piesku a sadry al. vápna na vrchné jemné omietky tal.-nem. stav.
smog z. hmly a dymových splodín v ovzduší veľkých miest a priemyselných oblastí angl. skr.
bitúmen z. pevných a kvapalných uhľovodíkov, živica lat. geol.
asfalt gréc.
tér čierny bitúmen na stavbu ciest a pod. nem. zastar. porovnaj roztok