listina

lajstro lat. hovor.
breve lat. najmä v plur.
arch lat.
letter angl. polygr.
dokument doklad, osvedčenie lat.
dokumentácia listiny, písomnosti, doklady lat.
bumážka doklad, potvrdenie, preukaz, papier rus. hovor.
skriptúra písomnosť lat. kniž. a odb.
flajstro doklad, potvrdenie nem. subšt.
ceduľa list papiera s oznamom, najmä úradným lat. hovor.
formulár list al. listy papiera s predtlačeným textom na vyplnenie údajov, tlačivo, dotazník lat.
nacionále l. s osobnými údajmi lat.
dekrét l. s úradným rozhodnutím, napr. poverením, menovaním, výmer, napr. na byt lat.
charta významná, zásadná l. obsahujúca, vyhlasujúca, obhajujúca, zaručujúca súhrn určitých polit. práv, zásad, slobôd gréc.
akt najmä v plur. akty
aktá písomný záznam, úradný spis lat.
prius spis predchádzajúci v tej istej veci lat. najmä v plur.
memorandum lat.
promemórium pamätný spis lat. hist.
cirkulár l. určená viacerým pracovníkom, obežník lat. zastar.
pare jedna z dvoch al. viacerých rovnakých listín, doslovný odpis, prepis, rovnopis lat. admin.
alograf l. písaná aj sčasti cudzou rukou, najmä o závete gréc. práv.
holograf l. písaná vlastnou rukou od začiatku do konca, najmä o závete gréc. práv.
archiválie listiny, spisy, knihy a pod. uložené v archíve gréc. + lat.
medieváliá písomnosti týkajúce sa stredoveku, súvisiace so stredovekom lat.
škart vyradené, vytriedené listiny, spisy, písomnosti gréc.-tal.
rezervát tajný spis lat. hist.
pergamen l. na zvieracej koži upravenej na písanie vl. m.-lat.
atest notársky al. svedecky overená l. lat.
notícia dokazovacia l. lat. práv.
chirograf písomnosť písaná pôvodne na jeden kus pergamenu v dvoch rovnakých vyhotoveniach a potom rozdelená, pričom overovanie sa robilo priložením obidvoch častí k sebe gréc. hist.